Record details

Title keyword
    Hnědouhelné
Article
    Analýza erozních procesů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve bez vegetačního pokryvu
    Analýza erozních procesů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve s vegetačním pokryvem
    Anomální litologický vývoj v prostoru Unčína v severočeské hnědouhelné pánvi
    Antropogenní vrásové deformace v Severočeské hnědouhelné pánvi
    Antropozemě výsypek severočeské hnědouhelné pánve
    Antropozemě výsypek severočeské hnědouhelné pánve rekultivované k zemědělským účelům
    Bioturbace jílových sedimentů severočeské hnědouhelné pánve v nadloží hlavní uhelné sloje
    Členění nadložní sloje v západní části severočeské hnědouhelné pánve
    Členění sedimentů Severočeské hnědouhelné pánve na základě geochemických a mineralogických kritérií
    Degradace jižního výchozu hnědouhelné sedimentace čedičovými výlevy v ústecké oblasti
    Distribuce prvků v uhlí modelové světové subbitumenní a hnědouhelné sloje
    Dosavadní výsledky úkolu "Komplexní geologicko-ekologický výzkum severočeské hnědouhelné pánve"
    Duxit - fosilní pryskyřice severočeské hnědouhelné pánve
    Fosilní skluzy a intruze jílů v hnědouhelné sloji v Mostě
    Generel rekultivací koncernu Severočeské hnědouhelné doly na léta 1981-1990
    Geologické rozhraní mezi chomutovskou, mosteckou a ústeckou část severočeské hnědouhelné pánve
    Geologicko-ekologický výzkum severočeské hnědouhelné pánve
    Geologicko-ekologický výzkum severočeské hnědouhelné pánve
    Halloysit ze Želének u Duchcova v severočeské hnědouhelné pánvi
    Historické mineralogické nálezy v širší oblasti severočeské hnědouhelné pánve
    Historie a současnost v severočeské hnědouhelné pánvi
    Historie separátní hnědouhelné pánvičky u Měrunic v severočeském hnědouhelném revíru
    Hlavní rysy sedimentace v prostoru štěpení hnědouhelné sloje mezi Mostem a Jirkovem v severočeské pánvi
    Hlediska a důvody hodnocení hornin severočeské hnědouhelné pánve ve vztahu k rekultivaci
    Hmyzí chodbičky v dřevitém materiálu z terciéru severočeské hnědouhelné pánve (02-32 Teplice)
    Hmyzí chodbičky v xylickém materiálu z terciéru Severočeské hnědouhelné pánve
    Hnědouhelné doly na Liberecku v 19.století
    Hodnocení sprašových zemin v oblasti severočeské hnědouhelné pánve a možnosti jejich využití k rekultivacím
    Hydrogeologická problematika zatopené zbytkové jámy Venuše v centrální části severočeské hnědouhelné pánve
    Hydrogeologická problematika zatopených zbytkových jam v centrální části severočeské hnědouhelné pánve
    Inženýrskogeologická rajonizace výchozové partie severočeské hnědouhelné pánve při úpatí Krušných hor
    Inženýrskogeologické aspekty revitalizace Sokolovské hnědouhelné pánve
    Inženýrskogeologické aspekty revitalizace sokolovské hnědouhelné pánve
    Jednotná klasifikace sedimentů v severočeské hnědouhelné pánvi z hlediska rozpojitelnosti
    K dokumentaci geologických zajímavostí v severočeské hnědouhelné pánvi
    K paleogeografii severočeské hnědouhelné pánve
    K problému abnormálních jevů ve vývoji hnědouhelné sloje u Mostu a Bíliny
    Kaolinit v jílech mostecké hnědouhelné pánve
    Karotážní korelační schéma hlavní uhelné sloje v severočeské hnědouhelné pánvi a důlně geologická praxe
    Klasifikace a kategorizace ploch severočeské hnědouhelné pánve postižených poklesy terénu po hlubinném dobývání
    Krušnohorské krystalinikum v podloží Severočeské hnědouhelné pánve
    Kryogenní destrukce hnědouhelné sloje v severočeské pánvi
    Lesnická rekultivace výsypek severočeské hnědouhelné pánve
    Mineralogické složení jílovcových sorbentů severočeské hnědouhelné pánve a jeho vliv na sorpční schopnosti a rekultivační využitelnost
    Mineralogie a geologie lomu Lomnice v sokolovské hnědouhelné pánvi
    Minerály dolu Bílina a dalších lokalit Severočeské hnědouhelné pánve
    Minerály sedimentů severočeské hnědouhelné pánve
    Neotektonika severočeské hnědouhelné pánve a Krušných hor
    Nerosty severočeské hnědouhelné pánve - dodatek 1
    Nerosty severočeské hnědouhelné pánve
    Nová hospodářská struktura dolů v severočeské hnědouhelné pánvi ve vazbě na misi T.O.J. Gheyselincka
    Nové poznatky z petromagnetických výzkumů cyprisových vrstev v sokolovské hnědouhelné pánvi
    Nové sekundární minerály ze severočeské hnědouhelné pánve
    Nové sekundární minerály ze severočeské hnědouhelné pánve
