Record details

Title keyword
    Jílovitých
Article
    Analýza vlivu vody na stabilitu svahu v jílovitých horninách
    Časové sedání jílovitých zemin a nestacionární únosnost
    Mineralogie jílovitých sedimentů z výplní štramberského vápence (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty) : (25-21 Nový Jičín)
    Mineralogie jílovitých sedimentů z výplní štramberského vápence (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty)
    Příspěvek k vývoji jílovitých sedimentů Českého masívu
    Studium odraznosti dispergovaných organických látek ve vybraných vzorcích jílovitých břidlic Barrandienu
    Škodlivé působení stromů na stavby v jílovitých půdách
    Vliv strukturních poměrů jílovitých sedimentů sokolovské pánve na vývoj sesuvů při výstavbě silnice I/6 západně od Karlových Varů : 11-21 Karlovy Vary
    Výzkum jílovitých hornin se zvýšeným obsahem organické hmoty
    Zkušenosti se sanacemi staveb založených na jílovitých zeminách