Record details

Title keyword
    Jam
Article
    Antropogenní ovlivnění přírody českých krkonošských jam
    Dolování stříbra v Jemnici na Třebíčsku na lokalitě "U Havířských jam"
    Dosavadní výsledky zvládání průtrží hornin a plynů při hloubení jam dolu Slaný a zkušenosti z této problematiky v revíru Werra - NDR
    Geologie slezské jednotky v hloubení jam dolu Frenštát-západ
    Hloubení jam v příkrovech vnějších flyšových Karpat
    Hydrogeologická problematika zatopených zbytkových jam v centrální části severočeské hnědouhelné pánve
    Hydrogeologické poznatky z hloubení jam dolu ČSM sever a ČSM jih
    Jezera zbytkových jam po těžbě hnědého uhlí
    Mokré varianty rekultivace zbytkových jam v oblastech povrchové těžby
    Možnosti využití druhotných surovin při zahlazování zbytkových jam lomů
    Možnosti získávání karbonského plynu z ochranných pilířů jam v závislosti na způsobu útlumu těžby příslušného dolu
    Nejdůležitější výsledky řešení projektu ČBÚ č. 22/2003 "Vedení důlních děl ve vlivu přídatných napětí v okolí ochranných pilířů jam a překopů v dolech s nebezpečím otřesů"
    Nejdůležitější výsledky řešení projektu ČBÚ č.22/2003 Vedení důlních děl ve vlivu přídatných napětí v okolí ochranných pilířů jam a překopů v dolech s nebezpečím otřesů
    Některé problémy likvidace jam ve vybraných rudných a uranových revírech České republiky
    Nové poznatky o historickém rudním ložisku "U havířských jam" u Jemnice (23-43 Telč)
    Problémy inženýrské geologie a geotechniky při využití zbytkových jam uhelných lomů SHP pro ukládání odpadů
    Projektování báňských postupů aktivních lomů a projektování zbytkových jam po těžbě: vzájemné souvislosti a možnosti jejich racionálního využití
    Vývoj a overenie technológie hľbenia jám vŕtaním v nesúdržných horninách
    Zajišťovací vrty pro hloubení jam v obtížných geologických podmínkách