Record details

Title keyword
    Horizonty
Article
    "Dobývání uhlí pod vodonosnými horizonty" - stručná informace o výsledcích výzkumného programu, řešeného Vědeckovýzkumným uhelným ústavem v Ostravě-Radvanicích
    Dobývání uhlí pod vodonosnými horizonty. (Stručná informace o výsledcích výzkumného programu, řešeného Vědeckovýzkumným uhelným ústavem v Ostravě-Radvanicích)
    K ekonomické efektivnosti exploatace zásob vázaných pod zvodněnými horizonty
    Pteropodové horizonty v podrohovcovém členu menilitového souvrství ve Velkých Němčicích (spodní oligocén, ždánická jednotka) (34-21 Hustopeče)
    Pteropodové horizonty v podrohovcovém členu menilitového souvrství ve Velkých Němčicích (spodní oligocén, ždánická jednotka)
    Sladkovodné vápencové horizonty v súĺovských zlepencoch pružinskej oblasti a ich význam pre paleogeograficko-tektonický vývoj územia
    Tufogenní horizonty v karbonu české části hornoslezské pánve (namur A,B,C, vestfál A)
    Tufogenní horizonty v ostravských vrstvách čs. části hornoslezské pánve
    Uhelné tonsteiny a další tufogenní horniny jako významné korelační horizonty v čs. části hornoslezské pánve
    Vůdčí korelační horizonty svrchních petřkovických vrstev v oblasti Ostravy, Paskova a Staříče