Record details

Title keyword
    Infiltrace
Monograph
    Zatravňování orné půdy s vysokým rizikem infiltrace - opatření pro cílené snižování koncentrací dusičnanů ve vodách
Article
    Čtyřparametrická rovnice infiltrace výtopou (řešení Haverkampa a Parlange)
    Infiltrace : numerická simulace
    Infiltrace a povrchový odtok na holé půdě při dešti s konstantní intenzitou
    Jednorozměrný numerický model infiltrace - ověření přesnosti simulace
    Procesy anatexe a infiltrace fluid v okolí magmatických rezervoárů: příklad z mladotického komplexu v západočeském proterozoiku
    Určení efektivní infiltrace a její prostorová a časová proměnlivost v ložiskové oblasti Rožná, Česká republika