Record details

Title keyword
    Hornin
Monograph
    Chování hornin v podmínkách trojosého zatížení. Kandidátská disertační práce
    Fyzikálne vlastnosti hornin a ich využitie v geológii, ekológii a geofyzike
    Fyzikálne vlastnosti hornín a ich využitie v geológii, ekológii a geofyzike 5. 5
    Fyzikální vlastnosti hornin a jejich využití v geofyzice, geologii a ekologii VI. Sborník referátů
    Hodnocení hornin pro účely úkolu Okrouhlá Radouň - digitální mapy zájmového území a 3D model ložiska a zásobníku plynu
    Hodnocení hornin pro účely úkolu Skalka - digitální geologické mapy
    Klasifikace magmatických, sedimentárních a metamorfovaných hornin
    Magnetické a paleomagnetické vlastnosti vybraných hornin Sokolovské pánve. Závěrečná zpráva
    Mapa geochemické reaktivity křídových hornin na území České republiky
    Mapa typů porozity předkvartérních hornin České republiky
    Mechanické vlastnosti hornin z lokalit Skalka, Kozčín a Batelov
    Měření paleomagnetických vlastností hornin libkovických vrstev : zpráva za rok 2013
    Mineralogický a petrografický výzkum hornin a artefaktů
    Mineralogie a chemické složení vybraných hornin s obsahem minerálů železa z okolí Mšeckých Žehrovic
    Paleomagnetické a magnetostratigrafické výzkumy vybraných hornin - Karlovy Vary. Závěrečná zpráva
    Petrografický popis vyvřelin a pyroklastických hornin z lokality Tom Spring (oblast Parish Hanover), SZ. Jamajka
    Petrografie a mineralogie hornin z k.ú. Habrůvecká bučina ŠLP VŠZ Křtiny, okres Blansko a z okolí Rudky u Kunštátu
    Petrografie vybraných sedimentárních hornin z dolu Mayrau (Kladensko)
    Petros 2009: Mineralógia a petrológia hornín
    Podzemní zásobník plynu Milasín - Bukov, projekt geologicko-průzkumných prací: Mapa tektonické členitosti a intenzity porušení hornin 1: 25 000
    Průzkum distribuce 137Cs a dalších vybraných radionuklidů a kovových prvků v povrchové vrstvě hornin oblasti Králický Sněžník-Orlické hory
    Průzkum distribuce 137Cs a dalších vybraných radionuklidů v povrchové vrstvě hornin polygonu Říčany-Přelouč-Pelhřimov-Bechyně-Milevsko
    První výsledky studia silicifikace křídových hornin české křídové pánve - přednáška na 3. křídovém semináři (22.-23.5.2006)
    Příspěvek k výzkumu mineralogického složení, fyzikálně chemických vlastností a struktur hornin a artefaktů
    Rekognoskace litologicky kontrastních hornin v jednotkách krystalinika při sv. okraji moldanubika-návaznost na základní geologické mapování 1:25 000
    Rozpojiteľnosť uhlia a hornín reznými nástrojmi. 1. 1
    Rozpojování hornin řeznými nástroji a vodnim paprskem. Materiál pro specializační studium Hornická geomechanika a geofyzika
    Sborník "Fyzikální vlastnosti hornin a jejich využití v geofyzice, geologii a ekologii"
    Sborník referátů ze semináře "Fyzikální vlastnosti hornin a jejich využití v geofyzice, geologii a ekologii"
    Soubor laboratorních zkoušek mechaniky hornin - Úložiště RAO Richard - IGHP
    Soubor laboratorních zkoušek mechaniky hornin, lokalita PTP-5, Potůčky - Podlesí
    Soubor laboratorních zkoušek mechaniky hornin v rámci podrobného inženýrskogeologického průzkumu pro přeložku trati
    Soubor výsledků laboratorních zkoušek fyzikálních a mechanických vlastností hornin
    Stanovení fyzikálně - mechanických a geotechnických vlastností hornin - vzorek odebraný z nástřelu spojovacího překopu BZ-XIIJ
    Stanovení migračních parametrů hornin s puklinovou propustností za použití fluorescenčních roztoků : odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 : dílčí zpráva za I. etapu : rešeršní a přípravné práce
    Studium bazických hornin v krystalinickém podloží Doupovských hor, severočeské pánve a Českého středohoří. Dílčí závěrečná zpráva
    Triaxiální pevnosti vybraných typů hornin : závěrečná zpráva
    Tvorba elektronického datového souboru hornin a horninotvorných minerálů
    Venkovní expozice bloků hornin Všeradice - úvodní návrh odborné náplně
    Venkovní expozice bloků hornin Všeradice, Etapa 2 - výběr bloků hornin a návrh jejich rozmístění
    Vývoj metodiky identifikace a matematického modelování proudění a geochemické interakce v rozpukaném prostředí kompaktních hornin, Závěrečná zpráva VaV/660/2/03, Programu státní podpory výzkumu a vývoje MŽP
    Výzkum napěťopřetvárného chování hornin při dynamickém namáhání
    Výzkum rozpojování hornin řeznými nástroji, valivými dláty a vodním paprskem. Sborník příspěvků
    Výzkum rozpojování hornin řeznými nástroji, valivými dláty a vodním paprskem. Sborník příspěvků mezinárodního semináře u příležitosti sedmdesátin Prof. Ing. Jaroslava Vaška, DrSc
    VÝZKUM TERMÁLNÍ ZÁTĚŽE HORNIN - PERSPEKTIVY PODZEMNÍHO SKLADOVÁNÍ TEPELNÉ ENERGIE, Roční zpráva za 2011 - 1. Etapa TIP PROJEKT MPO ev.č. FR-TI3/325
    Webové stránky projektu Výzkum termální zátěže hornin - perspektivy podzemního skladování tepelné energie
    Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu č.105/95/0473 Plynopropustnost sedimentárních hornin za trojosého stavu napjatosti
    Záznam strukturního vývoje magmatických hornin poličského krystalinika
    Zjišťování mechanických vlastností hornin z vrtů J1 a J2 - Nelahozeves
    Zpevňování a těsnění hornin a stavebních konstrukcí injektážemi a kotvením. Sborník příspěvků 4. mezinárodního semináře
    Zpevňování a těsnění hornin a stavebních konstrukcí na počátku 21. století. Sborník příspěvků 6. mezinárodního semináře
Article
    50 let Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR
    50 let Ústavu struktury a mechaniky hornin AVČR
