Record details

Title keyword
    Hornej
Article
    Geotechnické problémy ťažby uhlia a urbanistického rozvoja Hornej Nitry
    Nález fragmentu hornej čeľúste mastodonta z Hajnáčky
    Problémy ochrany podzemnej vody povodia hornej Torysy
    Seminár Neotektonická štruktúrna nerovnorodosť kryštalinika v hornej časti Ipl'a
    Svahové deformácie na Hornej Nitre
    Výskyt aragonitu v jaskyni HN-5 na hornej nádrži Čierny Váh
    Zhodnotenie priepustnosti podložia a modelovanie priesakov z hornej nádrže PVE Ipel