Record details

Title keyword
    Hnědého
Monograph
    Dopady těžby hnědého uhlí na zvodněný systém sokolovské pánve v souvislosti s ochranou karlovarských termálních pramenů
    Expertní posouzení Zprávy nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb ČR v dlouhodobém časovém horizontu se zřetelem na analýzu a posouzení vstupních informačních a datových podkladů, zejména energetických zdrojů, specificky zásob černého a hnědého uhlí, uranu a geotermálního potenciálu České republiky
    Podrobné vyhodnocení přetěžených a zbytkových zásob ložisek hnědého uhlí a jejich ochrany CHLÚ pro zajištění územní ochrany a obnovy krajiny rozvoje sídel a makrostruktury s návrhem na přehodnocení vybraných ložisek a CHLÚ po dohodě s MPO , MŽP a ČBÚ, pro Krajský úřad Ústeckého kraje v rámci přípravy Aktualizace regionální surovinové politiky Ústeckého kraje se zaměřením na revizi rozsahu územní ochrany zbytkových zásob ložisek hnědého uhlí
    Posouzení využitelnosti dostupných zásob hnědého uhlí (bez prolomení územně ekologických limitů) z geologického a energetického hlediska, včetně analýzy využitelných a geologických zásob hnědého uhlí od hranic stávajících DP po hranice ÚEL
    Stávající a plánované rekultivační práce na ložiskách hnědého uhlí v Ústeckém a Karlov. kraji a zhodnocení dosav. využití finan. prostř. na rekult. v SHP a provedení hrubého odhadu investiční potřeby na rekultivace do vytěžení zásob v mezích ÚEL
    Terciérní pánve a ložiska hnědého uhlí České republiky
    Tercierní pánve a ložiska hnědého uhlí České republiky
    Webové stránky knihy Jiří Pešek, Martin Sivek: Uhlonosné pánve a ložiska hnědého a černého uhlí České republiky
    Zpracování dat DPZ a komplexní geografický informační systém sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušené těžbou a úpravou hnědého uhlí a nerudních surovin
Article
    Antropogenní ovlivnění povrchu území postiženém těžbou hnědého uhlí
    Archeologická rekultivace po těžbě hnědého uhlí
    Bakteriálna desulfurizácia hnedého uhlia z MUS, a.s. Most
    Biogeochemická indikace anomálních koncentrací kovů v půdě oblastí postižených těžbou rud a hnědého uhlí
    Biogeochemická indikace anomálních koncentrací kovů v půdě oblastí postižených těžbou rud a hnědého uhlí
    Charakteristika vývoje těžeb hnědého uhlí v severozápadních Čechách a jeho spotřeby
    Chování stopových prvků během fluidního spalování hnědého uhlí
    Diagram hmotnostního zastoupení vrstev ve sloji a jeho využití k prognóze množství a kvality odbytové těžby při dobývání hnědého uhlí
    Dopady těžby hnědého uhlí na zvodnělý systém sokolovské pánve v souvislosti s ochranou karlovarských pramenů
    Ekologické problémy těžby hnědého uhlí pod úpatím Krušných hor
    Extrahovatelnost a reaktivita hnědého uhlí vzhledem ke spalování
    Historie zpracování mosteckého hnědého uhlí
    Hlubinná těžba hnědého uhlí v Podkrušnohoří bude již brzy minulostí
    Indukovaná seizmicita při povrchové těžbě hnědého uhlí
    Inženýrskogeologický rozbor podmínek těžby hnědého uhlí při úpatí Krušných hor
    Jezera zbytkových jam po těžbě hnědého uhlí
    Komplexní problematika revitalizace území po skončení těžby hnědého uhlí v podkrušnohorských revírech
    Kvantifikace externalit vznikajících těžbou a užitím hnědého uhlí
    Kvantifikace působení některých faktorů v úseku těžba-úprava na výsledky rozdružování hnědého uhlí
    Ložiska a dobývání hnědého uhlí v Thajsku