    Ad "O přetvárných charakteristikách zemin a skalních hornin"
    Akcesorické minerály světlých žilných hornin brněnského masívu
    Akustická impedance a elastická anizotropie některých hornin Veporid
    Akustické emise při cyklickém zatěžování hornin z české části Hornoslezské pánve - Kaiserův efekt
    Alterace hornin s paleozoickým Au zrudněním v oblasti Suché Rudné a její projevy ve fyzikálních vlastnostech hornin (15-13 Vrbno p.Pradědem)
    Alterácia hornín v okolí žily Schrämen a Hlavnej žily v ložisku Kremnica-Šturec
    Analýza silikátových a karbonátových hornin metódou AES-ICP
    Aplikace statistické analýzy při určování dobyvatelnosti hornin v oblasti SHD
    Aplikace vodního paprsku v procesu těžby a zpracování hornin
    Biotit a amfibol z ultradraselných hornin jihlavského plutonu - produkty sekundární hydratace pyroxenu : 23-23 Jihlava
    Ca-Fe2+ bohatý fosfát ze skupiny graftonitu z fosilních pyrometamorfovaných hornin Mostecké pánve z Nechvalic
    Charakteristika najrozšírenejších triasových karbonátových hornín centrálnych západných Karpát z hľadiska ich surovinového významu
    Chemické a petrologické studium pikritových hornin z podbeskydské oblasti
    Chemické složení a metamorfóza karbonských hornin moravskoslezské oblasti
    Chemické složení hornin a jejich stabilita vůči zvětrávání; vodní dílo Pěčín
    Chemické složení hornin březinského a podolského souvrství - přechodové facie dinant-kulm ve visé Drahanské vrchoviny
    Chemické složení minerálů skarnových hornin s W a Pb-Zn mineralizací z okolí Kostelní a Okrouhlé Radouně u Jindřichova Hradce
    Chemické složení základních typů hornin ve Zlatohorském rudním revíru
    Chemismus hornin vulkanoplutonického komplexu v oblasti Phan Rangu (VSR)
    Chemismus křemitých hornin z ložiska sulfidických Zn-Pb rud Horní Benešov
    Chemismus proterozoických hornin s pyritem u Kamence a Liblína (barrandienské proterozoikum)
    Chování grafitu v průběhu regionální metamorfózy a deformace sedimentárních hornin Českého masívu
    Chování hornin při jednoosém cyklickém zatěžování za mezí pevnosti
    Cr-bohaté spinely z ultramafických hornin moldanubika
    Cr-bohaté spinely z ultramafických hornin moldanubika
    Cr-spinely moldanubických ultrabazických hornin
    Československé referenční materiály hornin a nerostných surovin: referenční materiál křemeliny KB (Borovany)
    Československé standartní vzorky hornin a nerostných surovin : standartní vzorek sklářského písku (Střeleč)
    Datování vybraných hornin příbramské rudní oblasti metodou 40Ar/39Ar a otázka stáří polymetalické hydrotermální mineralizace (22-12 Březnice, 22-21 Příbram)
    Deformační pochody a emise akustických impulsů při jednoosém zatěžování vybraných hornin z české části Hornoslezské pánve
    Destruktivní působení novotvořených minerálů hornin lícního zdiva Karlova mostu v Praze
    Disribuce prvků při zvětrávání granitckých hornin a tvorbě půd v oblasti říčanského masívu
    Doklad o předdevonské metamorfóze hornin v západní části Nízkého Jeseníku
    Dosavadní výsledky zvládání průtrží hornin a plynů při hloubení jam dolu Slaný a zkušenosti z této problematiky v revíru Werra - NDR
    Druhý seminář o hydrogeologii "pevných" hornin Českého masivu
    Ekonomický význam alkalických hornin a karbonatitů ve světě
    Experimentální výzkum chování vysokorychlostních vodních paprsků z pohledu rozpojování tvrdých hornin a podobných materiálů
    Fluorit a celestín z karbonatických hornín triasu z podložia Viedenskej panvy
    Fosilní zvětraliny hornin svrchního proterozoika v jihovýchodním okolí Prahy : (12-42 Zbraslav, 13-31 Říčany)
    Frakcionace vzácných zemin při zvětrávání hornin
    Fylonitizace hornin kry Orlíku
    Fyzikálne vlastnosti hornín a ich využitie v geofyzike a geológii
    Fyzikální principy plynonosnosti a plynodajnosti uhlí a hornin
    Fyzikální principy plynonosnosti a plynodajnosti uhlí a hornin
    Fyzikální přístup k problému přetváření a porušování hornin
    Fyzikální vlastnosti hornin a jejich aplikace v geologii, ekologii a geofyzice
    Fyzikální vlastnosti hornin a jejich využití v geologii, ekologii a geofyzice
    Fyzikální vlastnosti hornin vrtu Slušovice-1
    Fyzikální vlastnosti hornin východoslovenské neogenní pánve a jejich geologická interpretace
    Fyzikální vlastnosti karbonátových hornin Českého masívu
    Geochémia a genéza hydrotermálne premenených vulkanických hornín na strednom Slovensku
    Geochémia hornín produktívnych zón Malých Karpát
    Geochémia hydrotermálne premenených vulkanických hornín stredného Slovenska
    Geochémia sedimentárnych karbonatických hornín mezozoika Nízkych Tatier
    Geochémia slieňovcových hornín manínskej jednotky
    Geochemická a petrografická charakteristika granitoidných hornín východnej časti Veĺkej Fatry
    Geochemická charakteristika hornin svojšínského vulkanitového pruhu
    Geochemická charakteristika podzemních vod a krystalických hornin v oblasti Jezeří (Krušné hory)
    Geochemická charakteristika podzemních vod a krystalických hornin v oblasti Jezeří (Krušné hory)
    Geochemická reaktivita hornin - významný faktor životního prostředí
    Geochemické indikátory sedimentačního paleoprostředí a tepelné přeměny hornin v hornoslezské pánvi - aplikace při posuzování původu plynu a ropy
    Geochemické typy a petrogeneze metavulkanických hornin orlicko-kladské klenby
    Geochemické zhodnocení výsledků třídění hornin těšínitové asociace
    Geochemický výzkum proterozoických hornin na Svojšínsku a Neveklovsku
    Geochemie a petrologie barrandienských diabasových hornin
