Record details

Title keyword
    Horách
Monograph
    Geologická a strukturní charakteristika granitoidů z vodárenských tunelů v Jizerských horách : etapa 2004-2005 (multidisciplinární výzkum)
    Geologická a strukturní charakteristika granitoidů z vodárenských tunelů v Jizerských horách
    Geologicko strukturní charakteristika granitoidů z tunelu v Bedřichovově v Jizerských horách
    Lesnický výzkum v Krušných horách
    Mezinárodní konference Antropogenní stres v horách a podhůří - zápis změn v tvarech terénu, a v sedimentech.
    Odhad rychlosti regenerace acidifikovaných půd a vod v Orlických horách jako východisko pro strategická rozhodnutí v oblasti péče o lesy
    Studie rašelinišť národního významu v Krušných horách
    Studium dynamiky puklinové sítě granitoidů ve vodárenském tunelu Bedřichov v Jizerských horách
    Studium dynamiky puklinové sítě granitoidů ve vodárenském tunelu Bedřichov v Jizerských horách, Etapa 2006-2008
    Studium dynamiky puklinové sítě granitoidů ve vodárenském tunelu Bedřichov v Jizerských horách
    Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000 - list 14-12 Deštné v Orlických horách
    Vývoj fosforem bohatého peraluminického magmatu Granitový systém Podlesí v Krušných horách
Article
    200 let od zaražení Ševčinského dolu na Březových Horách
    Acidifikace půd v Jizerských horách: výsledky vybraných projektů
    Ag-Co-Bi-Ni-U- zrudnění v údolí Černé v Krušných horách
    Ag-Co-Bi-U-ložisko Potůčky v Krušných horách
    Ag-Sb-S mineralizace z Jáchymova v Krušných horách
    Alofán, grosulár a ilmenit z Křižanovic v Železných horách
    Ametyst u Malého Hlavákova v Doupovských horách
    Anatas z uranového ložiska Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách
    Archeologický výzkum středověké těžby drahých kamenů u Ciboušova v Krušných horách
    Arzenolit z Měděnce v Krušných horách
    Au-W zrudněni v Kašperských Horách
    Autigenní xenotim z Černovic u Chomutova v Krušných horách
    Automatická analýza obrazu stěny bedřichovského tunelu v Jizerských horách - klasifikace intenzity alterace granitu
    Baryt ze skarnového ložiska Měděnec v Krušných horách
    Beyerit z Jáchymova v Krušných horách
    Bi4Se3 a ikunolit-laitakarit z Uranového ložiska Zálesí u Javorníka v Rychlebských horách
    Bi4Se3 a ikunolit-laitakarit z uranového ložiska Zálesí u Javorníku v Rychlebských horách
    Bludenské žilné pásmo v Krušných horách
    Bornit-chalkozínová mineralizace na fluoritovém ložisku Moldava v Krušných horách
    Byly ve Zlatých Horách valouny se zlatem raritou?
    Chalkantit z Krásna nad Teplou a z Telnice v Krušných horách
    Chemizmus zlata v křemenné žíle štoly Maria Hilfe I ve Zlatých Horách
    Cínová ložiska Přebuz a Rolava v Krušných horách: klasické lokality, nové výzvy
    Cínové zrudnění mezi Zlatým kopcem a Potůčky v západních Krušných horách
    Cínovec v Krušných horách - 630 let historie dolování
    Cummingtonit z Přísečnice v Krušných horách
    Demesmaekerit z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách
    Dioptas z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách (Česká republika)
    Doklady pro násunovou tektoniku v Orlických horách
    Dolování a zpracování železné rudy v okolí Kraskova a Třemošnice v Železných horách
    Dolování v Nalžovských (Stříbrných) Horách
    Druhotné minerály Sn-W ložiska Cínovec v Krušných horách
    Důl Antoni : Zpráva o průzkumu starého dolu v Libnově u Oloví v Krušných horách
    Farmakosiderit z Přebuzi v Krušných horách
    Geochemické typy žul Blatenského masívku v Krušných horách
    Geofyzikální průzkum mafické intruze v okolí Abertam v Krušných horách (11-21 Karlovy Vary)
    Geofyzikální průzkum mafické intruze v okolí Abertam v Krušných horách.
