Record details

Title keyword
    Hmoty
Monograph
    Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky
    Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. 2. díl Ekologie
    Obsah radioaktivních izotopů - draslíku K [%], uranu U [ppm], thoria Th [ppm] ve vzorcích říčních sedimentů a suspendované hmoty (projekt SP/1b7/156/07 - rok řešení 2007-2011)
    Sborník přednášek VI. konference "Nové stavební hmoty a výrobky"
Article
    Analýza organické hmoty z tmavě zbarvených vápenců Velkolomu Čertovy schody-západ
    Analýza organické hmoty z tmavě zbarvených vápenců Velkolomu Čertovy schody-západ
    Charakteristika strukturního stavu organické hmoty různých horninových typů západočeského svrchního proterozoika
    Dubové kmeny v holocenních usazeninách Labe: substrát pro zachování hmyzu, stop po jeho činnosti a stop exploatace dřevité hmoty dalšími organizmy
    Dubové kmeny v holocenních usazeninách Labe: substrát pro zachování hmyzu, stop po jeho činnosti a stop exploatace dřevité hmoty dalšími organizmy
    Geochemie hlubinných vrstevních vod, plynů a organické hmoty z oblasti Uhřic
    Indexové parametry jílové hmoty - indikátor bobtnavosti pelitických sedimentů
    Indexové parametry jílové hmoty
    Melanoflogit - vzácný polymorf hmoty SiO2 a jeho druhý výskyt v České republice
    Možnosti hydrotěžby uhelných odkališť s využitím uhelné hmoty reflotací
    Možnosti hydrotěžby uhelných odkališť s využitím uhelné hmoty reflotací
    Náchylnost uhelné hmoty k samovznícení ve vztahu k tepelným parametrům uhlí a hornin
    Nález železnaté hmoty a niklového železa u Staré Říše
    Nálezy železnaté hmoty u Staré Říše
    Petrografická klasifikácia intruzívnych telies na základě zloženia základnej hmoty
    Polyuretanové injektážní hmoty a jejich použití ke zpevňování horninového masivu v uhelných dolech
    Poznatky o změnách uhelné hmoty a jejího prostorového rozložení ve hnědouhelné sloji v důsledku hlubinné těžby
    Předběžné výsledky studia organické hmoty sedimentů paleogénu podslezské jednotky a jejího vztahu ke vzniku uhlovodíků
    Půda - živý systém : interakce půdní fauny a mikroflóry a jejich význam pro přeměny organické hmoty v půdě
    Růstové stimulátory z organické hmoty jílovců a břidlic
    Rychlost zvětrávání fosilní organické hmoty výsypek uhelných dolů a velkých staveb a vliv oxidačních produktů na půdní vlastnosti deponií
    Sedimenty s různým podílem uhelné hmoty z hlediska mikrotextury a složení uhelné hmoty
    Sledování plynodajnosti uhelné hmoty v laboratorních podmínkách metodou ÚGN AV ČR
    Sledování plynodajnosti uhelné hmoty v laboratorních podmínkách metodou ÚGN AV ČR
    Složení a vlastnosti organické hmoty v jílovci sladkovodního spodního cenomanu (perucké vrstvy) z úbočí Litického Chlumu v Záměli, východní Čechy
    Studium obsahu roptýlené organické hmoty v karbonských sedimentech karvinského souvrství (15-43 Ostrava)
    Účinek mikroorganismů na nerostné hmoty
    Validace terénního rentgen-fluorescenčního spektrometru pro potřeby analýz půd, říčních sedimentů a suspendované hmoty
    Vliv předchozí hlubinné těžby na kvalitu povrchově dobývané uhelné hmoty a na průběh diagramu zastoupení vrstev
    Výskyt fosilní organické hmoty v okolí Mikulova v Krušných horách
    Využití bakterií k rozkladu uhelné hmoty a tvorbě metanu
    Vývoj metod hodnocení indikačních plynů samovznícení uhelné hmoty v České republice
    Vývoj uhelné hmoty ve sloji čís. 29 na Dole J. Fučík (Václav)-OKR
    Výzkum jílovitých hornin se zvýšeným obsahem organické hmoty
    Vztah Au-mineralizace a organické hmoty na lokalitě Suchá Rudná (Hrubý Jeseník)
    Změny parametrů jílové hmoty - možný korelační faktor uhlonosných pánví Českého masivu
    Změny sedimentární organické hmoty v kontaktu s rudními ložisky
    Zvětrávání fosilní organické hmoty na výsypkách a haldách uhelných dolů a odvalech povrchových lomů (11-14 Sokolov, 12-33 Plzeň, 12-41 Beroun)