Record details

Title keyword
    Hustoty
Article
    Globální struktura hustoty v zemském plášti
    Objemové hustoty a stáří klastik výplně karpatských neogenních pánví
    Optimalizácia hustoty vzorkovania na ložisku magnezitu pomocou geoštatických metód
    Optimalizácia hustoty vzorkovania na ložisku magnezitu pomocou geoštatistických metód
    Vliv matricové hustoty horniny na metody jaderné karotáže
    Vliv přesností informací o hodnotách obsahu popela v uhlí získaných pomocí aproximativních regresních funkcí z hodnot zdánlivé hustoty na průběh diagramů upravitelnosti