    Geochemie hornin keprnické klenby
    Geochemie hornin ultrabazického povodí Pluhův bor ve Slavkovském lese
    Geochemie melilitických hornin v oblasti horní Ploučnice
    Geochemie niklonosných hornin u Křemže
    Geochemie peralkalických žilných hornin moldanubické oblasti (22-32 Strakonice, 32-21 Lhenice, 32-22 České Budějovice, 23-42 Třebíč, 23-44 Moravské Budějovice)
    Geochemie, petrologie a mineralogie hornin řazených na českém území ke granodioritu typu Freistadt (32-24 Kaplice, 32-42 Rožmberk nad Vltavou)
    Geochemie, petrologie a mineralogie hornin řazených na českém území typu Weinsberg (32-24 Kaplice, 32-42 Rožmberk nad Vltavou)
    Geochemie rop a plynů a modelování jejich tvorby ze zdrojových hornin v oblasti styku Západních Karpat a Českého masívu
    Geochemie rop a plynů a modelování jejich tvorby ze zdrojových hornin v oblasti styku Západních Karpat a Českého masívu
    Geofyzikální měření radioaktivity hornin a jaderného spadu na Broumovsku (04-31 Meziměstí, 04-32 Broumov, 04-33 Náchod, 04-34 Martínkovice)
    Geofyzikálno-geologická charakteristika hornín východnej časti Spišsko-gemerského Rudohoria
    Geologická pozice, petrologie a geochemie hornin durbachitové série v okolí Nového Města na Moravě
    Geologická pozícia a povod nízkometamorfovaných hornín v kryštaliniku Lúčanskej Fatry - diskusia
    Geologické aspekty výskytu těžko rozpojitelných hornin na povrchovém lomu Bílina
    Geologicko-geologická charakteristika hornin z bezprostředního nadloží uhelné sloje u obce Louky u Litvínova, SHR
    Geotechnické parametry poloskalních hornin tunelu Jablunkov
    Granity a pegmatity komplexu alkalických hornin Chan Bogd
    Hlediska a důvody hodnocení hornin severočeské hnědouhelné pánve ve vztahu k rekultivaci
    Hodnocení geomorfologické odolnosti hornin v Rokycanské kotlině
    Hodnocení geomorfologické odolnosti hornin v Rokycanské kotlině
    Hodnocení mikropuklinatosti a fyzikálních vlastností hornin vrtu Slušovice-1
    Hodnocení uhlí, přechodných hornin a způsob jejich grafického zobrazení
    Holocenní vrásová deformace hornin godulského souvrství svahovými pohyby : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-24 Turzovka
    Holocénní vrásová deformace hornin godulského souvrství svahovými pohyby
    Holocenní vrásová deformace hornin godulského souvrství svahovými pohyby
    Holocenní vrásová deformace hornin godulského souvrství svahovými pohyby
    Holocénní vrásová deformace hornin godulského souvrství svahovými pohyby
    Horniny s cordieritem a jejich vztah k PT vývoji hornin v severních částech zábřežského a poličského krystalinika
    Hustotná charakteristika hornín vnútorných Západných Karpát
    Hustotní charakteristika hornin krkonošsko-jizerského krystalinika, lužického a krkonošsko-jizerského plutonu
    Hydraulické parametre hornín paleogénu v západnej časti hornádskej kotliny
    Hydraulické parametry hornin krystalinika Orlických hor a jejich podhůří (04-33 Náchod, 14-11 Nové Město nad Metují, 14-12 Deštné, 14-13 Rychnov nad Kněžnou, 14-14 Žamberk, 14-23 Králíky, 14-41 Šumperk)
    Hydrogeologická role vulkanických hornin těšínitové asociace v rámci paleogenních sedimentů flyšového pásma Západních Karpat na Moravě : 15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí, 25-21 Nový Jičín, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Hydrogeologická role vulkanických hornin těšínitové asociace v rámci paleogenních sedimentů flyšového pásma Západních Karpat na Moravě
    I/S klasifikace granitoidních hornin východního okraje Českého masívu
    Ilmenit z eklogitických hornin od Mříče u Křemže
    Ilmenit z eklogitických hornin od Mříče u Křemže
    Informace obsažené v minerálech vulkanických hornin Geoparku Český ráj
    Inženierskogeologická klasifikácia a charakteristika poloskalnych hornín
    Inženýrskogeologická charakteristika hlavních litologicko-genetických komplexů hornin na listu 13-321 Svojšice (13-32 Kolín)
    Inženýrskogeologická charakteristika proterozoických a staropaleozoických hornin na listu Plzeň (12-33 Plzeň)
    Inženýrskogeologická charakteristika překvartérních hornin na listu 13-322 Kolín (13-32 Kolín)
    Inžinierskogeologická pasportizácia hornín Slovenska
    Izotopické složení uhlíku a kyslíku karbonátových hornin tepelsko-barrandienského proterozoika a moldanubika
    Izotopové složení síry v sulfidech a uhlíku a kyslíku v karbonátech z mafických žilných hornin české části Krušných hor
    Izotopové složení síry v sulfidech, uhlíku a kyslíku v karbonátech z mafických žilných hornin české části Krušných hor
    Izotopové složení síry v sulfidech, uhlíku a kyslíku v karbonátech z mafických žilných hornin české části Krušných hor
    Izotopové složení uhlíku a kyslíku proterozoických karbonátových hornin z okolí bývalého dolu Lill u Příbrami
    Izotopové složení uhlíku a kyslíku proterozoických karbonátových hornin z okolí bývalého dolu Lill u Příbrami
    Izotopy síry v sulfidech z hornin českého svrchního proterozoika
    Jednotná metodika využívání zůrodnitelných zemin a hornin k rekultivačním účelům na lokalitách Dolů Bílina
    K metodologické problematice mikropaleontologického výzkumu svrchněproterozoických a staropaleozoických metamorfovaných hornin
    K problematice chemicko-technologického výzkumu bituminózních hornin
    K problematice geologické interpretace ultrabazických hornin moravského moldanubika a brunovistulika
    Ke geochemii hornin krystalinika mezi Veselím nad Lužnicí a Vlkovem
    Klasifikácia a nomenklatúra eruptívnych hornín subkomise IUGS - dočasná definitíva?
