Record details

Title keyword
    Jílů
Monograph
    Komplexní ložiskové zhodnocení nerudního surovinového potenciálu (zejména ložisek kaolínů a jílů) v karlovarské aglomeraci (v čankovsko-otovické, božíčanské a hroznětínské pánvi) s promítnutím výsledků rebilance
    Stanovisko ČGS k upřesnění podkladů k návrhu zadání územního plánu města Kryry, se zřetelem na objasnění rozporu v klasifikaci - kategorii evidovaného prognózního zdroje vyhrazených nerostů keramických nežáruvzdorných jílů Černčice-Mukoděly (č. Q 9318200)
    Vyjádření ČGS k záměru "Stanovení dobývacího prostoru Ejpovice a pokračování hornické činnosti na výhradním ložisku žáruvzdorných jílů ostatních Kyšice-Ejpovice (č. ložiska 3 120 600) v dobývacím prostoru Ejpovice"
Article
    Anizotropie tuhosti jílů v oboru velmi malých přetvoření
    Charakter jílů a jílovců nejhlubší části pánve SHR (V. linie vrtů budoucího velkolomu Kohinoor)
    Česká společnost pro výzkum a využití jílů
    Fosilní skluzy a intruze jílů v hnědouhelné sloji v Mostě
    Geologicky ověřená dosud netěžená ložiska jílů v jižních Čechách
    Geotechnické vlastnosti terciérních jílů z hlediska realizace podzemních kolektorů v Brně
    Informace o dosavadních výsledcích vyhledávacího průzkumu jílů v lokalitě Ciego de Avila (Kuba)
    Informace o vytvoření České zeolitové skupiny v rámci Společnosti pro výzkum a využití jílů
    Informace o vytvoření České zeolitové skupiny v rámci Společnosti pro výzkum a využití jílů
    Karotáž při průzkumu jílů
    Ke genezi žáruvzdorných vazných jílů "blautonů" na Skalensku
    Laboratorní a konstituční model cementovaného jílu
    Lesnická rekultivace vypálených jílů Želénky
    Ložiska keramických jílů v jihozápadní Anglii
    Mechanické vlastnosti překonsolidovaných jílů v brněnské aglomeraci
    Modelové řešení širšího prostoru ložiska jílu : K víceúčelovému využití na rekreační nádrž a rekultivaci starého odkaliště
    Mullitizace vybraných jílů chebské pánve (západní Čechy)
    Numerický model NRTM tunelu v tuhém jílu
    Ostrakodi vápnitých jílů (téglů) spodního badenu (terciér - miocén) okolí Brna
    Perspektivy využití keramických jílů chebské pánve
    Problematika smíšených struktur při mineralogické charakteristice jílů
    Procesy sesouvání spodnobadenských jílů v Brně-Medlánkách
    Průzkum ložisek keramických jílů v SPLAJ a jeho výsledky
    Příčiny bobtnání miocénních jílů u Třebovic v Čechách
    Příčiny bobtnání miocénních jílů u Třebovic v Čechách
    Příspěvek k charakteristice mechanického chování miocenních jílů jako základové půdy na Moravě
    Rekultivace šedých miocenních jílů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve
    Rybí fauna spodnobadenských vápnitých jílů v Brně-Králově poli a její paleogeografický význam
    Vývoj geologického poznání jílů v chebské pánvi
    Výzkum některých komerčních jílů z chebské pánve pomocí nové metody s matematickou interpretací
    Význam nerostného složení jílů SHR pro prognózu jejich rozpojitelnosti
    Zhodnocení vybraných prognózních zdrojů bentonitů a tufitických jílů vhodných pro ekologické aplikace na území ČR, jejich využití a návrh ochrany
    Zpětný výpočet součinitele bočního tlakuv klidu v brněnském jílu na základě konvergenčních měření
Serial
    Informátor. Česká společnost pro výzkum a využití jílů