    Nový nález whewellitu ze severočeské hnědouhelné pánve
    Paleobotanicko-stratigrafické výzkumy ve skrývce velkolomu Maxim Gorkij u Bíliny v severočeské hnědouhelné pánvi (02-34 Bílina)
    Petrografický výzkum slojového souvrství Dolu Silvester v sokolovské hnědouhelné pánvi
    Petrologie a mineralogie porcelanitů mostecké pánve - produktů fosilních požárů neogénní hnědouhelné sloje
    Posouzení vlivu mocnosti stropu a výtěžnosti komory na složení zbytkových zásob v hnědouhelné sloji
    Použitelnost a spolehlivost vrtných průzkumných prací v žatecké části severočeské hnědouhelné pánve
    Poznatky o změnách uhelné hmoty a jejího prostorového rozložení ve hnědouhelné sloji v důsledku hlubinné těžby
    Problematika stařinové zvodně v centrální části severočeské hnědouhelné pánve
    Proluviální sedimenty severočeské hnědouhelné pánve
    Proměny krajiny Severočeské hnědouhelné pánve
    Proměny Podkrušnohoří. Historie hnědouhelné pánve. Těžba uhlí pohltila více než 100 vesnic
    Přehodnocení inženýrskogeologické situace sokolovské hnědouhelné pánve pro umožnění obnovy krajiny, rozvoje sídel a infrastruktury
    Přívalové štěrky uvnitř sloje Antonín dolu Marie v sokolovské hnědouhelné pánvi : 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov
    Původ vody v konkrecích z podloží hlavní sloje v severočeské hnědouhelné pánvi (02-32 Teplice)
    Rekultivace šedých miocenních jílů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve
    Rekultivační proměny krajiny Severočeské hnědouhelné pánve
    Rekultivační proměny Severočeské hnědouhelné pánve. Část 1
    Rekultivační proměny Severočeské hnědouhelné pánve. Část 2
    Revize zlomů v severočeské hnědouhelné pánvi
    Rychlost sedimentace terciéru v mostecké části severočeské hnědouhelné pánve
    Ryzí měď v severočeské hnědouhelné pánvi
    Sbírání nerostů v severočeské hnědouhelné pánvi
    Seismická měření při severozápadním okraji severočeské hnědouhelné pánve mezi Prunéřovem a Chomutovem
    Směrný zlom Eliška a jeho mineralizace na povrchovém dole Obránců míru v Severočeské hnědouhelné pánvi
    Sopečná činnost v jezerním prostředí severočeské hnědouhelné pánve (odkazy na literaturu)
    Stopové prvky v životním prostředí severočeské hnědouhelné pánve a metody jejich výzkumu ve VÚHU Most
    Terciérní sedimentace v okrajové části severočeské hnědouhelné pánve v oblasti Prunéřova
    Transformace krajiny po lomové těžbě uhlí v centrální části severočeské hnědouhelné pánve : vybraná část přednášky, přednesená autory na sympóziu v Dněpropetrovsku ve dnech 15.-18. června 1999
    Tvorba chemického složení podzemní vody v kolektorech mostecké části severočeské hnědouhelné pánve
    Typologie využitelnosti hnědého uhlí v dílčích oblastech severočeské hnědouhelné pánve
    Uhelná brekcie v Severočeské hnědouhelné pánvi
    Uplatnění neutron-neutronové karotáže (NNK-T) v inženýrskogeologickém průzkumu podkrušnohorského okraje severočeské hnědouhelné pánve
    Území dotčená těžební činností v podkrušnohorských oblastech se v lukrativní podobě vracejí obyvatelstvu : ekologické stopy hnědouhelné těžby v krajině
    Vliv hydrogeologických poměrů na tvorbu krajiny po ukončení těžby uhlí v severočeské hnědouhelné pánvi
    Vliv variability vývoje hnědouhelné sloje na kvantitativní a kvalitativní údaje prognózy těžby
    Vrásové deformace v hnědouhelné sloji na Chomutovsku
    Výskyt a rozložení dehtů v hnědém uhlí severočeské hnědouhelné pánve
    Výsledky komplexního eko-geologického výzkumu v severočeské a sokolovské hnědouhelné pánvi
    Výsledky paleomagnetických výzkumů terciéru v mostecké části severočeské hnědouhelné pánve
    Využívání organických substrátů při rekultivaci výsypek v severočeské hnědouhelné pánvi
    Význam a postavení bazálních uhelných vrstev v terciéru Severočeské hnědouhelné pánve
    Význam geologické stavby podkrušnohorského okraje Severočeské hnědouhelné pánve pro povrchové dobývání uhlí
    Zastoupení a izotopové složení jednotlivých forem síry ve vertikálním profilu hlavní uhelné sloje v severočeské hnědouhelné pánvi a jejich paleogeografický význam
    Zastoupení a izotopové složení jednotlivých forem síry ve vertikálním profilu hlavní uhelné sloje v severočeské hnědouhelné pánvi a jejich paleogeografický význam
    Zemětřesné ohrožení Severočeské hnědouhelné pánve - příklad korekce výpočtu na lokální geologickou stavbu
    Zhodnocení možnosti využití terciérních písků v severočeské hnědouhelné pánvi