    Koeficienty transmisivity hornin podél styku Krušných hor a severočeské pánve (02-31 Litvínov, 02-32 Teplice, 02-33 Chomutov)
    Komplexní posouzení vlivu fyzikálně-chemických vlastností hornin na jejich tepelnou roztažnost
    Komplexní zpracování starých popisů uhlí a hornin
    Kontaktní metamorfismus hornin těšínitové asociace
    Kontaktní metamorfóza spojená s intruzí hornin těšínitové asociace na lokalitě Krmelín
    Korelace litologicky kontrastních hornin v kutnohorsko-svratecké oblasti : (13-32 Kolín, 13-41 Čáslav, 13-43 Golčův Jeníkov, 13-44 Hlinsko, 23-22 Žďár nad Sázavou)
    Kvantitativní hydrogeologická charakteristika předvariských hornin středních, jižnícha západních Čech
    Laboratorní měření mechanických vlastností hornin na ÚGN
    Laboratorní měření řezných sil při rozpojování tvrdých hornin s podporou vysokorychlostního vodního paprsku
    Laboratorní měření vyzvané polarizace anizotropních hornin
    Laboratorní výzkum porušování hornin v podmínkách dlouhodobého zatížení geofyzikálními metodami
    Laboratorní výzkum prekurzorů náhlé nestability hornin
    Litologicko-genetické komplexy (rajóny) skalních a poloskalních hornin na listu Nýřany (11-44 Nýřany)
    Lomová houževnatost - další fyzikální parametr pro hodnocení porušování hornin
    Lomová houževnatost hornin a její měření
    Ložiska karbonátových hornin ČSR pro zemědělství
    Magmatický a postmagmatický vývoj hornin monchiquit-pikritové skupiny v okolí Valašského Meziříčí
    Magnetická anizotropie hornin Malých Karpat a její strukurní implikace
    Magnetická stavba granitických a mezozoických hornín Veľkej Fatry - implikácia na hercýnsky a alpínsky vývoj
    Magnetismus hornin a jeho aplikace při studiu znečištění životního prostředí
    Mapa přirozených hustot hornin západních Karpat
    Mapy geochemické reaktivity hornin
    Matematicko-statistický model systémového třídění hornin těšínitové asociace jeko podklad pro úvahy o jejich chemismu a vzniku
    Maticová realizace algoritmu lokalizace ohnisek porušování v zatěžovaných vzorcích hornin
    Mechanické vlastnosti karbonských hornin a diskontinuit v lineárně pružném modelu
    Mechanické zkoušky hornin řízené počítačem
    Mechanizmus pretvárania hornín počvy - činitel obmezujúci použitie mechanizovaných výstuží v extrémnych podmienkách treťohorných ložísk
    Melility polzenitů a příbuzných hornin severních Čech
    Měření hydraulické vodivosti nízce propustných hornin a horninových matric in situ
    Měření plynopropustnosti sedimentárních hornin za trojosého stavu napjatosti
    Měření plynopropustnosti sedimentárních hornin za trojosého stavu napjatosti
    Měření plynopropustnosti sedimentárních hornin za trojosého stavu napjatosti
    Měření přetvárných vlastností a akustických emisí hornin při jednoosém zatěžování
    Měření přirozené radioaktivity hornin v rámci mapování Žďárských vrchů v měřítku 1 : 25 000 : 24-112 Jedlová, 14-334 Polička
    Měření přirozené radioaktivity hornin v rámci mapování Žďárských vrchů v měřítku 1:25 000
    Měření vybraných fyzikálních veličin při procesu rozpojování hornin vysokotlakým vodním paprskem
    Měření vybraných parametrů při rozpojování hornin mechanickým nástrojem: porovnání dvou principů
    Metamorfní vývoj hornin monotónní serie v okolí melechovského masivu - fázové vztahy a odhady pT podmínek
    Metamorfóza bázických hornín gemerika
    Metamorfóza dolomitických hornin při severovýchodním okraji moldanubika
    Metamorfóza hornín oceánskeho dna
    Metodika porovnání přetvárných a pružnostních charakteristik hornin různé geneze
    Metodika vodních tlakových zkoušek v prostředí pevných hornin s nízkou propustností
    Mez pevnosti porézních hornin v podmínkách kombinovaného namáhání
    Mikroelemnty - indikátory metamorfního přepracování hornin
    Mikrofaciálno-petrografické vyhodnotenie mezozoických hornín v hlbinných vrtoch v podloží neogénu viedenskej panvy
    Mikroformy zvětrávání hornin
    Mikroprvkové štúdium karbonátových hornín a paleoprostredie: triasové vápence a dolomity Malých Karpát
    Mikroskopické studium silicifikovaných hornin a spongolitů české křídové pánve
    Mikroskopické studium silicifikovaných hornin a spongolitů české křídové pánve
    Mikrostruktury bazických uzavřenin a žilných hornin v okrajovém typu středočeského plutonu (šachta Radětice na Příbramsku)
    Mineralizace zlomových systémů a okolních hornin. 1. : Třebíčský masiv a jeho blízké okolí
    Mineralizace zlomových systémů a okolních hornin. (2), Třebíčský masiv a jeho blízké okolí
    Mineralizace zlomových systémů a okolních hornin. (3), Třebíčský masiv a jeho blízké okolí
    Minerální asociace krušnohorských eklogitických hornin
    Minerální asociace vesuvianu z karbonátových a vápenato-silikátových hornin na Moravě a ve Slezsku
    Minerální síla matečních hornin zemědělských a lesních půd na území Jihlavského masívu
    Mineralogicko-geochemická charakteristika amfibolů z dioritoidních hornin dyjského masívu
    Mineralogie melilitických hornin v severních Čechách
    Minerály permokarbonských hornin Broumovska
    Montánní vosk z karbonátových hornin Barrandienu
    Mössbauerova spektroskopie železa v hlavních minerálech bazických hornin
    Možnosti a nesnáze stratigrafie v souborech metamorfovaných a intruzívních vyvřelých hornin
    Možnosti ťažby tepla zo suchých hornin
    Možnosti využití epoxidových materiálů pro zpevňování hornin skalního typu
    Multimediální atlas hornin jako interaktivní pomůcka při výuce
    Náchylnost uhelné hmoty k samovznícení ve vztahu k tepelným parametrům uhlí a hornin
    Některé vlastnosti hornin zásadně ovlivňující využití gama-gamakarotáže při sledování projevů horských tlaků
    Některé zkušenosti z výzkumu extrakce a využívání geotermální energie ze suchých hornin
    Neobvyklý typ rozpadu allanitu - klíč k datování alterace hornin?
    Neobvyklý typ rozpadu allanitu - klíč k datování alterace hornin?
