Record details

Title keyword
    Interpretácia
Article
    Geofyzikálna detekcia a interpretácia strižných zón Spišsko-gemerského rudohoria
    Geofyzikálna interpretácia štruktúr východného Slovenska
    Geologická interpretácia geofyziky v rudnom prieskume
    Interpretácia fyzikálnych a karotážnych meraní horninových súborov dvoch tektonických jednotiek v profile vrtu BRU-1 (Brusník, 1042,8 m, Rimavská kotlina)
    Interpretácia kolárovskej tiažovej anomálie
    Interpretácia leteckých snímok pri inžiniersko-geologickej rajonizácii územia bratislavského urbanizačného regiónu
    Interpretácia transformovaných polí v oblasti západných Karpát
    Komplexná karotážna interpretácia náleziska Senné
    Litofaciálna a biostratigrafická interpretácia predneogénneho podložia vrtov Závod-79, 81 a 84 (viedenská panva)
    Nové geochronologické výskumy v kryštaliniku veporika a ich geologická interpretácia
    Permský magmatický komplex v severnom veporiku: interpretácia z nových datovaní kyslých magmatitov
    Plošná interpretácia karotážnych meraní na štruktúre Senné
    Seminár Genetická interpretácia textúr a štruktúr rúd