Record details

Title keyword
    Interpretacji
Article
    Ewolucja strukturalna wschodnej części ziemi Kłodzkiej w świetle nowej interpretacji fałdów najstarszych generacji
    Konfrontacja zdjecia satelitarnego z mapą geplogiczną Karkonoszy i gór Izerskich; próba interpretacji tektoniky dysjunktywnej
    Nowe dane o budowie geologicznej i możliwostiach odkrycia akumulacji węglowodorów międzi Cieszynem a Bielskiem w šwietle interpretacji najnowszych badań seismicznych
    Próba interpretacji wcesnych etapów tektogenezy Sudetów w nawiaząniu do teorii diapiryzmu wgłębnego oraz koncepcji głębokich rozłamóv