Record details

Title keyword
    Hydrologické
Monograph
    Hydrologické dni 2005
    Hydrologické dny - nové podněty a vize pro příští století. 5. národní konference pod záštitou UNESCO
    Hydrologické dny 2000 - Nové podněty a vize pro příští století
    Sborník konfererence Hydrologické dni 2005 - Hydrológia pre integrovaný manažment vodných zdrojov
    Sborník příspěvků z Workshopu 2000 ke grantovému úkolu GAČR Extrémní hydrologické jevy v povodích reg.č. 103/99/1470
    Sborník příspěvků z Workshopu Adolfa Patery 2005 na téma "Extrémní hydrologické jevy v povodích"
    Sborník příspěvků z Workshopu Adolfa Patery 2006 na téma "Extrémní hydrologické jevy v povodích"
    Sborník příspěvků z Workshopu Adolfa Patery 2007 Extrémní hydrologické jevy v povodích
    Sborník příspěvků z Workshopu Adolfa Patery 2008 "Extrémní hydrologické jevy v povodích/EExtreme Hydrological Events in Catchments"
    Sborník příspěvků z Workshopu Adolfa Patery 2012 na téma Extrémní hydrologické jevy v povodích
    Sborník příspěvků z Workshopu Adolfa Patery "Extrémní hydrologické jevy v povodích"
    Sborník příspěvků ze Semináře Adolfa Patery 2013 na téma Extrémní hydrologické jevy v povodích
    Workshop 2000-Extrémní hydrologické jevy v povodích
Article
    DÚ-03: Geochemické a hydrologické zhodnocení silně zatížených malých povodí a návrh sanace okolního horninového prostředí včetně řečištních sedimentů (2.etapa, povodí Lužnice)
    Extrémní hydrologické jevy v krajině
    Grafové struktury a některé možnosti jejich využití při modelování hydrologické bilance
    Hydrologické a hydrochemické výzkumy v jižní části Moravského krasu
    Hydrologické charakteristiky malého horského povodí
    Hydrologické charakteristiky režimu podzemních vod
    Hydrologické pomery lesných ekosystémov Malých Karpát
    Hydrologické poměry neogenních sedimentů severozápadně od Brna
    Hydrologické procesy v krajině - možnosti ich poznania a priestorovej interpretácie
    Hydrologické rekultivace jako subsystém rekultivační transformace krajiny
    Interakce důlních vod s vodami povrchových vodotečí, důsledky pro hydrologické ekosystémy a rychlost návratu k původnímu stavu
    Předběžné hydrologické vyhodnocení povodní v červenci 1997
    Vliv hydromelioračních staveb na hydrologické procesy v zemědělsky využívaném povodí
    Vliv odvodnění na půdní a hydrologické režimy
    Vybrané kapitoly z historie povodní a hydrologické služby na území ČR