Record details

Title keyword
    Hodrušsko-štiavnického
Article
    Jasperoidy hodrušsko-štiavnického hrastu
    Oxidačno-redukčné trendy v zložení biotitov z granodioritu Hodrušsko-štiavnického intruzívneho komplexu
    Prejavy možného výskytu Au mineralizácii typu Carlin v oblasti hodrušsko-štiavnického hrastu
    Úvod do štúdia tuhých roztokov K-živcov z granodioritu hodrušsko-štiavnického intruzívneho komplexu (HŠIK)