    Geologická stavba a pseudokrasové jevy v Doupovských horách
    Geologické poměry na hadcovém ložisku Skorošice v Rychlebských horách
    Geologicko-ložiskový výzkum v. části lukavické skupiny v Železných horách a jejího s. pokračování v podloží křídy (13-42 Pardubice, 13-44 Hlinsko)
    Geologicko-ložiskový výzkum v okolí Jeřišna v Železných horách
    Geomorfologická interpretace geodetických měření v Krušných horách
    Geomorfologické výzkumy Sokolského hřbetu v Rychlebských horách
    Geomorfologický vývoj údolí Divoké Orlice v oblasti Zemské brány v Orlických horách
    Granulitové těleso u Běstviny v Železných horách
    Historické ložisko stříbra a mědi Hora Svaté Kateřiny v Krušných horách
    Historické výskyty křemenných polodrahokamů při hornické činnosti v Krušných horách a Podkrušnohoří : současná situace lokalit a možnosti jejich zachování
    Historický rudní revír Horní Blatná v Krušných horách
    Historický stříbrorudný revír Boží Dar u Jáchymova v Krušných horách
    Historie dolování a perspektivy uranového zrudnění v okolí Horní Blatné v Krušných horách
    Historie dolování v okolí Měděnce v Krušných horách
    Historie experimentálních povodí v Jizerských horách
    Holanďané v Krušných horách. Co můžeme očekávat od globálního oteplení
    Hornický památník na Jestřebích horách
    Hořečnatý apjohnit z Chvaletic v Železných horách
    Hydroekologický výzkum ÚH AV ČR v Jizerských horách
    Hydrogeologický výzkum puklinového prostředí na lokalitě Potůčky-Podlesí v Krušných horách : 01-43 Horní Blatná
    Hydrogeologický výzkum puklinového prostředí na lokalitě Potůčky-Podlesí v Krušných horách
    Hydrotermální cínové zrudnění mezi Zlatým kopcem a Potůčky v Krušných horách
    Inženýrsko-geologická rajonizace poddolovaných území na příkladu oblasti severně od dolu Anna na Březových horách v Příbrami
    Jakubův důl v Ponikelských horách
    K báňskému podnikání v Nalžovských Horách
    K dolování uranu v revíru Potůčky v Krušných horách
    K historii těžby antracitu u Brandova v Krušných horách
    K lokalizaci stříbrnorudné hutě ve Starých Horách u Jihlavy
    K problému původu zlata ve starých rýžoviskách v Rychlebských horách a na Staroměstsku
    K původu zlata v aluviálních uloženinách Zlatého potoka u Kraskova v Železných horách
    K rozšíření stróňské skupiny v Rychlebských horách
    K vývoji údolí Ohře v Doupovských horách
    K zpřístupnění historické budovy dolu Vojtěch na Březových Horách Okresním muzeem Příbram
    Kalcity z Měděnce v Krušných horách
    Kamenec - významná geologická a geomorfologická lokalita v Orlických Horách
    Kamenec v Orlických horách
    Kamenec v Orlických horách
    Když ozon škodí : aneb Je v našich horách zdrávo?
    Keltská těžba rud v Krušných horách prokázána
    Krátery v Doupovských horách?
    Krvácející hory : neobyčejná půdní eroze v horách centrálního Madagaskaru
    Kuprosklodowskit z uranového ložiska Zálesí u Javorníka v Rychlebských horách (Česká republika)
    Kyzové ložisko Křižanovice v Železných horách
    Lahary v Doupovských horách (11-22 Kadaň, 11-24 Žlutice, 12-11 Žatec)
    Lukavická skupina v Železných horách: současný pohled
    Makroskopický covellin z rudního revíru Krupka v Krušných horách (Česká republika)
    Málo navštěvované, zaniklé nebo neznámé mineralogické lokality v Rychlebských horách
    Manganová mineralizace žíly Marie Terezie u Horní Blatné v Krušných horách
    Mělké doly ve Zlatých Horách (15-11 Zlaté Hory)
    Mělké doly ve Zlatých Horách
    Metaautunit z uranového výskytu Rudov v Železných horách
    Metalogenetický výzkum mělkého podloží křídy u Lukavice v Železných horách (13-42 Pardubice)
    Mezolit z perspektivy regionu : nové výzkumy v Polomených horách
    Migmatitový skalní útvar v severní části Studeného v Orlických horách
    Minerál ze skupiny mixitu z ložiska Krupka v Krušných horách
    Minerál ze skupiny mixitu z ložiska Krupka v Krušných horách
    Mineralizace kasiterit-sulfidické formace na Hoře sv. Šebestiána v Krušných horách
    Mineralogická naleziště zeolitů v Železných horách
    Mineralogie lomů u Vrbičky v Doupovských horách
    Mineralogie magnetitového ložiska Hraničná v Rychlebských horách
    Mineralogie sulfidického zrudnění u Prachovic v Železných horách
    Mineralogie železných rud na historickém ložisku Horní Hoštice v Rychlebských horách (Česká republika)
    Minerály ložiska Moldava v Krušných horách
    Minerály neotokit-hisingeritové řady z Chvaletic v Železných horách
    Minerogeneze ložiska kassiterit-sulfidické formace Hora sv. Kateřiny v Krušných horách
    Modelování kamenitohlinitých přívalových proudů na Smědavské hoře v Jizerských horách
    Mohou imise i dnes škodit lesním porostům v Orlických horách?
