Record details

Title keyword
    Ivančice
Monograph
    Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 24-34 Ivančice
    Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000,list 24-34 Ivančice
    J. Čejka et al.: Ivančice. Dějiny města.
    mapa inženýrskogeologického rajonování 24-34 Ivančice
    Mapa poddolovaných území - Jihomoravský kraj; list Ivančice 24-34, 1 : 50 000
Article
    Amfiboly z dioritů metabazitové zóny brněnského masívu jako indikátory jejího metamorfního vývoje (24-32 Brno, 24-34 Ivančice)
    Bentonite Deposit with High Montmorillonite Content near Ivančice
    Brněnské postbadenské šterky - omyly a mystifikace (24-32 Brno, 24-34 Ivančice, 34-12 Pohořelice)
    Čeleď Sciuridae (veverkovití) na neogenních lokalitách Čech (11-14 Cheb, 24-34 Ivančice)
    Datování fosilního půdního komplexu v Modřicích u Brna pomocí racemizace aminokyselin (24-34, Ivančice)
    Faciální stavba hydrogeologické struktury na území brněnské aglomerace (24-32 Brno, 24-34 Ivančice, 24-41 Vyškov, 24-43 Šlapanice)
    Foraminifery brněnských písků ve vrtu Černovice TGB-1 : 24-34 Ivančice
    Fytopaleontologické výzkumy v boskovické brázdě (24-34 Ivančice)
    Geochemická charakteristika spraší významných moravských lokalit (34-24 Ivančice, 34-12 Pohořelice, 34-23 Břeclav)
    Geologický a paleopedologický výzkum na archeologické lokalitě Vedrovice Ia (24-34 Ivančice)
    Gravitační proudové skluzy a suťové laviny v miocénu okolí Moravských a Nových Bránic (24-34, Ivančice)
    Interpretační nesrovnalosti ve stratigrafii posledního glaciálu (24-34 Ivančice, 24-43 Šlapanice)
    Kalium-argonové datování bazaltové žíly ze Želešic (brněnský masiv) (24-34 Ivančice)
    Kvantitativní studie spodnomiocenních měkkýšů v jz. části karpatské předhlubně na Moravě (okolí Znojma a Miroslavi) (34-11 Znojmo, 24-33 Moravský Krumlov, 24-34 Ivančice)
    Metamorfní vývoj Želešického amfibolitového tělesa (brněnský masiv) : 24-34 Ivančice
    Mineralogická a geochemická charakteristika tufitů a bentonitů karpatské neogenní předhlubně (svrchní eggenburg, eggenburg až ottnang) (34-11 Znojmo, 34-13 Dyjákovice, 24-33 Moravský Krumlov, 24-34 Ivančice)
    Miocenní sedimenty v Brně-Bohunicích (ubytovna Fakultní nemocnice Brno) : 24-34 Ivančice
    Mramory uzavřené v amfibolitech brněnského masivu u Želešic (jižní Morava) (24-34 Ivančice)
    Mramory v metadioritové subzóně brněnského masivu (24-34 Ivančice)
    Nález boidního hada (Serpentes; Boidae) z miocénu u Ivančic (jižní Morava, 24-34, Ivančice)
    Nález karbonátové horniny v lomu u Omic (brněnský masiv) (24-34 Ivančice)
    Nálezy neogenních sedimentů u Omic (24-34 Ivančice)
    Nálezy redeponovaných spodnobadenských sedimentů u Troubska (24-34 Ivančice)
    Neogenní sedimenty a holocenní půdy u Jezeřan-Maršovic (24-34 Ivančice)
    Nové kvartérní lokality z okolí Moravských Bránic (24-34 Ivančice)
    Nové výskyty magmatických hornin v permu boskovické brázdy (24-34 Ivančice)
    Nové výsledky studia spodnobadenských sedimentů a fosilií z některých vrtů v karpatské předhlubni jižně od Brna (24-43 Šlapanice, 24-34 Ivančice)
    O miocénu z vrtů na trase vodovodního přivaděče Vír-Brno (24-34 Ivančice, 24-32 Brno, 24-14 Boskovice)
    Orientační petrofaciální ocenění spodnokarbonských sedimentů v boskovické brázdě : 24-14 Boskovice, 24-32 Brno, 24-34 Ivančice, 24-33 Mor. Krumlov, 34-11 Znojmo
    Paleobotanické nálezy ve vrtech PMK v karpatské předhlubni na Moravě (24-34 Ivančice, 34-12 Pohořelice)
    Paleobotanický výzkum permských obzorů boskovické brázdy : (24-12 Letovice, 24-14 Boskovice, 24-32 Brno, 24-34 Ivančice)
    Paleopedologický výzkum profilu v Brně-Pisárkách (24-34, Ivančice)
    Permokarbon Boskovické brázdy ve výkopu pro rozšíření tranzitního plynovodu (24-34 Ivančice)
    Petrochemie a klasifikace granitoidních hornin brněnské jednotky (24-32 Brno, 24-35 Ivančice, 24-22 Olomouc, 34-11 Znojmo, 33-13 Dyjákovice, 34-12 Pohořelice)
