Record details

Title keyword
    Hlavní
Monograph
    Brno Bosonohy, ulice Práčata: vyjádření k použití hlavní sanační metody - torkretování stěn
    Hlavní redaktor časopisu Zpravodaj České geologické společnosti
    Hlavní redaktor časopisu Zpravodaj České geologické společnosti č. 2
    Hlavní redaktor časopisu Zpravodaj České geologické společnosti č. 3
    Hlavní rysy geologie spolkové země Lara, severozápad Venezuely
    Mapy poddolovaných území; vysvětlivky a datová část k mapám 1 : 50 000, Hlavní město Praha, vydání k 1.3.2013
    XII. národní hydrogeologický kongres "Podzemní voda jako cenný přírodní zdroj, hlavní médium přenosu látek a důležitý aspekt inženýrské výstavby
    XII. národní hydrogeologický kongres - Podzemní voda jako cenný přírodní zdroj, hlavní médium přenosu látek a důležitý aspekt inženýrské stavby
    XII. národní hydrogeologický kongres "Podzemní voda jako cenný přírodní zdroj, hlavní médium přenosu látek a důležitý aspekt inženýrské výstavby"
Article
    Bioturbace jílových sedimentů severočeské hnědouhelné pánve v nadloží hlavní uhelné sloje
    Geochemie pestrých vrstev ostravsko-karvinského souvrství.1. Horniny - hlavní oxidy prvků
    Geologické etapy, Geologický vývoj na území České republiky, Hlavní události vývoje života na Zemi
    Gigantické ložisko Bayan Obo v Číně, část 1.: Hlavní typy rud REE-Fe-Nb-Sc
    Hlavní geofyzikálně indikované zlomové struktury Českého masívu ve vztahu k vulkanismu
    Hlavní ložiskové výsledky GP Ostrava v letech 1981 až 1985
    Hlavní město leží v horním cípu promáčknutého lavoru
    Hlavní město má tři zdroje vody neboli zvodně. Geologie Prahy
    Hlavní nerostné suroviny Srí Lanky
    Hlavní otvírková díla na Krušné Hoře v 18. a 19. století a jejich technické vybavení
    Hlavní poznatky účastníků ze s.p. Geoindustria, Praha
    Hlavní regionální geologické jednotky ČSSR
    Hlavní rozvojové problémy čs. magnezitového průmyslu
    Hlavní rysy metalogenetického vývoje kontinentů a oceánů
    Hlavní rysy sedimentace v prostoru štěpení hnědouhelné sloje mezi Mostem a Jirkovem v severočeské pánvi
    Hlavní směry báňské geotechniky a navazujícího výzkumu stabilitních problémů
    Hlavní směry rozvoje koncernu Československého uranového průmyslu do roku 2000
    Hlavní směry současného vývoje teorie hodnocení zásob ložisek nerostných surovin
    Hlavní směry využívání uhlí v ČSSR a podíl Ústavu pro výzkum a využití paliv při jejich zjišťování
    Hlavní strukturní rysy chebské terciérní oblasti
    Hlavní technické problémy rozvoje závodu STANUM
    Hlavní trendy v domácí těžbě nerostných surovin v letech 1993-2002
    Hlavní typy uranových ložisek a některé aspekty jejich vzniku
    Hlavní výsledky petrologického výzkumu krystalinických exotik račanské jednotky magurského flyše (24-44 Bučovice, 25-31 Kroměříž, 25-33 Uherské Hradiště, 25-13 Přerov, 25-14 Valašské Meziříčí)
    Hlavní výsledky řešení Projektu ČBÚ č.34/2003 "Opatření ke zvýšení odolnosti porubních chodeb a chodeb v předpolí porubu proti deformačním účinkům otřesů".
    Hlavní výsledky státního úkolu "Geofyzikální výzkum hlubinné stavby zemské kůry pro potřeby ložiskového výzkumu v ČSSR" za léta 1985-1987
    Hlavní výsledky studia paleozoického vulkanismu ve šternbersko-hornobenešovském pruhu (Nízký Jeseník)
    Hlavní výsledky výzkumu molybdenových rud Českého masívu
    Hlavní zdroje vysokorychlostního slunečního větru v době slunečního minima
    Hlavní zlomy českého moldanubika
    Hnědé uhlí-energetika-rozvoj - hlavní téma kongresu v Belchatowě
    Karotážní korelační schéma hlavní uhelné sloje v severočeské hnědouhelné pánvi a důlně geologická praxe
    Klima minulosti a budoucnosti. Část IV. Hlavní mechanismy globálních změn
    Klima minulosti a budoucnosti. Část IV., Hlavní mechanismy globálních změn
    Korelace moravské 'hlavní terasy' a alpské 'Hochterrasse' - předběžné závěry
    Korelace moravské "hlavní terasy" a alpské "Hochterrasse" - předběžné závěry
    Korelace vrstev hlavní uhelné sloje mezi lomy Bílina, Kopisty a VČSA
    "Landsatové" lineamenty a hlavní poruchové zóny v části Československa, analyzované za pomoci modelu planetárních ekvidistančních poruchových systémů
    Metodika a hlavní výsledky řešení hydrogeologické problematiky v souvislosti s likvidací kladenských dolů
    Organizace a hlavní okruhy činnosti odboru geologie MŽP v roce 1998
    Organizace a hlavní okruhy činnosti odboru ochrany horninového prostředí MŽP ČR v roce 1996
    Organizace a hlavní okruhy činnosti odboru ochrany horninového prostředí MŽP v roce 1997
    Poškození konstrukce vozovky na hlavní trase stavby dálnice D5 v km 31.000 - 31.250
    Povrchové doly a lomy v 21. století - hlavní téma bulharské národní konference s mezinárodní účastí (Nesebar, 15. - 20. září 2001)
    Předběžné mikropaleobotanické vyhodnocení vzorku z nadloží hlavní uhelné sloje na dole Bílina (02-34 Bílina)
    Původ vody v konkrecích z podloží hlavní sloje v severočeské hnědouhelné pánvi (02-32 Teplice)
    Skleníkové plyny v půdě. 1., Hlavní zdroje emisí v zemědělství a možnosti jejich snížení
    Sktruktura a hlavní okruhy činnosti odboru geologie MŽP v roce 1999
    Soupis podzemních objektů hlavního města Prahy - Hlavní ekologická rizika
    Stará strojní jáma 1835 - Hlavní jáma 1863 - Nová jáma 1890 - Antonín Zápotocký 1950 - Lazy 1995
    Voda a bláto : Hlavní odvodňovací štoly rudných dolů západních Krušných hor a jejich současný stav
    Vulkanogenní proplástek (tonstein) v hlavní sloji nýřanského souslojí (astur) na Plzeňsku
    Vybrané problémy a hlavní směry výzkumu v oblasti rozpojování nadloží se zvláštním zřetelem na výskyt zpevněných poloh
    Zastoupení a izotopové složení jednotlivých forem síry ve vertikálním profilu hlavní uhelné sloje v severočeské hnědouhelné pánvi a jejich paleogeografický význam
    Zastoupení a izotopové složení jednotlivých forem síry ve vertikálním profilu hlavní uhelné sloje v severočeské hnědouhelné pánvi a jejich paleogeografický význam