Record details

Title keyword
    Horninového
Monograph
    Geochemické interakce horninového prostředí s plošnými kontaminanty - využití indikačních horizontů 137Cs ke studiu distribuce, vazeb a významu vybraných radionuklidů a kovových prvků v horninách oblasti Jeseníky ? Ostrava
    Geochemické interakce horninového prostředí s plošnými kontaminanty-využití indikačních horizontů 137Cs ke studiu distribuce,vazeb a významu vybraných radionuklidů a kovových prvků v horninách oblasti Moravskoslezských Beskyd. Závěrečná zpráva
    Geologická studie:Výzkum přírodních rizik a zranitelnosti horninového prostředí v oblasti měst León, La Paz Centro a Malpaisillo
    Hodnocení kvality horninového masivu pro záměr vybudování podzemní stavby: Zásobník zemního plynu Rožná - Rodkov
    Modifikace projektu monitoringu napěťodeformačního stavu horninového masivu při dobývání sloje 30 (634) v rámci zkušebního provozu dobývací metody chodba - pilíř v OPJ Dolu ČSM - Sever - Modifikovaný návrh ověření možnosti použití metod protiotřesové prognózy a prevence při použití dobývací metody chodba- pilíř v rámci zkušebního provozu ve sloji 30 (634) v OPJ Dolu ČSM - Sevwer
    Možnosti použití vybraných chemických injektážních médií k ovlivnění vlastností karbonského horninového masivu v podmínkách uhelných dolů
    Operativní geologická dokumentace geodynamických procesů a fenoménů v tělesech liniových staveb D8, D3 a plynovodu Gazela pro upřesnění geofaktorů horninového prostředí
    Projekt monitoringu napěťo-deformačního stavu horninového masivu při dobývání sloje 30 (634) v rámci zkušebního provozu dobývací metody chodba - pilíř v OPJ Dolu ČSM - Sever. Návrh ověření možnosti použití metod protiotřesové prognózy a prevence při použití dobývací metody chodba - pilíř v rámci zkušebního provozu ve sloji 30 (634) v OPJ Dolu ČSM - Sever
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v r. 1988
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v r. 1998
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1996
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového životního prostředí v roce 1998
    Přehled výsledů geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyních České republiky
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyních Slovenské republiky
    Regionální geochemie horninového prostředí Západních Čech, v oblasti Teplicka
    Roční etapová zpráva za rok 2005 na projektu MŽP VaV 1D/8/17/II/04 - Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušených těžbou a úpravou palivoenergetických a nerudných surovin
    Rozlišení charakteru a zdrojů kontaminace horninového prostředí pomocí vybraných environmentálně významných organických sloučenin
    Souhrnná závěrečná zpráva k projektu VaV?1D/8/17/II/04-Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušených těžbou a úpravou palivoenergetických a nerudných surovin, MŽP ČR Praha, 2004
    Využití ultrazvukového měření pro hodnocení degradace horninového materiálu
    Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2005. Sborník příspěvků 10. mezinárodního semináře
    Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2006. Sborník příspěvků 11. mezinárodního semináře
    Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2007. Sborník příspěvků 12. mezinárodního semináře
    Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2008. Sborník příspěvků 13. mezinárodního semináře
    Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2009
    Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních prací 2005
    Zpracování dat DPZ a GIS a vymezení potencionálních rizikových území, Dílčí zpráva VaV ?1D/8/17/II/04 'Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko - karlovarské sídelní aglomerace', MŽP ČR
Article
    Algoritmické modelování horninového prostředí
    Analýza porušení horninového materiálu po triaxiálních testech
    Atmogeochemické metody pro určování znečištění horninového prostředí ropnými látkami
    Atmogeochemie a indikace znečištění horninového prostředí ropnými látkami
    Chemické stabilizační injektáže horninového masivu
    Chemické stabilizační injektáže horninového masivu
    Deformace horninového masívu při dobývání závalových zásob Huberova pně na dole Stannum
    Deformace horninového masivu při použití svorníkové výztuže chodeb