    Montanisticko-geologická nadace a její aktivity ve Zlatých Horách
    Morfostrukturní vývoj reliéfu kateřinohorské klenby v Krušných horách
    Morfotektonika okrajového sudetského zlomu v oblasti styku lugika a silezika v Rychlebských horách (04-43 Bílý Potok, 14-22 Jeseník)
    Možnosti a omezení Ellenbergových indikačních indexů pro odhad změn vodního režimu v Jizerských horách
    Mramor z Hasištejna v Krušných horách
    Mramor z Hasištejna v Krušných horách
    Nález kobaltinu a zlata na křemenné struktuře Marie Pomocná III ve Zlatých Horách
    Nález scheelitového zrudnění skarnového typu v Krušných horách
    Naleziště drahých kamenů v Krušných horách
    Nálezy ametystů v Železných horách
    Některé otázky morfotektonického vývoje Sokolského hřbetu v Rychlebských horách
    Nerosty z jižní části masívu Nekrasu (859 m) v Jizerských horách
    Nesquehonit a widenmannit z Jáchymova v Krušných horách
    Netopýři krasových jeskyní v Jizerských horách
    Nová lokalita křemeno-hematitové mineralizace v Krušných horách
    Nová technologie úpravy nerudních surovin na dole Měděnec v Krušných horách
    Nové fluoritové ložisko Krásný Les-Špičák ve východních Krušných horách
    Nové lokality ametystu v Krušných horách
    Nové ložiskové a mineralogické poznatky na lokalitě Krupka v Krušných horách
    Nové mineralogické nálezy na Sn-W ložisku Cínovec v Krušných horách (Česká republika)
    Nové minerály a poznatky pro lokalitu Krupka v Krušných horách
    Nové minerály z Cínovce v Krušných horách
    Nové poznatky z mapování terciéru v Doupovských horách (11-221 Stráž nad Ohří)
    Nové poznatky z mapování terciéru v Doupovských horách
    Nové poznatky z vrtného průzkumu mezi Cínovcem a Bohosudovem ve východních Krušných horách
    Nové sekundární minerály z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách
    Nové sekundární minerály z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách
    Nové výsledky průzkumu fluoritových a barytových ložisek ve východních Krušných horách
    Nové využití železnorudného dolu Měděnec v Krušných horách
    Novinky z vápencového lomu v Prachovicích v Železných horách
    Novotvořené minerály v bedřichovském vodárenském tunelu v Jizerských horách - příklad uvolňování uranu z jizerského granitu
    Nový nález biodetritických vápenců svrchní křídy u Pyšné (Stolzenhahn) v Krušných horách (02-33 Chomutov)
    Nový výskyt harmotomu z Přísečnice v Krušných horách
    Nový výskyt linaritu ve Zlatých Horách
    Nový výskyt miocenních sladkovodních vápenců u Pyšné (Stolzenhahn) v Krušných horách (02-33 Chomutov)
    Nový výskyt pseudoleucitu u Loučné v Krušných horách
    O strojní jámě Josef na Bohdašíně v Jestřebích horách
    Paleokrasové výzkumy ve Vápenném Podolu v Železných horách. The Paleokarst research in Vápenný Podol, Železné hory Mts
    Palygorskit se supergenními minerály olova z Křižanovic v Železných horách (Česká republika)
    Památky po těžbě cínových rud v Rolavě a Přebuzi v Krušných horách
    Paragenetická studie rudního výskytu u Travné v Rychlebských horách
    Pegmatit beryl-kolumbitového typu ze Šejb v Novohradských horách
    Pegmatity od Šejb v Novohradských horách
    Pískovcové útvary v Žitavských horách
    Počátky geologického průzkumu ve Zlatých Horách po roce 1945
    Pokus o obnovu těžby drahých kamenů v Krušných horách
    Poškození smrkového lesa v Krušných horách : vliv námrazy a změn ve složení emisí elektráren
