Record details

Title keyword
    Izotopů
Monograph
    Obsah radioaktivních izotopů - draslíku K [%], uranu U [ppm], thoria Th [ppm] ve vzorcích říčních sedimentů a suspendované hmoty (projekt SP/1b7/156/07 - rok řešení 2007-2011)
    Ověření využitelnosti izotopů kyslíku a dusíku pro popis dynamiky procesu průchodu rozpuštěných forem dusíku půdní vrstvou a jejich podílu v odtoku
    Ověření využitelnosti izotopů kyslíku a dusíku pro popis dynamiky procesu průchodu rozpuštěných forem dusíku půdní vrstvou a jejich podílu v odtoku
    Využití 15N a 18O izotopů při studiu napájení a šíření dusičnanové kontaminace na vybraných vodních zdrojích v povodí Labe
    Využití 15N a 18O izotopů při studiu tvorby odtoku a šíření dusičnanové kontaminace na vybraných dílčích povodích Labe
Article
    Diskuse interpretace izotopů Sr a Nd v moldanubických amfibolitech a mramorech
    Distribuce stabilních izotopů lehkých prvků v hydrotermálních minerálech příbramského uranového ložiska
    Geochemie izotopů Pb v příbramské rudní oblasti
    Geochemie izotopů Rb a Sr v metavulkanitech rýchorského krystalinika (Západní Sudety): stáří a tektonické prostředí protolitu
    Iniciální poměry izotopů U a Th k primogennímu Pb na sulfidických ložiskách Jeseníků
    Obsah izotopů 13 C a 18 O v devonských karbonátech moravského krasu: specifický sekvenční vzor. [Content of the 13C and 18O isotopes in Devonian carbonates of the Moravian Karst: a specific sequence pattern]
    Obsah izotopů 13C a 18O v devonských karbonátech Moravského krasu : Specifický sekvenční vzor
    Přínos geochemie stabilních izotopů pro řešení vzniku hydrotermálních rudních ložisek
    Původ aragonitu v jeskyních : studie stabilních izotopů
    Složení izotopů síry a obsah síry v ultrabazických a eklogitických horninách moldanubika a kutnohorského krystalinika
    Studium izotopů 87Sr/86Sr exogenní zóny v Krušných horách
    Valanginský anoxický event ve slezské jednotce doložený podle stabilních izotopů uhlíku
    Využití 15N a 18O izotopů při studiu napájení a šíření dusičnanové kontaminace na vybraných vodních zdrojích v povodí Labe
    Využití 15N a 18O izotopů při studiu napájení a šíření dusičnanové kontaminace na vybraných vodních zdrojích v povodí Labe
    Využití přírodních izotopů kyslíku 18 a tritia pro hodnocení podzemních vod v předpolí povrchového lomu
    Využití stabilních izotopů ve speleologii
    Význam studia izotopů olova a síry pro řešení metalogeneze Českého masívu
    Vztah palynofacií a izotopu 13C v sedimentech křídy slezské jednotky : 25-22 Frýdek-Místek
    Zdroje a fyzikálně chemické podmínky vzniku rudních ložisek na Příbramsku (na základě distribuce izotopů síry) : (abstrakt přednášky)
    Zlaté Hory ve Slezsku - největší rudní revír v Jeseníkách. Část 2., C. Geologie D. Mineralogie E. Geochemie stabilních izotopů
    Zlaté Hory ve Slezsku - největší rudní revír v Jeseníkách. Část 2.: C.Geologie D.Mineralogie E.Geochemie stabilních izotopů
    Zlaté Hory ve Slezsku největší rudní revír v Jeseníkách. Část 2.:C.Geologie D. Mineralogie E. Geochemie stabilních izotopů
    Zvýšený obsah izotopů S34 v serpentinizovaných peridotitech vrtu T 7 (Staré u Třebenic)