    Dlouhodobá přesná měření geodynamických projevů horninového masívu
    DÚ-01: Zhodnocení rizik zranitelnosti horninového prostředí a podzemních vod v trase dálnice D1
    DÚ-02: Vliv horninového prostředí na migraci a akumulaci vybraných organických a anorganických polutantů
    DÚ-03: Geochemické a hydrologické zhodnocení silně zatížených malých povodí a návrh sanace okolního horninového prostředí včetně řečištních sedimentů (2.etapa, povodí Lužnice)
    Formy využití prostorového matematického modelování horninového prostředí a návazného programového systému
    Geologie a geochemie toxických facií sulfidických černých břidlic v západočeském proterozoiku na příkladu dvou modelových lokalit. In: V. Lysenko, ed., na ochranu horninového prostředí v roce 1998, MŽP, odbor geologie
    Grafické programy pre modelovanie horninového prostredia a výbuchu
    Hodnocení oslabení horninového masívu pomocí veličiny "index masívu Im"
    Hydrogeologický průzkum znečištění horninového prostředí a podzemních vod,způsobeného pobytem sovětských vojsk v Československu
    Inženýrskogeologická charakteristika horninového prostředí v území jihovýchodně od závistského přesmyku (12-42 Zbraslav)
    K možnostem průběžného zjišťování projevů napjatosti horninového masívu v kamenouhelných dolech
    Kvantitativní atmogeochemické určení znečištění horninového prostředí ropnými uhlovodíky
    Matematické modelování ve výzkumu porušení materiálů horninového typu
    Matematický model třírozměrné deformace horninového masívu. 1.díl
    Měření tenzoru napjatosti horninového masivu pomocí kuželové sondy
    Měření tenzoru napjatosti horninového masivu pomocí kuželové sondy
    Modelování mechanického chování horninového masivu metodou oddělených prvků
    Možnosti technické kontroly anomálních projevů horninového masivu v oblasti podzemních staveb
    Nová metoda dekontaminace horninového prostředí pomocí vymývání ropných látek ekologicky neškodným roztokem detergentu
    Novšie poznatky z merania teploty horninového plášťa
    Ochrana horninového prostředí
    Ochrana horninového prostředí v programu MŽP
    Odhad geochemické reaktivity horninového prostředí
    Organizace a hlavní okruhy činnosti odboru ochrany horninového prostředí MŽP ČR v roce 1996
    Organizace a hlavní okruhy činnosti odboru ochrany horninového prostředí MŽP v roce 1997
    Otázky k atmogeochemické indikaci znečištění horninového prostředí ropnými látkami
    Otázky právní úpravy ochrany horninového prostředí
    Petrologická charakteristika plutonitů horninového bloku zásobníku plymu-Příbram (22-21 Příbram)
    Počáteční projevy porušování stability horninového masívu vlivem napěťodeformačních změn
    Polyuretanové injektážní hmoty a jejich použití ke zpevňování horninového masivu v uhelných dolech
    Porušování horninového masivu - přehled hlavních faktorů a jejich působení
    Posouzení možnosti sanace horninového prostředí znečištěného anorganickými sloučeninami
    Poškození horninového prostředí na území hlavního města - soupis podzemních objektů
    Poškození horninového prostředí na území hlavního města Prahy - soupis podzemních objektů
    Použitie seizmických metód s cielom určovania vlastností horninového masívu
    Poznatky z riešenia havarijného znečistenia podzemných vod a horninového prostredia
    Principy a strategie ochrany horninového prostředí
    Prístup k matematickému modelovaniu horninového masívu pre potreby modelovania trhacích prác
    Problematika zajištění jakosti vzorkovacích prací při vyhodnocování stavu znečištění horninového prostředí a podzemní vody
    Program péče o životní prostředí na rok 1996. Projekt č.630/2/96 - Rizikové faktory v ochraně horninového prostředí
    Projekt VaV Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušených těžbou a úpravou palivoenergetických a nerudních surovin
    Přirozená radioaktivita horninového podloží v oblasti Krkonošského národního parku
    Přirozená radioaktivita horninového podloží v oblasti Krkonošského národního parku
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí Belianské jeskyně
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí Harmanecké jeskyně
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí speleoterapeutické léčebny v Sloupsko-šošůvských jeskyních (Moravský kras) : 24-23 Protivanov
