Record details

Title keyword
    Hornických
Monograph
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v hornických oblastech Namibie. Závěrečná zpráva za rok 2005
Article
    10. setkání hornických měst 16.9.2006 Příbram. I. část
    10. setkání hornických měst 16.9.2006 Příbram. II. část
    40 let ochrany a prezentace hornických památek uhelného hornictví v Severočeském hnědouhelném revíru
    Dobývání a úprava železné rudy na dole Měděnec včetně hornických prací v okolí
    Geologická fotodokumentace popvrchových hornických prací
    Historie a současnost Institutu hornického inženýrství a bezpečnosti. O výuce hornických disciplín na historickém území českých zemí
    Hornická minulost Slavkovského lesa. Zajišťování následků důlní činnosti v období 1994-1998 a význam unikátních hornických památek pro region
    K současnosti a dalšímu vývoji hornických muzeí
    Konkurenceschopnost českých hornických technických památek ve srovnání s obdobnými památkami Polska a Slovenska na trhu cestovního ruchu
    Ložiskově geologické poměry a stav starých hornických prací v rudním revíru Ratibořské hory - Stará Vožice
    Modelování hornických situací v Prologu - část 1
    Modelování hornických situací v Prologu - část 2
    Ochrana hornických památek velkého rozsahu
    Prameny k dějinám hornických a geologických věd v Archivu VŠB-TU Ostrava
    Rudní lokality na Českomoravské vrchovině s nálezy hornických nástrojů
    Strukturně geologická a ložisková charakteristika hornických skal u Zlatých hor
    Účast České republiky na činnosti Světových hornických kongresů a IOC WMC
    Úpadek hornických měst - vize druhého života a nové identity
    Z minulosti a současnosti hornických prací ve Slaném (1. část)
    Záchrana a prezentace hornických památek na Březových Horách Okresním muzeem Příbram
    Záchrana hornických památek v širším regionu Slavkovského lesa demonstrovaná na příkladu transferu těžního parního stroje z dolu Marie v Královském Poříčí do areálu depozitářů Okresního muzea Sokolov v Krásně
    Zajímavý list o starých hornických dílech v okolí Píseckém
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v hornických oblastech Namibie
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v hornických oblastech Namibie: výsledky projektu rozvojové spolupráce České republiky v roce 2006