Record details

Title keyword
    Hodnotenie
Article
    Ekonomické hodnotenie nerastnej surovinovej základne Slovenskej Socialistickej Republiky
    Geologickoložiskové hodnotenie južného okraja Kremnických vrchov (Žiarska kotlina)
    Hodnotenie akosti podzemných vôd aluviálnych sedimentov na Slovensku
    Hodnotenie elektrických polí horninových masívov
    Hodnotenie homogénnosti zrnitého materiálu
    Hodnotenie presnosti výsledkov ryžovania
    Hodnotenie stavu prírodných a prírodno-antropogénnych morfolitosystémov (na príklade vybranej časti Bratislavy)
    Hodnotenie tepelno-energetického potenciálu geotermálnych vôd centrálnej depresie podunajskej panvy
    Hodnotenie tepelno-energetického potenciálu geotermálnych zdrojov Slovenska
    Hodnotenie tlmivej schopnosti pod Slovenska voči antropogénnemu zakysĺovaniu
    Hodnotenie zosuvného hazardu pre potreby územnoplánovacej dokumentácie
    Hydrobiologický prieskum niektorých povrchových vôdv oblesti JEm Mochovce a ich saprobiologické hodnotenie
    Inžinierskogeologické hodnotenie a prognózovanie geosystémov pre účely urbanizácie
    Inžinierskogeologické hodnotenie antropogénnych uloženín Bratislavy
    Inžinierskogeologické hodnotenie geosystémov z hľadiska ich využitia
    Inžinierskogeologické hodnotenie podmienok výstavby prečerpávacích vodných elektrární
    Inžinierskogeologické hodnotenie svahových deformácií v Oščadnickej doline a v doline Bystrice
    Inžinierskogeologický prieskum a hodnotenie stavenísk jadrovoenergetických zariadení
    Korytovo-nivné geosystémy a riečna krajina: prieskum a hodnotenie
    Kvantitatívne hodnotenie priestorovej premenlivosti inžinierskogeologického prostredia metódou trendovej analýzy
    Naftogeochemické hodnotenie paleogénu Hromošsko-Šambronskej antiklinály
    Palinologické hodnotenie vzoriek z lokalít Hrelikov potok a Kotlinec, staršie paleozoikum gemerika
    Porušenosť hornín a jej inžinierskogeologické hodnotenie
    Použitie štroktúrnych modelov pre hodnotenie nerovnorodosti horninových masívov
    Regionálne hodnotenie koeficienta filtrácie v oblasti Žitného ostrova