    Petrografická a geochemická charakteristika malt a omítek kostela sv. Petra a Pavla v Brně (24-35 Ivančice)
    Petrografické rozbory středověké brněnské keramiky (24-34, Ivančice)
    Poznámky k morfologii a stratigrafii modřické sprašové série (24-34 Ivančice)
    Poznámky ke koncepcím strukturního plánu jižní části brněnského masivu : 24-34 Ivančice
    Předběžné výsledky výzkumu hranice karpat-spodní baden v jižní části karpatské předhlubně (24-34 Ivančice, 34-14 Mikulov, 34-12 Pohořelice)
    Příspěvek k poznání deformace permokarbonských sedimentů jižní části boskovické brázdy (24-34 Ivančice)
    Příspěvek k poznání geologické situace na JV svahu Červeného kopce v Brně : 24-34 Ivančice
    Příspěvek k poznání jezerní sedimentace v boskovické brázdě (24-34 Ivančice)
    Příspěvek k poznání kvartérních fluviálních sedimentů v prostoru centra města Brna : 24-34 Ivančice
    Příspěvek ke stáří miocenních sedimentů v okolí Moravských Bránic (24-34 Ivančice)
    Sedimenty karpatu a spodního badenu na ulici Kopečná v Brně : 24-34 Ivančice
    The stability relations of supporting systems of bridges and tunnels in stress fields of gravitational loosening zones on the example of the Ivančice viaduct, south Moravia
    The stability relations of supporting systems of bridges and tunnels in stress fields of gravitational loosening zones (on the example of the Ivančice viaduct, south Moravia)
    Stanovení optimálního využití podzemních vod v jímacím území Moravské Bránice (24-34, Ivančice)
    Statistická analýza hydraulických parametrů hornin krystalinika v jihovýchodní části Českomoravské vysočiny : 23-23 Jihlava, 23-24 Polná, 23-32 Kamenice nad Lipou, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-41 Třešť, 23-42 Telč, 23-44 Moravské Budějovice, 24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 24-31 Velké Meziříčí, 24-33 Moravský Krumlov, 24-34 Ivančice, 33-12 Nová Bystřice, 33-21 Slavonice, 33-22 Vranov nad Dyjí, 33-24 Hnanice
    Stratigrafie pleistocenních sedimentů na Dominikánském náměstí v Brně (24-34 Ivančice)
    Studium optických anomálií v granátech z Ca-skarnů brněnského, šumperského a žulovského masivu : 14-22 Jeseník, 14-41 Šumperk, 24-34 Ivančice
    Technologické hodnocení bentonitů a doprovodných surovin lokality Ivančice - Réna
    Tektonické a gravitační tvary v údolí Jihlavy na jihovýchodním okraji Českého masívu (24-34, Ivančice)
    Testování vlivu blízkosti tektonických poruch nebo kontaktu hornin na objemovou aktivitu radonu v horninách na území města Brna (24-32 Brno, 24-41 Vyškov, 24-34 Ivančice, 24-43 Šlapanice)
    Tuřanská terasa Svitavy v Brně (24-34 Ivančice, 24-43 Šlapanice)
    Valounová asociace štěrkopísků nízké říční terasy v Brně-Pisárkách (24-34, Ivančice)
    Výsledky pylové analýzy sedimentů vrstvy "C" z lokality Brno-Černovice (24-34, Ivančice)
    Výzkum kvartérních sedimentů v trase plynovodu Malešovice-Oslavany (34-12 Pohořelice, 24-34 Ivančice)
    Zhodnocení foraminiferových společenstev pocházejících ze sedimentů na území města Brna : 24-32 Brno, 24-34 Ivančice
    Zhodnocení vlivu vybraných faktorů na výši transmisivity hornin krystalinika v jv. části Českomoravské vysočiny : 23-23 Jihlava, 23-24 Polná, 23-32 Kamenice nad Lipou, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-41 Třešť, 23-42 Telč, 23-44 Moravské Budějovice, 24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 24-31 Velké Meziříčí, 24-33 Moravský Krumlov, 24-34 Ivančice, 33-12 Nová Bystřice, 33-21 Slavonice, 33-22 Vranov nad Dyjí, 33-24 Hnanice
    Zpráva o výzkumu vápenců při východním okraji boskovické brázdy (Boskovice 24-14, Brno 24-32, Ivančice 24-34, Znojmo 34-11)
    Zpráva z výzkumu vrtu Černovice HVI-61 (24-34 Ivančice)
    Zranitelnost horninového prostředí a podzemních vod v trase dálnice D1 (23-12 Ledeč n. Sázavou, 23-14 Pelhřimov, 23-21 Havlíčkův Brod, 23-23 Jihlava, 24-34 Ivančice, 24-43 Šlapanice)