Record details

Title keyword
    Jednotná
Article
    Jednotná evidence speleologických objektů
    Jednotná klasifikace sedimentů v severočeské hnědouhelné pánvi z hlediska rozpojitelnosti
    Jednotná metodika geologických, geofyzikálnych a geochemických prác pre oblasť gemerika
    Jednotná metodika využívání zůrodnitelných zemin a hornin k rekultivačním účelům na lokalitách Dolů Bílina