Record details

Title keyword
    Horninových
Article
    Aktualizace výběru a volby horninových surovin pro výrobu izolací z minerálních vláken v ČSSR
    Analýza deformace a porušení horninových vzorků fyzikálními metodami v průběhu zatěžování
    Analýza významnosti geochemických dat pro rozlišování horninových typů pomoci programového systému PREDITAS
    Charakteristika strukturního stavu organické hmoty různých horninových typů západočeského svrchního proterozoika
    Databáze horninových výbrusů v České geologické službě
    Experimentální ultrazvuková měření na horninových vzorcích
    Geochemické zhodnocení horninových komplexů v nově odkryté části středočeského plutonu (22-21 Příbram)
    GIS analýza vztahu radonu v objektech a v podloží v hlavních horninových typech České Republiky
    Hodnotenie elektrických polí horninových masívov
    Interpretácia fyzikálnych a karotážnych meraní horninových súborov dvoch tektonických jednotiek v profile vrtu BRU-1 (Brusník, 1042,8 m, Rimavská kotlina)
    Interpretační modely fyzikálních projevů diskontinuit v horninových masívech
    Kompenzační metoda stanovení přetvárných charakteristik horninových těles v triaxiálním přístroji
    Komplexná charakteristika horninových masívov
    Korelace radonu v hlubším geologickém podloží a v objektech v horninových typech generalizovaných podle nové geologické mapy České republiky 1 : 500 000
    Měření hydraulické vodivosti nízce propustných hornin a horninových matric in situ
    Monitorování akustické emise při laboratorních zkouškách horninových zkušebních těles v prostém tlaku
    Morfogenetická charakteristika horninových výchozů ve Chvaletické pahorkatině
    Možnost předpovědi totálního rozrušení zatěžovaných horninových vzorků na základě analýzy ultrazvukové emise
    Možnost předpovědi totálního rozrušení zatěžovaných horninových vzorků na základě analýzy ultrazvukové emise
    Olistostrómové telesá a prekotná sedimentácia v horninových sekvenciách vrtu BRU-1 (brusnícka antiklinála, Rimavská kotlina)
    Petrologie a petrostrukturní analýza horninových žil středočeského plutonického komplexu na vybraných lokalitách v dolním Posázaví
    Použitie štroktúrnych modelov pre hodnotenie nerovnorodosti horninových masívov
    Poznámky k problému stáří horninových komplexů východní části krkonošsko-jizerského krystalinika
    Racionalizace a unifikace metod zjišťování napjatosti horninových masívů
    Stupeň analytickej preskúmanosti základných horninových typov kryštalinika západných Karpát
    Vliv technologie tvarování horninových vzorků na jejich pevnostní vlastnosti
    Výzkum rozpojování horninových materiálů vodním paprskem a jeho uplatnění v kamenoprůmyslu, stavebnictví a při sanaci betonových konstrukcí
    Základní geotechnický popis horninových masívů