    Ložiska hnědého uhlí mezi Moravskou Třebovou a Kunštátem, u Uhelné, Dolních Životic u Opavy a v okolí Brna
    Ložisko hnědého uhlí a kameniva Křemyž
    Mezinárodní srovnání kvalitativních znaků českého hnědého a černého uhlí (zpracováno v rámci projektu PHARE D5/93)
    Mineralogicko-petrologická charakteristika umělého hnědého korundu vyráběného redukčním tavením bauxitů
    Minulost, současnost a budoucnost těžby hnědého uhlí v severních Čechách
    Morfotektonika Krušných hor ve vztahu k ložiskům hnědého uhlí severočeské pánve
    Možnosti účelného začlenění hnědého uhlí do palivoenergetické bilance ČSFR pod zorným úhlem zkušeností SRN
    Nálezy minerálů při těžbě hnědého uhlí v Českém středohoří
    Nová krajina Mostecka po těžbě hnědého uhlí
    Nové pohledy na technologické hodnocení zásob hnědého uhlí
    Nové přístupy k úpravě hnědého uhlí v SHR
    Perspektivní potřeby užití hnědého uhlí a možnosti jeho těžby v ČR
    Perspektivy hnědého uhlí v energetickém hospodářství ČR
    Perspektivy využití hnědého uhlí v příštím století v ČSSR
    Počátky těžby hnědého uhlí na Bílinsku - Světec 1766
    Postavení a perspektiva hnědého uhlí v ČR
    Postavení a perspektiva hnědého uhlí v ČR
    Použití metod termické analýzy pro charakteristiku pyrolýzy hnědého uhlí
    Problematika využitelnosti disponibilních zásob hnědého uhlí podkrušnohorských pánví a následné rekultivace a revitalizace území postižených důlní činností
    Produkty spalování tuhých paliv v malých domácích topenišťích [topeništích]. 1., Spalování hnědého uhlí
    První etapa řešení grantového projektu č. 105/09/1675 "Geologicko-pedologický a biologický výzkum různých typů ploch po těžbě hnědého uhlí a optimalizace rekultivačních přístupů k obnově krajiny"
    Revitalizace výsypky Silvestr po povrchové těžbě hnědého uhlí
    Separace hnědého uhlí ve fluidní vrstvě
    Sledování změn zemského povrchu v oblastech s povrchovou a hlubinnou těžbou hnědého uhlí
    Strukturní studie hnědého uhlí SHP rentgenovou difraktometrií
    Studium oxidace hnědého uhlí
    Těžba černého, hnědého uhlí a lignitu ve světě v letech 1986-1992
    Těžba hnědého uhlí a územní limity při úpatí Krušných hor
    Těžba hnědého uhlí (lignitu) ve Spolkové republice Německo v roce 2012
    Těžba hnědého uhlí v NSR
    Tuhé emise z fluidního spalování hnědého uhlí
    Typologie využitelnosti hnědého uhlí v dílčích oblastech severočeské hnědouhelné pánve
    Úloha hnědého uhlí v ČR z hlediska evropských zkušeností
    Úloha hnědého uhlí v palivoenergetické bilanci ČSSR
    Úloha karotáže při průzkumu ložisek hnědého uhlí a stanovení technologických vlastností hnědého uhlí na základě karotážních měření
    Vlhkost a zdánlivá hustota hnědého uhlí jako funkce hloubky uložení a popelnatosti
    Vliv parametrů procesu na emise stopových prvků z fluidního spalování hnědého uhlí
    VÚHU Most - výzkumná základna povrchového dobývání hnědého uhlí
    Využití karotážních křivek při ložiskovém průzkumu hnědého uhlí v Severočeské pánvi
    Využití karotážních měření v ložiskovém průzkumu hnědého uhlí na lokalitě Libouš v SHR
    Výzkum nerudních surovin a hnědého uhlí v ÚÚG Praha v letech 1966-1980
    Význam hnědého uhlí v polské energetice
    Vznik indukované seizmicity při povrchové těžbě hnědého uhlí v pánvi Belchatów v PLR (aplikace poznatků pro Severočeskou hnědouhelnou pánev)
    Zmeny pyritu v priebehu bakteriálneho lúhovania hnedého uhlia