Record details

Title keyword
    Hnědouhelných
Monograph
    Nové směry v hlubinném dobývání mocných hnědouhelných slojí. Sborník přednášek
Article
    Aplikace organických látek z nadloží hnědouhelných dolů v zemědělství a lesnictví
    Dary z třetihor : zkamenělí poslové hnědouhelných močálů
    Geologie a mineralogie hnědouhelných pánví státu Sarawak na ostrově Borneo
    Informace o česko-německém workshopu "Sanace hnědouhelných dolů"
    Modelová studie zastoupení prvků v uhlí podkrušnohorský pánví a jejich srovnání s modelovými obsahy světových hnědouhelných slojí
    Nová příležitost v krajině - výsypky hnědouhelných lomů
    Novotvorba půd na pozemcích devastovaných důlní a energetickou činností v severočeských hnědouhelných pánvích - předmět výzkumu
    Obsahy stopových prvků v uhlí evropských i světových hnědouhelných pánví
    Problematika účelného zhodnocení zbytkové substance závalových ploch v lomech severočeských hnědouhelných revírů
    Produkty spalování tuhých paliv v malých domácích topenišťích [topeništích]. 2., Spalování hnědouhelných pelet
    Prognóza rozvoje revíru Hnědouhelných dolů a briketáren Sokolov do vyuhlení
    Příspěvek k desulfataci důlních vod z hnědouhelných lomů
    Pseudokrasové jeskyně severočeských hnědouhelných pánví (s křídou a vulkanity) : (P 141)
    Revitalizace hnědouhelných regionů - od regionálních přístupů k nadnárodním
    Současný stav ve využití geofyzikálních metod ve zjišťování inhomogenit na hnědouhelných lomech
    Souhrnný pohled na historický vývoj a integraci uhelné výroby - propojení hnědouhelných lomů Šverma a Vršany
    Stabilita svahu na povrchových hnědouhelných dolech a kategorizace nadloží uhelné sloje
    Sympozium o hnědouhelných pánvích v saském Freiberku
    Ukládání zbytků ze spalování uhlí do výsypek povrchových hnědouhelných dolů
    Ukončení důlní činnosti hnědouhelných lomů a problematika jejich zatápění v mostecko-bílinské části SHP
    Zakládání staveb na výsypkách hnědouhelných lomů v severočeské pánvi
    Zkamenělá dřeva hnědouhelných pánví
    Znečištění ovzduší v hnědouhelných povrchových dolech a v jejich okolí