Record details

Title keyword
    Javoria
Article
    Magmaticko-hydrotermálne a hydrotermálne explozívne brekcie centrálnej zóny stratovulkánu Javoria
    Magmaticko-hydrotermálne a hydrotermálno-explozívne brekcie centrálnej vulkanickej zóny Javoria
    Telurobizmutit z lokality Kráľová v rudnom rajóne Javoria, stredoslovenské vulkanity
    Výskyt Bi-Te minerálov v asociácii polymetalickej mineralizácie neovulkanitov Javoria