    Poznámky k charakteru a vývoji jeskyní v Rychlebských horách
    Poznámky k charakteru a vývoji jeskyní v Rychlebských horách
    Pozoruhodné výchozy hornin v Jestřebích horách
    Prachovice v Železných horách - nejvydatnější české naleziště kalcitu
    Primární zdroje pyropů v Železných horách a jejich podhůří
    Procesy na redox rozhraní vod vytékajících z rašelinišť v povodí Flájského potoka v Krušných horách
    Program dokumentace sekundární mineralizace v Modré štole ve Zlatých Horách. Výsledky etapy 1992-1997
    Prokřemenění pískovců na Milštejně v Lužických horách
    Předběžná zpráva o mineralogickém výzkumu malé Jizerské louky v Jizerských horách
    Předběžné výsledky kategorizace pozůstatků dolování ve Zlatých Horách (15-11, Zlaté Hory)
    Předběžný výsledek geologického mapování a petrologického výzkumu granulitů v Rychlebských horách
    Příspěvek k nálezům zlata v Železných horách
    Pseudomorfózy po leucitu z Loučné v Krušných horách
    Původ fluid primární zlatonosné mineralizace v Horách u Předína (západní Morava).
    Pyrargyrit z fluoritového ložiska Běstvina v Železných horách
    Radiokarbonová data rašelin z oblasti Josefova Dolu v Jizerských horách (03-14 Liberec)
    Radiokarbonová data rašelin z oblasti Josefova Dolu v Jizerských horách
    Recentní svahové procesy v Krymských horách (Ukrajina)
    Reichenstein-Złoty Stok: zajímavá historická lokalita v Rychlebských horách
    Revize lokality Březí u Říčan a lokality Oheb u Seče v Železných horách - nalezišť krystalů ortoklasu
    Rozsah a pozice fylitové série a karbonu v Moldavě-Vápenici ve východních Krušných horách
    Rozšíření Bi-Co-Ni-Ag mineralizace v Krušných horách a Slavkovském lese
    Rýžoviště v údolí Zámeckého potoka ve Zlatých Horách
    Sběratelství a sběratelé nerostů na ložisku Jáchymov v Krušných horách od 16. století do současnosti
    Scheelitová a metasomatická fluoritová mineralizace v taktitech na štole Vykmanov - Kovářská v Krušných horách
    Sekundární mineralizace uranového ložiska Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách (04-43 Bílý Potok)
    Sekundární minerály z uranového ložiska Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách
    Sekundární uranová mineralizace z Vestce v Železných horách
    Setkání báňských historiků ve Štiavnických horách
    Skalní útvary na Janském vrchu v Jestřebích horách
    Skalní výchozy permských vulkanitů v Javořích a Vraních horách
    Sledování jakosti vody v povodí Flájského potoka v Krušných horách
    Sledování kvality vody a nasycených ploch na experimentálních povodích ČHMÚ, VUV T. G. M. a FSV ČVUT v Jizerských horách
    Sodiumuranospinit z ložiska Měděnec v Krušných horách
    Současné možnosti sběru minerálů ve Zlatých Horách
    Srovnání poznatků o průzkumných důlních dílech mezi Jezerkou a Horním Jiřetínem v Krušných horách
    Stanovení celkové atmosférické depozice do povodí Jezeří v Krušných horách
    Stopovací zkoušky v krasu skupiny Branné v Rychlebských horách (14-22 Jeseník)
    Stopovací zkoušky v krasu skupiny Branné v Rychlebských horách
    Středověká hornická aglomerace na Starých Horách u Jihlavy
    Stříbrný důl v Mikulově v Krušných horách
    Studium izotopů 87Sr/86Sr exogenní zóny v Krušných horách
    Studium silně diferenciovaných muskovitických granitů (typ Šejby) v Novohradských horách (33-13 České Velenice)
    Sulfidická a U-Zr-Ti mineralizace z nesilicifikovaných a silicifikovaných pískovců březenského souvrství (Milštejn v Lužických horách).