    Nerosty sedimentárních hornin v regionálním sbírkovém fondu Jihočeského muzea
    Niekoĺko poznatkov o petrogenéze hornín z vrtu KS-1 (vjv. okolie Klenovca)
    Niektoré mechanické vlastnosti hornín vo vzťahu k beztrhavinovému plnoprofilovému razeniu banských a podzemných inžinierských diel
    Niektoré výsledky štúdia fyzikálnych vlastností hornín kryštalinika na lokalite Jasenie-Kyslá (Nízke Tatry)
    Nodule vápenatosilikátových hornin v poličském krystaliniku a jejich litologický význam
    Nodule vápenatosilikátových hornin v poličském krystaliniku a jejich litologický význam
    Nová lokalita minerálů hornin těšínitové asociace
    Nová metodika rozlišování kolektorských vlastností hornin
    Nové cesty v hledání užitné hodnoty hornin
    Nové metody kotvení a zpevňování hornin
    Nové nálezy křídových hornin v Koněpruské oblasti a Petrbokovo "stádium Koukolové hory"
    Nové nálezy nordických hornin ve Šluknovském výběžku (02-21 Dolní Poustevna, 02-22 Varnsdorf, 02-24 Nový Bor)
    Nové nálezy nordických hornin ve Šluknovském výběžku
    Nové údaje ze známých i neznámých hornin v okolí Lipnice nad Sázavou : 23-21 Havlíčkův Brod
    Nové výskyty magmatických hornin v permu boskovické brázdy (24-34 Ivančice)
    Nový projekt vzdělán a výchovy v geologii na základní škole. VII, Účinky tlakových sil na horniny - poruchy hornin
    Nový projekt vzdělání a výchovy v geologii na základní škole. IV, Přeměna hornin
    Nový způsob testování hornin na pevnost v prostém tahu
    Nový způsob testování hornin na pevnost v prostém tahu
    O přetvárných charakteristikách zemin a skalních hornin
    O přetvárných charakteristikách zemin a skalních hornin. Část 2
    O vzťahu granitoidných hornín tatridnej časti Nízkych Tatier k zrudneniu
    Obecné rysy hydrotermálně alterovaných hornin některých uranových ložisek. I.část
    Odlišný rozpad inženýrskogeologických typů hornin litologického komplexu suchovršických vrstev
    Odraz procesů vzniku ultrapotasických hornin Českého masívu ve vnitřní stavbě a složení vyrostlic K-živce (jihlavský pluton)
    Optimalizácia procesu rozpojovania hornín vrtaním
    Orientační posouzení mechanických vlastností hornin expres metodou určování rychlostí Vp na vrtných jádrech
    Paleomagnetický doklad pro variskou paleotektonickou rotaci moravských devonských hornin
    Paleomagnetismus a paleogeografie permo-karbonských hornin Českého masívu (příspěvek k projektu PANGEA)
    Paleomagnetizmus a petromagnetické vlastnosti intruzívnych hornín z oblasti Slánských vrchov
    Paleomagnetizmus intravulkanických až subvulkanických intruzívnzch hornín z oblasti stredného Slovenska
    Permanentní GPS observatoře provozované Ústavem struktury a mechaniky hornin AV ČR
    Permanentní GPS observatoře Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR a využití jejich dat pro potřeby běžné geodetické práce
    Petr Jakeš a výzkum mimozemských hornin
    Petrochemická charakteristika hornin jílovského pásma na ložisku Čelina ve zlatonosném revíru Psí hory
    Petrochemické vlastnosti diabasových hornin jz. části velké Prahy
    Petrochemické znaky granitoidných hornin kôrového pôvodu ďumbierskej zóny Nízkých Tatier
    Petrochemie a klasifikace granitoidních hornin brněnské jednotky (24-32 Brno, 24-35 Ivančice, 24-22 Olomouc, 34-11 Znojmo, 33-13 Dyjákovice, 34-12 Pohořelice)
    Petrofyzikální a geomechanické vlastnosti vzorků hornin melechovského masivu : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Havlíčkův Brod
    Petrofyzikální a geomechanické vlastnosti vzorků hornin melechovského masívu
    Petrogeneze granitoidních hornin s granáty východního okraje Českého masívu
    Petrografická charakteristika hornin vrbenské skupiny v prostoru polymetalického ložiska Oskava
    Petrografická charakteristika hornin z vrtů v okolí Kamence u Poličky (14-33 Polička)
    Petrografická charakteristika hornin ze štoly ražené pod Chocholou (24-32 Brno)
    Petrografický a petrochemický charakter hornin jv.okraje středočeského plutonu východně od Milevska
    Petrografie a geochemie hornin vodárenských tunelů
    Petrografie a geochemie sedimentárních hornin v okolí kóty Obřany v Hostýnských vrších : 25-14 Valašské Meziříčí, 25-32 Zlín
    Petrografie vyvřelých a metamorfovaných hornin
    Petrológia hornín kryštalinika zemplinika
    Petrologická charakteristika geotechnické kvality hornin krušnohorského krystalinika v předpolí Velkolomu čs. armády
    Petrologický a geofyzikální výzkum krystalinických hornin mezi Chotěboří a Trhovou Kamenicí : 13-44 Hlinsko
    Petrologický a geofyzikální výzkum krystalinických hornin mezi Chotěboří a Trhovou Kamenicí
    Petrologický výzkum grt-cpx-albitových hornin s magnetitem z krystalinika České brány, Žernoseky
    Petrologický výzkum grt-cpx-albitových hornin s magnetitem z krystalinika České brány, Žernoseky.
    Petrologie a geochemie exotik granitoidních hornin račanské jednotky magurského flyše
    Petrologie a rudní parageneze vápenato-silikátových hornin keprnické skupiny silezika (14-24 Bělá pod Pradědem)
    Petrologie a rudní parageneze vápenatosilikátových hornin keprnické skupiny silesika
    Petrologie alterovaných ultrabazických hornin od Dvora Králové
    Petrologie erlánových hornin se scheelitovou mineralizací
    PETROLOGIE HORNIN METAMORFOVANÝCH VE FACII MODRÝCH BŘIDLIC ZE SEVERNÍHO OKRAJE ČESKÉHO MASIVU
    Petrologie hornin metamorfovaných ve facii modrých břidlic ze severního okraje Českého masivu
    Petrologie metamorfovaných hornin moldanubika v rudném poli Rožná-Olší
    Petrologie tmavých žilných hornin jáchymovského rudního revíru a jejich petrofyzikální vlastnosti (11-21 Karlovy Vary)
    Petrologie tmavých žilných hornin jáchymovského rudního revíru a jejich petrofyzikální vlastnosti
    Petrologie valounů granulitových hornin v lulečském vápenci v lomu Luleč (24-41 Vyškov)
    Petromagnetická charakteristika a laboratorní karbonifikace hornin obsahujících fosilní mikroorganickou hmotu
    Petrostrukturní vztahy metamorfovaných a magmatických hornin v oblasti Nové Pece a Trojmezí (Moldanubikum, Šumava)
    Petrostrukturní vztahy metamorfovaných a magmatických hornin v oblasti Nové Pece a Trojmezí (Moldanubikum, Šumava)
    Podiel rádioaktivity hornín Západných Karpát na tepelnom toku
    Podzemní laboratoř BCF v Maďarsku - vyhodnocení polních zkoušek hornin numerickými metodami
    Porovnávací měření tepelné vodivosti hornin třemi různými laboratorními metodami
    Porušenosť hornín a jej inžinierskogeologické hodnotenie
    Posloupnost žilných hornin středočeského plutonu
