Record details

Title keyword
    Hlubinného
Monograph
    Dobývací metody hlubinného dobývání na rudních a uranových ložiscích
    Likvidace hlubinného dolu zakládáním po ukončení báňské činnosti pro snížení bezpečnostních a ekologických rizik. Monografie
    Metodický pokyn k likvidaci hlubinného dolu zakládáním
    Obecný projekt geologických aktivit souvisejících s vývojem hlubinného úložiště vyhořelého paliva a vysoce radioaktivních odpadů. Kapitola 6: Etapa studia seismicity, neotektoniky a geodynamiky
    Shrnutí hlavních výsledků laboratorních a terénních prací provedených ČGS v letech 2009-2012, závěrečná zpráva projektu 'Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury'
    Vliv útlumu hlubinného hornictví na děje v litosféře a životní prostředí - projekt 3211. Zpráva o výsledcích řešení v roce 2001
    Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Odběr jádra z archivních vrtů
    Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Odběr jádra z vrtů výzkumné lokality
    Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Odběr jádra ze srovnávacích vrtů
    Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Vývoj metodiky geomechanického a hydrochemického měření
    Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Vývoj metodiky terénního výzkumu na výzkumné lokalitě
Article
    Aktivity ministerstva životního prostředí při vyhledávání a průzkumu lokality hlubinného úložiště radioaktivních odpadů
    Geochemický program k projektu hlubinného úložiště vysoce radioaktivních odpadů
    Geotermické modelování zemské kůry s využitím údajů hlubinného seizmického sondování
    Likvidace hlubinného dolu zakládáním po ukončení báňské činnosti pro snížení bezpečnostních a ekologických rizik
    Podíl ČGÚ na realizaci hlubinného úložiště vyhořelého paliva z jaderných elektráren v roce 1993
    Pozůstatky hlubinného dobývání nerostných surovin v oblasti železniční trati Rokycany - Plzeň
    Procedura posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) jako jeden z nástrojů předvídání a řešení negativních vlivů hlubinného dobývání černého uhlí v české části Hornoslezské pánve
    Prof. Ing. Jeroným Pražský, DrSc., pedagog VŠB v Ostravě a odborník v oborech hlubinného a průzkumného vrtání
    Program podpory cíleného výzkumu a vývoje AV ČR, reg.č.S3086005:"Vliv útlumu hlubinného hornictví na děje v litosféře a životní prostředí "- cíle a výsledky řešení (2000-2004).
    Projevy hydrotermální mineralizace sázavského hlubinného zlomu na rozhraní strážeckého moldanubika a třebíčského masívu
    Stanovení hranic území dotčeného projevy deformací povrchu v důsledku hlubinného dobývání uhlí v české části hornoslezské pánve
    Stanovení hranic území dotčeného projevy deformací povrchu v důsledku hlubinného dobývání uhlí v české části hornoslezské pánve
    Stanovení původních teplot hornin v perspektivních oblastech hlubinného dobývání
    Stav a perspektivy hlubinného seizmického výzkumu v ČSSR
    Vliv útlumu hlubinného dobývání černého uhlí v OKR na krajinu. 1. část
    Vlivy útlumu hlubinného dobývání černého uhlí v OKR na krajinu. 2. část
    Vlivy útlumu hlubinného dobývání černého uhlí v OKR na krajinu. I. část
    Vlivy útlumu hlubinného dobývání černého uhlí v OKR na krajinu. II. část
    Výsledky výzkumu a směry dalšího rozvoje hlubinného dobývání polymetalických ložisek v Jesenické oblasti
    Využití diagramu hmotnostního zastoupení vrstev k prognóze množství a kvality těžby při současném dobývání bloků s různým stupněm hlubinného vydobytí
    Využití výsledků hlubinného seizmického sondování při konstrukci geotermckých modelů a při interpretaci geotermických dat
    Výzkum hydraulických vlastností granitů českého masivu - metodika získávání hydrogeologických dat pro matematický model hlubinného úložiště
    Zkušenosti z likvidace dolu Jan Šverma v Žacléři : analýza báňských předpisů a jiných souvisejících obecně závazných právních předpisů vztahujících se k likvidaci hlubinného dolu a materiálům použitým při likvidaci zakládáním