Record details

Title keyword
    Historii
Monograph
    Anorganické materiály v historii malířských technik
    Zlato a stříbro v české historii. Námět
Article
    45 let - krátká či dlouhá historie : k historii těžby fluoritu v Čechách
    Bilance metanu v geologické a těžební historii české části hornoslezské pánve
    V Calgary o eventech v geologické historii
    Dějiny vztahu člověka a planety. Příspěvek k historii přírodních katastrof
    Doplňky k historii geologických a paleontologických výzkumů na Štramberku
    Dr.Buday v historii československého geologického výzkumu a průzkumu
    Geochemie vrstevních vod vídeňské pánve (struktura Hrušky) ve vztahu k paleoprostředí, subsidenční historii a diagenezi
    Granity izerskie: próba odtworzenia przeddeformacyjnej historii
    Hluboká dědičná štola na Radlíku u Jílového: vývoj názorů na historii a lokalizaci v průběhu 20. století
    K historii a významu mineralogicko-petrografických sbírek přírodovědecké fakulty UJEP : vědecká konference Praha 30.10-2.11.1984
    K historii dolování u Koroužného na západní Moravě
    K historii dolování uhlí a doprovodných surovin v československé části hornoslezské černouhelné pánve
    K historii krušnohorského zlomu
    K historii mineralogické lokality Rožná
    K historii mineralogických výzkumů těžených fluoritových ložisek (Česká republika)
    K historii nálezu kaňkitu a zýkaitu na Kaňku u Kutné Hory
    K historii rosicko-oslavanského uhelného revíru. 2. část
    K historii sledování slapových sil v důlních dílech
    K historii těžby a zpracování rud mědi v Maroku
    K historii těžby antracitu u Brandova v Krušných horách
    K historii těžby grafitu na ložisku Velké Tresné
    K historii těžby uhlí v plzeňské černouhelné pánvi v 19. a 20. století - I. část
    K historii těžby uhlí v plzeňské černouhelné pánvi v 19. a 20. století. II. část
    K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. I. část
    K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. II. část
    K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. III. část, Geologická část
    K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. IV. část, Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách
    K historii turnovského kamenářství
    K nejstarší historii drahých kamenů
    Lužice u Hodonína - obec s šedesátiletou historií těžby
    Malakofauna splachových uloženin v Čertově strouze u Malé Chuchle a její význam pro postglaciální historii okolní krajiny
    Mimořádné události v geologické historii Země
    Mineralogické výzkumy Českého středohoří v historii i současnosti
    Největší projekt v historii geochemie
    Několik ohlédnutí za novodobou historií geologických průzkumů v terciéru mostecké pánve
    Nová kapitola v historii geologických sbírek Vysoké školy báňské v Ostravě
    Nové poznatky o historii, geologii, mineralogii a perspektivách ložisek českého granátu v regionu severozápadních Čech
    O historii šlichového střediska v Jihlavě a propagátorech šlichové prospekce v bývalém Československu
    Poznámky k histórii Baníckej fakulty VŠT Košice od jej vzniku po dnešok
    Poznámky k historii zájmu o české prvohorní hlavonožce a jejich studium v předbarrandovské éře
    Príspevok k histórii merania a mapovania jaskýň na Slovensku
    Průřez historií těžby uhlí v Rosicko-oslavanském černouhelném revíru
    Příspěvek k historii a perspektivám hornictví a rekultivací v regionu severozápadních Čech
    Příspěvek k historii dolování stříbra v kutnohorském rudním revíru
    Příspěvek k historii dolování stříbra v kutnohorském rudním revíru
    Příspěvek k historii použití termínů hydrotermální kras, gejzírový krápník a vadózní zóna
    Příspěvek k historii použití termínů hydrotermální kras, gejzírový krápník a vadózní zóna
    Substrát, půda, vegetace a měkkýši. 2. : Svědectví měkkýšů o historii naší přírody a krajiny
    Svědectví hornin na Rýchorách : Změní se názor na historii a stavbu severní části Českého masivu
    Svědectví hornin na Rýchorách: Změní se názor na historii a stavbu severní částí Českého masívu? [Rock evidence from the Rýchory Mts: Are the opinions about history and structure of the northern part of the Bohemian Massif suffering a change?]
    Těžba zlata v historii českých zemí
    Úlovek evropské bolidové sítě : Meteorit Neuschwanstein - čtvrtý fotografovaný pád meteoritu v historii a dvojče známého meteoritu Příbram
    Vulkanismus v geologické historii Moravy a Slezska od paleozoika do kvartéru
    Vzpomínky na dávná dramata : krátery po dopadu meteoritů vyprávějí o historii Země
    Zrání a tvorba uhlovodíků ve vztahu k tepelné historii sedimentů východoslovenské neogenní pánve
Serial
    Pohledy. Revue pro politiku, ekonomii, sociologii a historii