    Postavení alkalických hornin a indícií karbonatitů v Českém masívu jako zdrojů keramických surovin a vzácných prvků
    Pozdní prográdní metamorfóza spojená s duktilním střihem na styku hornin staroměstského pásma a skupiny Branné u Nýznerova ve Slezsku
    Poznámky k novému návrhu chemickej klasifikácie vulkanických hornín komisie IUGS pre petrografickú systematiku
    Poznatky o geotechnickém charakteru hornin štolových úseků brněnského oblastního vodovodu v úseku Vír-Štěpanovice
    Poznatky z lesnické rekultivace antropozemí výsypek Dolů Bílina vytvořených ze slínitých hornin
    Pozoruhodné výchozy hornin v Jestřebích horách
    Požadavky na homogenitu referenčních materiálů složení hornin a nerostných surovin
    Právne normy pre zbieranie minerálov, skamenelín a hornín v NDR a organizovanie zberatelov nerastov v SSR
    Predmetamorfný charakter hornín kohútskej zóny veporika
    Premeny vulkanických hornín v oblasti Podpolomu v Javorí
    Prirodzená teplota hornín v handlovsko-nováckej uhoľnej pávne
    Príspevok k chemickému zloženiu zirkónov z granitických hornín Hodrušského intruzívneho kompexu
    Príspevok k hodnoteniu pórovitosti skalných a poloskalných hornín, využívaných v kamenárskom priemysle
    Problematika definovania vrtacej schopnosti nástroja a rozpojitelnosti hornín
    Problematika matematického modelování rozpojování hornin působením VVP a AP
    Problematika použití izotopové geochemie ve studiu petrogeneze přeměněných bazických hornin brněnského masivu
    Problémy petrografické klasifikace měsíčních hornin
    Problémy stratigrafické klasifikace a nomenklatury vyvřelých a metamorfovaných hornin
    Problémy vyčleňovania vulkanických hornín v ložiskovom poli Novoveská Huta
    Prognóza geotermického gradientu a teplot hornin v programovém prostředí SCILAB
    Prognózy vývoje napjatosti, deformací a stability hornin na modelech při výstavbě tunelů
    Propustnost a průtočnost předvariských hornin ve středních, v jižních a západních Čechách
    Propustnost eluvií skalních hornin
    Prvé údaje o kryštalinite illitu z alpínsky metamorfovaných hornin veporika
    Přehled grafického znázorňování uhlí, přechodných hornin a hornin
    Přehled minerálů a hornin
    Přehled minerálů z grafitických hornin na západní Moravě
    Přetvárné vlastnosti hornin za mezí elasticity při cyklickém zatěžování v trojossém stavu napjatosti
    Připomínky k nomenklatuře a klasifikaci metamorfovaných hornin
    Přirozená radioaktivita hornin moravskoslezského kulmu v oblasti Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů: příspěvek k poznání zdrojové oblasti klastického materiálu : 14-42 Rýmařov, 14-44 Šternberk, 15-11 Zlaté Hory, 15-12 Osoblaha, 15-13 Vrbno pod Pradědem, 15-14 Krnov, 15-31 Bruntál, 15-32 Opava, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 15-41 Hlučín, 15-43 Ostrava, 24-22 Olomouc, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov, 25-14 Valašské Meziříčí
    Přirozená radioaktivita hornin moravskoslezského kulmu v oblasti Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů: příspěvek k poznání zdrojové oblasti klastického materiálu
    Přirozená radioaktivita hornin v Gombasecké a Jasovské jeskyni
    Přirozená radioaktivita hornin v jeskynním systému Domica-Baradla
    Přirozená radioaktivita metamorfovaných a magmatických hornin na mapovém listu 14-23 Králíky
    Přirozená radioaktivita paleozoických a proterozoických hornin severovýchodní části Českého masivu v profilové linii mezi Vidnavou a Ostravou-Porubou : 14-22 Jeseník, 14-24 Bělá pod Pradědem, 15-13 Vrbno pod Pradědem, 15-31 Bruntál, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 15-43 Ostrava
    Přirozená radioaktivita paleozoických karbonátových hornin severovýchodní části Českého masivu : 14-22 Jeseník, 14-23 Králíky, 14-24 Bělá pod Pradědem, 14-41 Šumperk, 14-43 Mohelnice, 14-44 Šternberk, 15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno pod Pradědem, 15-31 Bruntál, 24-21 Jevíčko, 24-22 Olomouc, 24-24 Prostějov, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov, 25-14 Valašské Meziříčí
    Přirozená radioaktivita paleozoických karbonátových hornin severovýchodní části Českého masivu
    Příspěvek k lomové houževnatosti hornin a metodice jejího měření
    Příspěvek k měření pevnosti v tlaku u karbonských klastických sedimentárních hornin
    Příspěvek k poznání hornin rýchorského krystalinika
    Příspěvek ke geochemii spodnokarbonských hornin Nízkého Jeseníku
    Příspěvek ke geochemii spodnokarbonských hornin Nízkého Jeseníku
    Příspěvek ke klasifikaci vulkanogenních úlomkovitých hornin
    Příspěvek ke studiu chemického složení fylosilikátů rulových hornin desenské skupiny
    Příspěvek ke studiu křemičitých hornin z jesenických plymetalických ložisek
    Puklinatost hornin a puklinová tektonika ve vrtu Slušovice-1 se zvláštním zřetelem na projevy ropy a zemního plynu
    Puklinatost hornin ve vrtu Dambořice-1
    Původ a složení hornin použitých pro artefakty lokality Hořešovičky
    Původ a tektonomagmatická pozice hornin nasavrckého plutonického komplexu podle geochemických kriterií
    Racionalizácia technologie ťažby a rozpojovania hornín v Slovenskom priemysle kameňa, n. p. Levice
    Radioaktivita hornin podél česko-slovenské hranice
    Rádioaktivita hornín v Bystrianskej jaskyni
    Radioaktivita hornin v jeskyni Driny
    Radioaktivita hornin ve speleoterapeutické léčebně v Císařské jeskyni (Moravský kras) (24-23 Protivanov)
    Radioaktivita hornin ve speleoterapeutické léčebně v Císařské jeskyni (Moravský kras)
    Radioaktivita hornin ve zpřístupněných jeskyních Demanovské doliny
    Radioaktivita hornin ve zpřístupněných jeskyních Demänovské doliny
    Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná (24-13 Bystřice nad Pernštejnem)
    Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná
    Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná
    Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná (strážecké moldanubikum) a jejich datování
    Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná (strážecké moldanubikum) a jejich datování
    Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná (strážecké moldanubikum) a jejich datování
    Revize karbonátových hornin v regionu středních Čech z hlediska zemědělství
    Rozdělení mikroprvků v hlavních nerostech vyvřelých hornin
    Rozdělení mikroprvků v hlavních nerostech vyvřelých hornin
    Rozlišení typů hornin z karotážního měření podle Kruskalovy transformace
    Rozloženie vysokoteplotných a strednoteplotných geotermálnych vôd a tepla suchých hornín na Slovensku
    Rozpojování betonu a hornin modulovaným vodním paprskem: laboratorní experimenty
