Record details

Title keyword
    Intenzity
Monograph
    Podzemní zásobník plynu Milasín - Bukov, projekt geologicko-průzkumných prací: Mapa tektonické členitosti a intenzity porušení hornin 1: 25 000
Article
    Absolutní intenzity RTG-difrakčních linií souboru minerálu zjištěné experimentálním měřením
    Automatická analýza obrazu stěny bedřichovského tunelu v Jizerských horách - klasifikace intenzity alterace granitu
    Bleskové povodně : hrozba krátkodobých srážek velké intenzity
    Orientačné stanovenie intenzity chemickej denudácie v oblasti kryštalinika Malých Karpát
    Plaveninový režim jako ukazatel intenzity vodní eroze v horských zalesněných povodích (na příkladu Moravskoslezských Beskyd)
    Variabilita intenzity krasovění vápenců v zóně vertikální cirkulace v Moravském krasu (24-42 Vyškov)
    Vplyv charakteristík prostredia na intenzity odberov vody z pôdy koreňmi rastlín
    Výsledky průzkumu intenzity termických procesů probíhajících v odvalu V Němcích dolu Schöller
    Výzkum intenzity procesu krasovění v Moravském krasu v okolí lomu Mokrá za současných klimatických podmínek