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí speleoterapeutické léčebny v Sloupsko-šošůvských jeskyních (Moravský kras)
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v českých jeskyních zpřístupněných pro veřejnost (Bozkovské dolomitové jeskyně, Koněpruské jeskyně, Chýnovská jeskyně) : 03-41 Semily, 12-41 Beroun, 23-13 Tábor
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v českých jeskyních zpřístupněných pro veřejnost (Bozkovské dolomitové jeskyně, Koněpruské jeskyně, Chýnovská jeskyně)
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyni Na Turoldu u Mikulova : 34-14 Mikulov
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyni Na Turoldu u Mikulova
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyních Na Pomezí u Jeseníku : 14-22 Jeseník
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyních Na Pomezí u Jeseníku
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v Ochtinské aragonitové jeskyni
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí Važecké jeskyně
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí Važecké jeskyně
    Přirozená radioaktvivita horninového prostředí jeskyně "Za Hájovnou", Javoříčský kras
    Role státní geologické služby v ochraně horninového prostředí
    Řešení havarijních kontaminací horninového prostředí v Českém geologickém ústavu - pobočka Brno (14-41 Šumperk, 23-23 Jihlava, 24-12 Letovice, 24-34 Brno-venkov, 24-41 Vyškov)
    Sanace horninového a životního prostředí po chemické těžbě uranu na ložisku Stráž
    Skládkování odpadů a kontaminace horninového prostředí
    Srovnání geotechnických vlastností horninového masívu některých uhlonosných pánví Českého masívu
    Standardizace limitů zátěží území a zranitelnosti horninového a životního prostředí
    Stanovení organického a minerálního uhlíku z jedné navážky horninového vzorku
    Stanovenie mechanickej charakteristiky horninového prostredia v okolí banskej chodby
    Stav a ochrana horninového prostředí v České republice
    Studium napjatosti horninového masívu v otřesové oblasti
    Testování nedestruktivních metod měření zvětrání horninového masivu v Dole Jeroným
    Úloha odboru ochrany horninového prostředí MŽP při stabilizování sesuvů jako přímých katastrofálních povodní v červenci 1997
    Určení změn napjatosti horninového masivu metodou kombinovaného modelování
    Vliv horninového prostředí na migraci a akumulaci vybraných organických a anorganických polutantů
    Vliv lokální geologie na seizmickou odezvu povrchu horninového prostředí
    Vliv složení starých hutních strusek z území kutnohorského revíru na kontaminaci horninového prostředí rizikovými prvky
    Vliv tektoniky na vznik horských otřesů v podmínkách karbonského horninového masívu
    Vliv zrnitosti horninového prostředí na sorpci Cu a Cd
    Vliv zvodnění horninového prostředí na vývoj sesuvů a povodí
    Vliv zvodnění horninového prostředí na vývoj sesuvů a povodní
    Výpočet pevnosti horninového masívu metodou analýzy systémů puklin
    Výsledky projektu "Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušených těžbou a úpravou palivoenergetických a nerudních surovin" po druhém roce řešení : 11-21 Karlovy Vary, 11-14 Cheb, 11-23 Sokolov, 11-12 Kraslice
    Využití metod dálkového průzkumum Země při detekci znečištění horninového prostředí
    Využití stereoelektrogramů pro inženýskogeologickou charakteristiku horninového prostředí
    Využití ultrazvukového měření pro hodnocení degradace horninového materiálu
    Vztah chemického složení minerálních vod a horninového podloží na lokalitě Prameny (11-23 Sokolov)
    Vztah chemického složení minerálních vod a horninového podloží na lokalitě Prameny
    Změny chemismu allanitu-(Ce) vlivem alterace s ohledem na uvolňování uranu do horninového prostředí biotitického monzogranitu u Bedřichova
    Zpráva o výzkumu horninového stavebního materiálu středověkých staveb a jejich provenience
    Zpřesnění vertikálního rychlostního gradientu horninového masívu průzkumného pole Frenštát-západ
    Způsoby zpevňování horninového masívu před hlavou tunelovacího stroje
    Zranitelnost horninového prostředí a podzemních vod v trase dálnice D1 (23-12 Ledeč n. Sázavou, 23-14 Pelhřimov, 23-21 Havlíčkův Brod, 23-23 Jihlava, 24-34 Ivančice, 24-43 Šlapanice)