    Rozpojování hornin řeznými nástroji
    Rozpojování hornin řeznými nástroji razících strojů (druhá část)
    Rozpojování hornin řeznými nástroji razících strojů (první část)
    Rozpojování hornin za součinnosti vysokotlakého vodního paprsku
    Rozpojovanie hornín hydroperforátormi a ejektorom
    Rtuťově porozimetrická charakterizace klastických sedimentárních hornin
    Řezný nástroj pro rozpojování uhlí a hornin - Pomocník člověka od doby kamenné
    Sedimentární textury karbonátových hornin ve svrchním proterozoiku
    Sedimentární textury karbonátových hornin ve svrchním proterozoiku u Jarova (12-42 Zbraslav)
    Seismická anizotropie hornin (Západní Čechy)
    Seminář "Klasifikace magmatických, sedimentárních a metamorfovaných hornin", pořádaný v Brně
    Sestavování a využití map geochemické reaktivity hornin
    Snímání přetvárných charakteristik a akustických emisí hornin při zatěžování prostým jednoosým tlakem
    Souvislost felzitických žilných hornin s Sn, W (Mo) zrudněním v centrálním masívu moldanubického plutonu
    Srovnání hydraulické vodivosti rozpukaných hornin a horninové matrice v granitech Českého masivu
    Stanovení a distribuce stopových obsahů amoniaku v biotitech metamorfovaných hornin desenské skupiny
    Stanovení původních teplot hornin s příkladem použití v dole 1. máj v Karviné
    Stanovení původních teplot hornin v perspektivních oblastech hlubinného dobývání
    Statistická analýza hydraulických parametrů hornin krystalinika v jihovýchodní části Českomoravské vrchoviny
    Statistická analýza hydraulických parametrů hornin krystalinika v jihovýchodní části Českomoravské vysočiny : 23-23 Jihlava, 23-24 Polná, 23-32 Kamenice nad Lipou, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-41 Třešť, 23-42 Telč, 23-44 Moravské Budějovice, 24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 24-31 Velké Meziříčí, 24-33 Moravský Krumlov, 24-34 Ivančice, 33-12 Nová Bystřice, 33-21 Slavonice, 33-22 Vranov nad Dyjí, 33-24 Hnanice
    Stavby a podmínky vmístění vápenato-alkalických intruzivních hornin: Implikace pro variský geodynamický vývoj východního okraje Českého masivu
    Stručná historie těžby zelené hlinky na Kadaňsku a biostratigrafie doprovodných vulkanosedimentárních hornin (11-22 Kadaň)
    Stručná mineralogie úlomků strusek a hornin z Nerudovy ulice
    Stručný petrografický popis hornin vrtu J-1 a J-2 v území plánovaného tunelu mezi Kouty nad Desnou a Bělou pod Pradědem (14-24 Bělá pod Pradědem)
    Strukturní analýza hornin nejsvrchnější části bítešské skupiny ve svratecké klenbě na lokalitě Křoví - možné vysvětlení jejich vzájemného vztahu (24-31 Velké Meziříčí)
    Studie hornin - artefaktů z lokality Kosoř
    Studium elastické anisotropie hornin a její závislosti na tlaku
    Studium ploch nespojitosti ve vzorcích hornin pomocí počítačové tomografie
    Studium ploch nespojitosti ve vzorcích hornin pomocí počítačové tomografie
    Súčasný stav metód chemickej analýzy silikátových hornín
    Svahové deformácie v Zázrivskej dolině a ich vzťah k vlastnostiam flyšoidných hornin
    Svědectví hornin na Rýchorách : Změní se názor na historii a stavbu severní části Českého masivu
    Svědectví hornin na Rýchorách: Změní se názor na historii a stavbu severní částí Českého masívu? [Rock evidence from the Rýchory Mts: Are the opinions about history and structure of the northern part of the Bohemian Massif suffering a change?]
    Sympozium mezinárodní společnosti pro mechaniku hornin : ISRM International Symposium 2006
    Systém grafických značek uhlí a přechodných hornin pro vykreslování dokumentace uhelné sloje
    Štruktúrna charakteristika granitoidných hornín Lúčanskej Fatry
    Štúdium diferencovanej pórovitosti skalných hornín metódou pozorovania v elektrónovom riadkovacom mikroskope
    Štúdium magnetických a paleomagnetických vlastností premenených hornín vrtu LX-15 z oblasti Kremnických vrchov
    Štúdium nasiakavosti vulkanických hornín Slovenska z hľadiska možnosti ich využitia pre ušľachtilú a hrubú kamenársku výrobu
    Tabulky pro rychlé kvantitativní stanovení minerálů ve šlichových vzorcích a ve vzorcích z drcených hornin
    Technológia vrtania nesúdržných hornín
    Technologická a chemicko-mineralogická charakteristika bauxitov a okolitých hornín pri Drienovci
    Tenzometrická měření přetvárných vlastností hornin v laboratorních podmínkách
    Tenzometrická sonda pro stanovení napjatosti hornin - její princip a využití
    Tepelná vodivosť hornín v Západných Karpatoch
    Tepelná vodivost karbonských sedimentů hornoslezské pánve a vztah k dalším fyzikálním vlastnostem testovaných hornin
    Tepelná vodivost karbonských sedimentů hornoslezské pánve a vztah k dalším fyzikálním vlastnostem testovaných hornin
    Tepelný rozklad hornin pro výrobu minerálních vláken a jejich fázové složení při zahřívání
    Teplotně tlakové podmínky metamorfózy hornin v okolí Jemnice na jižní Moravě
    Terénní gamaspektrometrické měření přirozené radioaktivity hornin v oblasti moravskoslezského kulmu v Nízkém Jeseníku
    Terénní gamaspektrometrické měření přirozené radioaktivity hornin v oblastin moravskoslezského kulmu v Nízkém Jeseníku (14-42 Rýmařov, 14-44 Šternberk, 15-11 Zlaté Hory, 15-12 Osoblaha, 15-13 Vrbno pod Pradědem, 15-14 Krnov, 15-31 Bruntál, 15-32 Opava, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 15-41 Hlučín, 15-43 Ostrava, 24-22 Olomouc, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov, 24-14 Valašské Meziříčí)
    Testování vlivu blízkosti tektonických poruch nebo kontaktu hornin na objemovou aktivitu radonu v horninách na území města Brna (24-32 Brno, 24-41 Vyškov, 24-34 Ivančice, 24-43 Šlapanice)
    Turmalíny z metamorfovaných karbonátových hornin (záp. Moravy)
    Tvarové konverze ve strukturách oolitických hornin svrchnoproterozoického a kambrického stáří
    Tvary zvětrávání a odnosu hornin ranského masívu
    Typológia zirkónu granitoidných hornín veporského plutónu
    Typologie zirkonu z výskytů hornin durbachitové série v okolí Nového Města na Moravě : 24-11 Nové Město na Moravě
    Typy a chemismus intruzivních hornin v sz. části barrandienského proterozoika : 11-42 Manětín, 12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník, 12-31 Plasy, 12-32 Zdice, 12-33 Plzeň, 22-11 Přeštice
    Typy a chemismus intruzivních hornin v sz. části barrandienského proterozoika
    Ústav geoniky AV ČR - Středisko výzkumu materiálů Země : Laboratoř petrologie - Laboratoř mechanických vlastností hornin
    Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR : oddělení geotechniky, laboratoř mechaniky hornin a zemin
    Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, oddělení geotechniky, laboratoř mechaniky hornin a zemin
    Uzavřeniny cizích hornin v granitoidech středočeského plutonu v okolí Sedlčan
    Valouny hornin uzavřené ve slojích hornoslezské pánve
    Vícesložková analýza magnetizace a paleogeografické rekonstrukce hornin staršího fanerozoika Barrandienu na základě paleomagnetických dat
    Vliv anizotropie a minerálního složení na dilataci hornin
    Vliv disperze organických sloučenin hornin svrchnoproterozoického stáří barrandienského svrchního proterozoika na proces grafitizace
    Vliv dlouhodobého zatěžování na fyzikální a mechanické vlastnosti hornin
    Vliv drtitelnosti a abrazivnosti hornin na volbu způsobu zdrobňování
    Vliv matečných hornin na obsah a distribuci mikroprvků v půdách
    Vliv matečných hornin na obsah a distribuci mikroprvků v půdách
    Vliv porozity a struktury sedimentárních hornin na jejich plynopropustnost
    Vliv působení teploty na změny propustnosti hornin za trojosého stavu napjatosti
    Vliv působení teploty na změny propustnosti hornin za trojosého stavu napjatosti
    Vliv režimu temperace na změny fyzikálních vlastností hornin
    Vliv režimu temperace na změny fyzikálních vlastností hornin
    Vliv současné atmosférické depozice na zvětrávání hornin Děčínského Sněžníku
    Vliv výchozích hornin na mineralogické složení a textury greisenů
    Vnitřní zonálnost těles vyvřelých hornin těšínitové asociace ve slezské jednotce: petrofyzikální doklad
    Vodní paprsek v procesu rozpojování betonu a hornin
    Vodopády v různých typech hornin
    Vplyv krasových hornín na režim odtoku na príklade Blatnického potoka vo Veľkej Fatre
    Vplyv svahových pohybov hornín na ťažbu nerastných surovín
    Vplyv zvetralosti hornín na vlastnosti drveného kameniva
    Výběr zkušebních metod pro zjištění přilnavosti dvousložkových polyuretanových injektážních pryskyřic k povrchu hornin
    Výchoz silurských hornin v Repešském žlebu na Stínavě, Drahanská vrchovina, Morava
    Vyhodnocení analýz hornin a půd v oblasti malých povodí nad přehradou Vír na Svratce
    Vyhodnocení puklinatosti hornin vrtu Dambořice-1
    Výskum akcesorických minerálov hornín pri vyhľadávání rúd
    Výskum vlastností hornín Slovenska z hľadiska ich využitia pre stavebné a dekoračné účely
    Výskum zásob živín z ťažby bázických hornín pri intenzifikácii lesných školok
    Výskyt horľavých a olejonosných hornin pri Drienovci
    Výskyty datolitu v oblasti hornin těšínitové asociace
    Výsledky geologického a mikropaleontologického výzkumu metamorfovaných hornin mirovického ostrova
    Výsledky měření teplotní délkové roztažnosti karbonských hornin
    Výsledky výzkumu subvulkanických melilitických hornin ve Strážském bloku a jeho okolí
    Vysokotermálne postmagmatické premeny granitoidných hornín Suchého, Malej Magury a Považského Inovca
    Využití disperze optických parametrů pro identifikaci organických součástek sedimentárních hornin
    Využití fyzikálních vlastností hornin při modelování účinků kapalinových paprsků vysoké energie
    Využití gamaspektrometrie pro výzkum draslíkem bohatých hornin v draslíkem chudých vulkanických komplexech - Doupovské hory, severozápadní Čechy
    Využití hornin pro výrobu minerálních vláken
    Využití LabVIEW pro sběr a zpracování dat při rozpojování hornin v laboratorních podmínkách
    Využití Lindenmayerových systémů k simulaci vývoje páskování hornin
    Využívání slínitých hornin při rekultivaci výsypkových zemin
    Vývoj chemismu zonálních amfibolů mafických hornin středočeského plutonu
    Výzkum diageneze hornin analýzami jílové frakce. I. kvantitativní analýza fázového minerálního složení pomocí infračervené absorpční spektrometrie
    Výzkum jílovitých hornin se zvýšeným obsahem organické hmoty
    Výzkum mezizrnné propustnosti granitoidních hornin pomocí barvicích zkoušek
    Výzkum pedologické charakteristiky hornin severočeské pánve a metodika vytváření optimálního půdního profilu na rekultivovaných lokalitách
    Výzkum vlastností horninové matrice granitoidních hornin pomocí in-situ barvicího experimentu a matematického modelování
    Výzkum vulkanických hornin šternbersko-hornobenešovského pásma v letech 1978-1980
    Výzkum vulkanických hornin ze spodnokarbonských slepenců moravskoslezské oblasti (24-41 Vyškov, 25-12 Hranice, 15-34 Vítkov)
    Výzkum zranitelnosti hornin a podzemních vod v trase ropovodu Ingolstadt-Kralupy nad Vltavou : shrnutí a prezentace formou GIS (CD-ROM)
    Výzkumy magmatických hornin na Lukavicku v Železných horách
    Význam granátov pre riešenie genézy metamorfovaných hornín
    Význam magnetické susceptibility pro geologické mapování hornin těšínitové asociace na listu 1:25 000 Starý Jičín (25-124) : 25-124 Starý Jičín
    Význam magnetické susceptibility pro geologické mapování hornin těšínitové asociace na listu 1:25000 Starý Jičín (25-124)
    Vznik a vývoj hornin
    Vzorkování a analýzy vzdušnin, vod, hornin a odpadů v návaznosti na požadavky platné legislativy a související systém zajištění kvality a kontroly kvality (QA/QC)
    Vzťah prirodzenej rádioaktivity a mineralogicko-petrografickej povahy hornín z vrtu Dolné Dunajovice-23
    Xenolity charnockitových hornin ve vulkanitech Českého středohoří
    Základné typy geochronologických údajov z magmatických a metamorfovaných hornín orogenetických oblastí
    Základní pedologická charakteristika a rekultivační využitelnost skrývkových a výsypkových hornin oblasti dolů Nástup Tušimice
    Základní principy označování a klasifikace magmatických hornin
    Zasedání subkomisí pro klasifikaci hornin
    Zhodnocení vlivu vybraných faktorů na výši transmisivity hornin krystalinika v jv. části Českomoravské vysočiny : 23-23 Jihlava, 23-24 Polná, 23-32 Kamenice nad Lipou, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-41 Třešť, 23-42 Telč, 23-44 Moravské Budějovice, 24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 24-31 Velké Meziříčí, 24-33 Moravský Krumlov, 24-34 Ivančice, 33-12 Nová Bystřice, 33-21 Slavonice, 33-22 Vranov nad Dyjí, 33-24 Hnanice
    Zhodnocení vlivu vybraných faktorů na výši transmisivity hornin krystalinika v jv. části Českomoravské vysočiny
    Změny přetvárných vlastností hornin v průběhu zatěžování za jednoosého a trojosého stavu napjatosti
    Zmeny rezistivity a polarizovateľnosti neovulkanických hornín v dôsledku ich alterácie
    Zpracování petrologických dat metodami matematické morfologie na příkladu klasifikace vulkanických hornín v diagramu Q-Ab-Or
    Zvětraliny bazických a ultrabazických hornin letovického krystalilika