    Sulfidická a U-Zr-Ti mineralizace z nesilicifikovaných a silicifikovaných pískovců březenského souvrství (Milštejn v Lužických horách)
    Supergenní minerály Sn-W ložiska Cínovec v Krušných horách (Česká republika)
    Supergenní selenová mineralizace na uranovém ložisku Zálesí v Rychlebských horách
    Supergenní selenová mineralizace na uranovém ložisku Zálesí v Rychlebských horách
    Supergenní selenová mineralizace na uranovém ložisku Zálesí v Rychlebských horách
    Supergenní selenová mineralizace na uranovém ložisku Zálesí v Rychlebských horách
    Svahové deformace a granitová tektonika na Smědavské hoře v Jizerských horách
    Svahové deformace na fonolitovém vrchu Malý Stožec v Lužických horách
    Těžba a úprava rud na jihlavských Starých Horách ve 13. století (Montánní archeologický výzkum a aplikace přírodovědných analýz)
    Těžba stříbra ve Stříbrných Horách v první polovině 16.století
    Těžba zlata v druhé polovině 17. století ve Zlatých Horách
    Těžba zlata ve Zlatých Horách 1653-1720
    Těžké minerály z potočních náplavů v Železných horách
    Toponomie dolů ve Zlatých Horách
    Toponomie dolů ve Zlatých Horách
    Turmalín skoryl-dravitové řady z Přísečnice v Krušných horách
    Tvary zvětrávání a odnosu tonalitu v Rychlebských horách
    Typy pyritu z Lukavice v Železných horách: možnosti prospekční aplikace
    Uranopilit z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách
    Uranové ložisko Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách
    Uranové ložisko Zálesí v Rychlebských horách
    Uranové ložisko Zálesí v Rychlebských horách
    V horách Transylvánských Alp v Rumunsku
    Vliv stromového patra (buku lesního a smrku ztepilého) na vybrané půdní charakteristiky na lokalitě Paličník v Jizerských horách
    Vodárenské tunely a podzemní převaděče povrchových vod v Jizerských horách
    Vulkanologické výzkumy v Doupovských horách (11-22 Kadaň)
    Výskyt cyanotrichitu na haldách ložiska Krupka v Krušných horách
    Výskyt dravitu na lokalitě Měděnes v Krušných horách
    Výskyt fosilní organické hmoty v okolí Mikulova v Krušných horách
    Výskyt magnetitu u Zálesí a Horních Hoštic v Rychlebských horách (04-43 Bílá Voda)
    Výskyty a ložiskové typy železných rud v Krušných horách
    Výskyty molybdenových rud v Krušných horách
    Výskyty scheelitu ve středních Krušných horách
    Výsledky mikropaleontologického výzkumu travensko-ladecké jednotky v Rychlebských horách
    Výsledky výzkumu, průzkumu a těžby Cu-Ag zrudnění na skarnovém Fe ložisku Měděnec v Krušných horách
    Využití starých důlních děl pro speleoterapii ve Zlatých Horách
    Vývoj Sn-W mineralizace blatenského žulového masívku v západních Krušných horách
    Výzkumy magmatických hornin na Lukavicku v Železných horách
    Z Albertova až k pramenům Amazonky : profesor Bohumír Janský vede hydrologický výzkum v českém pohraničí i v horách Asie a Ameriky
    Z historie Strojního a stavebního (stavitelského) odboru v Příbrami-Březových Horách
    Záchrana a prezentace hornických památek na Březových Horách Okresním muzeem Příbram
    Zajímavé sekundární minerály uranového ložiska Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách
    Zaniklý těžební areál U Všech Svatých na Horách Kutných
    Zbytky paleogenního zarovnaného povrchu v okolí Pěnkavčího vrchu v Lužických horách (02-24 Nový Bor)
    Zbytky paleogenního zarovnaného povrchu v okolí Pěnkavčího vrchu v Lužických horách
    Zemětřesení v Krušných horách
    Zpráva ze semináře muzejních geologů v Měděnci v Krušných horách
    Žilné horniny zastižené při ražbě tunelů Panenská a Libouchec dálnice D8 ve východních Krušných horách : 02-144 Petrovice, 02-233 Jílové
    Žilné horniny zastižené při ražbě tunelů Panenská a Libouchec dálnice D8 ve východních Krušných horách
    Žíly karbonátů v puklinách granitoidů bedřichovského vodárenského tunelu v Jizerských horách