Record details

Title keyword
    Hrubého
Monograph
    Kleč v horské krajině Hrubého Jeseníku
    Stávající a plánované rekultivační práce na ložiskách hnědého uhlí v Ústeckém a Karlov. kraji a zhodnocení dosav. využití finan. prostř. na rekult. v SHP a provedení hrubého odhadu investiční potřeby na rekultivace do vytěžení zásob v mezích ÚEL
Article
    Chloritoidové břidlice Hrubého Jeseníku
    Grafitické fylity devonských sérií Hrubého Jeseníku
    Granáty z pegmatitů Hrubého Jeseníku
    Grunerit - nový minerál metamorfitů Hrubého Jeseníku (14-242, Bělá pod Pradědem)
    K charakteru neotektonických pohybů a vývoji reliéfu v oblasti Hrubého Jeseníku a východní části Orlických hor
    Kvantitativní výzkum pohybu sutí na svazích Hrubého Jeseníku
    Kvarcity devonských sérií Hrubého Jeseníku
    Metasedimenty skupiny Videlského potoka, východní část Hrubého Jeseníku
    Nálezy trilobitů v metamorfovaném devonu Hrubého Jeseníku
    Některé výsledky kvantitativní gravimetrické interpretace v oblasti Hrubého Jeseníku a jeho okolí
    Neotektonika Hrubého Jeseníku a východní části Orlických hor
    Oskavská kra - příklad duplexové stavby na jv. okraji Hrubého Jeseníku
    Paleontologické nálezy v metamorfovaném devonu centrální části Hrubého Jeseníku
    Pegmatity Hrubého Jeseníku a Rychlebských hor
    Pseudokrasové mikroformy ve staurolitickém svoru Hrubého Jeseníku
    Současný stav a problémy petrologického a geochemického výzkumu Hrubého Jeseníku
    Staurolitové horniny Hrubého Jeseníku
    Staurolitové horniny Hrubého Jeseníku
    Stavba Hrubého Jeseníku v představách profesora R. Kettnera a jeho následovníků
    Syntektonické žíly s vláknitou výplní z východní části Hrubého Jeseníku
    Údolí řeky Desné - nejhlubší údolí Hrubého Jeseníku
    Vývoj psamitické sedimentace devonských sérií Hrubého Jeseníku
    Vývoj psamitické sedimentace devonských sérií Hrubého Jeseníku
    Vztah muskovitických pegmatitů ke geofyzikálním polím v oblasti Hrubého Jeseníku