Record details

Title keyword
    Jednotkách
Monograph
    Rekognoskace litologicky kontrastních hornin v jednotkách krystalinika při sv. okraji moldanubika-návaznost na základní geologické mapování 1:25 000
Article
    Distribuce molybdenu v některých krystalinických jednotkách západní Moravy
    Radioaktivita šlichových koncentrátů - distribuce Th a U v některých geologických jednotkách a granitových tělesech ČM
    Stratigrafia a typológia vrchného triasu vo vonkajších jednotkách západných Karpát (rekonštrucia z redepozitov lokalizovaných na priestor sliezskej kordiléry)
    Suroviny štípaných artefaktů v geologických jednotkách Západních Karpat na Moravě a v českém Slezsku
    Trendy distribuce stopových prvků ve vybraných litostratigrafických jednotkách Českého masívu
    Vliv macerálového složení uhlí na prchavou hořlavinu uhlí v některých vrstevních jednotkách OKR