Record details

Title keyword
    Hlavních
Monograph
    Detekce a diskriminace hlavních polutantů vyhodnocením superspektrálních satelitních dat Aster a tvorba spektrální knihovny v oblasti Sokolovska - dílčí zpráva
    Kvartérní klastické sedimenty České republiky. Struktury a textury hlavních genetických typů
    Návrh metodiky likvidace hlavních důlních děl
    Shrnutí hlavních výsledků laboratorních a terénních prací provedených ČGS v letech 2009-2012, závěrečná zpráva projektu 'Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury'
Article
    Analýza vývoje hlavních napětí v oblasti tektonických poruch a jejich průniku
    Chemismus hlavních typů granitů v severní části moldanubického plutonu (23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Havlíčkův Brod, 23-23 Jihlava)
    Databáze hlavních důlních děl
    Databáze hlavních důlních děl v působnosti OBÚ Most a OBÚ Liberec
    Geomorfologické vymezení hlavních úrovní krasovění v Javoříčském krasu s využitím metodiky GIS
    Geomorfologické vymezení hlavních úrovní krasovění v Javoříčském krasu s využitím metodiky GIS
    GIS analýza vztahu radonu v objektech a v podloží v hlavních horninových typech České Republiky
    Interpretace vývoje Amatérské jeskyně na podkladě morfologie a pozice hlavních chodeb (23-24, Protivanov)
    Inženýrskogeologická charakteristika hlavních litologicko-genetických komplexů hornin na listu 13-321 Svojšice (13-32 Kolín)
    Mössbauerova spektroskopie železa v hlavních minerálech bazických hornin
    Neogenní výplň údolí u Jedovnic a otázka stáří hlavních jeskynních úrovní v severní části Moravského krasu
    NORMAN: Program pro petrografické a normativní přepočty analýz hlavních prvků na IBM PC
    Odhad množství stříbra obsaženého v rudě vytěžené z hlavních rudních pásem kutnohorského revíru
    Orientace hlavních os paleonapětí v jižní části Pálavy (34-14 Mikulov)
    Orientace hlavních os paleonapětí v jižní části Pálavy
    Orientace hlavních směrů variských paleonapětí ve východní části Nízkého Jeseníku
    Padesát let od hlavních objevů v Bozkovských jeskyních
    Porušování horninového masivu - přehled hlavních faktorů a jejich působení
    Průběh hlavních zlomů Západočeského a Oháreckého zlomového pásma a jejich vztah k seismické aktivitě
    Přehled hlavních mineralogických lokalit na území Orlockých hor a podhůří. II.
    Příspěvek k petrografii a mineralogii hlavních typů gabronoritických až kvarcdioritických plutonitů intruzívního shluku u Mladotic, západní Čechy
    Příspěvek k výkladu hlavních tíhových struktur na území ČSSR a v přilehlých oblastech
    Rozdělení mikroprvků v hlavních nerostech vyvřelých hornin
    Rozdělení mikroprvků v hlavních nerostech vyvřelých hornin
    Seizmotektonické schéma hlavních zlomových linií střední a jihovýchodní Evropy
    Shrnutí chemismu hlavních rudních a jalovinových minerálů
    Stabilita hlavních důlních děl v souvislosti s jejich likvidací na malých a středně velkých ložiscích uranu moravské větve moldanubika (ložiska Olší-Drahonín, Jasenice-Pucov)
    Stavební a dekorační kameny budov hlavních pražských peněžních ústavů 19. století
    Studium orientace hlavních os paleonapětí v širším okolí Moravské brány - výsledky první etapy (25-11 Hlubočky, 25-13 Přerov, 25-14 Valašské Meziříčí)
    Vliv poklesů na kvalitativní změny hlavních genetických půdních typů v Ostravsko-karvinském revíru
    Využití vybraných základkových směsí k likvidaci hlavních důlních děl na hlubinných dolech mostecké uhelné pánve
    Zhodnocení přesnosti a relativní chyby stanovení hlavních složek silikátových analýz v Centrální laboratoři České geologické služby