Record details

Title keyword
    Glaciálu
Monograph
    Historie flóry a vegetace v pozdním glaciálu a holocénu ve světle aktuálních poznatků
    Historie flóry a vegetace v pozdním glaciálu a holocénu ve světle aktuálních poznatků : program a abstrakty
    Interpretační nesrovnalosti ve stratigrafii posledního glaciálu
    Výzkum spraší a spraším podobných sedimentů posledního glaciálu na Moravě. Doktorská disertační práce
Article
    Doklady vývoje Labského dolu v pozdním glaciálu a holocénu
    Dynamika a paleoenvironmentální aspekty hlubokých svahových deformací na kře Maleníku v posledním glaciálu a holocénu
    Hodnocení ekologické stability nivy Labe v pozdním glaciálu a holocénu (pylová analýza)
    Interpretační nesrovnalosti ve stratigrafii posledního glaciálu (24-34 Ivančice, 24-43 Šlapanice)
    Interpretační nesrovnalosti ve stratigrafii posledního glaciálu
    Jeskyně Barová (Sobolova), její osídlení a savčí fauna ze závěru posledního glaciálu
    Klima v posledním glaciálu
    Klima v posledním glaciálu
    Mikromorfologické studium sprašového profilu posledního interglaciálu a časného glaciálu v Dolních Věstonicích
    Mikromorfologické studium sprašového profilu posledního interglaciálu a časného glaciálu v Dolních Věstonicích
    Morfometrická analýza populací lišek z posledního glaciálu Moravy
    Nejmladší minulost přírody, Vojen Ložek a něco z glaciálu
    Niva Lužnice na Třeboňsku v pozdním glaciálu a holocénu (pokus o paleoekologickou rekonstrukci)
    Paleoekologický vývoj niv během pozdního glaciálu a holocénu ve střední Evropě
    Prohnaný trik matky přírody: globálním oteplením do nového glaciálu
    Prostředí posledního glaciálu v Západních Karpatech ve světle fosilní malakofauny
    Relativní význam faktorů ovlivňujících vegetaci pozdního glaciálu na území České republiky
    Sedimentární sekvence konce glaciálu a holocénu v centru Lysé nad Labem
    Svahoviny posledního glaciálu u Hosťovců a jejich paleoklimatická výpověď
    Švarcenberk: referenční lokalita pozdního glaciálu
    Teplicko-Adršpašské skály v pozdním glaciálu a v holocénu (paleobotanický příspěvek)
    Vegetační poměry okolí a rašeliniště Boží Dar v pozdním glaciálu a holocénu
    Vodní a mokřadní ekosystémy v průběhu pozdního glaciálu a holocénu na základě pylových analýz
    Vývoj krajiny v českém středním Polabí v pozdním glaciálu a holocénu
    Vývoj krajiny v českém středním Polabí v pozdním glaciálu a holocénu
    Vývoj rostlinných ekosystémů v nivě Labe v pozdním glaciálu a holocénu
    Vývoj vegetace ve středním Polabí v pozdním glaciálu a holocénu
    Výzkum sprašového profilu z posledního glaciálu ležícího severozápadně od Lingtai ve střední Číně
    Výzkum sprašového profilu z posledního glaciálu ležícího severozápadně od Lingtai ve střední Číně
    Změny rostlinných ekosystémů v nivě Labe během pozdního glaciálu a holocénu
    Životní prostředí v posledním glaciálu na území Moravy