Record details

Title keyword
    Huminových
Article
    Komplexotvorné reakce huminových látek s kovy
    Nové smery v chemickom výskume humínových látok v GÚDŠ (na príklade fosílnych a pochovaných pod z územia Bratislavy a okolia)
    Příspěvek k problematice výskytu a složení huminových látek ve vodách povodí přehradní nádrže Fláje