Record details

Title keyword
    Indikátor
Article
    Akcesorické minerály jako indikátor geochemické frakcionace v tělesech turmalinických granitů na jihozápadním okraji třebíčského masivu
    Chemické složení těžkých minerálů jako indikátor zdrojových oblastí pro křídové sedimenty na jižním okraji vysokomýtské synklinály (jv. okraj české křídové pánve)
    Chemické složení turmalínu jako indikátor stupně frakcionace granitů a metagranitů v moldanubiku
    Cirkonij-gafnijevyj indikator frakcionirovanija redkometaľnych granitov
    Faciální disjunkce jako indikátor příkrovové plochy uvnitř konicko-mladečského pruhu
    Ferberit z rudních žil kutnohorského revíru - nový minerál pro rudní revír a indikátor Sn-W mineralizace
    Fioletovo-sinjaja ljuminescencija kal'cita i dolomita kak indikator uranovogo orudenenija
    Indexové parametry jílové hmoty - indikátor bobtnavosti pelitických sedimentů
    Koncentrační gradienty na rozhraní fází krystal-sklo, indikátor podmínek formování silikátové taveniny měsíčních skel
    Krápníková výzdoba jako indikátor nepříznivých vlivů antropogenní činnosti
    Magnetická susceptibilita rašelin jako indikátor antropogenních imisí v české a polské části Krkonoš
    Magnetická susceptibilita rašelin jako indikátor antropogenních imisí v České a Polské části Krkonoš
    Miargyrit jako indikátor závěrečné fáze hydrotermálního processu
    Plaveniny jako produkt a indikátor vodní eroze půdy v geograficky rozdílných podmínkách České republiky
    Přírodní podmínky Brna jako indikátor kvality bydlení
    Seismický režim pod aktivními vulkány konvergentních okrajů litosférických desek jako indikátor výstupu magmatu
    Seismický režim pod aktivními vulkány konvergentních okrajů litosférických desek jako indikátor výstupu magmatu
    Teplota drenážní vody jako indikátor formování odtoku
    Topazový kvarcolit (greisen) u Chrastavy v severních Čechách jako metalogenetický indikátor W -Sn mineralizace
    Topazový kvarcolit (greisen) u Chrastavy v severních Čechách jako metalogenetický indikátor W-Sn mineralizace : (03-13 Hrádek nad Nisou)
    Turmalín jako petrogenetický indikátor magmatických metamorfních a hydrotermálních pochodů v Českém masivu
    Změny chemismu spadu a povrchového odtoku jako indikátor zhoršování kvality lesních půd Jizerských hor