Record details

Title keyword
    Jevy
Monograph
    Inženýrsko-geologická mapa 25-34-12 Luhačovice - Podpora prevence v územích ohrožených nepříznivými klimatickými jevy
    Inženýrsko-geologická mapa 25-34-17 Kladná-Žilín - Podpora prevence v územích ohrožených nepříznivými klimatickými jevy
    Inženýrsko-geologická mapa 25-34-18 Rudimov - Podpora prevence v územích ohrožených nepříznivými klimatickými jevy
    Inženýrskogeologická mapa 25-41-05 Velké Karlovice - Podpora prevence v územích ohrožených nepříznivými klimatickými jevy
    Inženýrskogeologická mapa 25-41-09 Velké Karlovice - Podpora prevence v územích ohrožených nepříznivými klimatickými jevy
    Inženýrskogeologická mapa 25-41-18 Francova Lhota - Podpora prevence v územích ohrožených nepříznivými klimatickými jevy
    Inženýrskogeologická mapa 25-41-22 Francova Lhota - Podpora prevence v územích ohrožených nepříznivými klimatickými jevy
    Inženýrskogeologická mapa 25-41-23 Francova Lhota - Podpora prevence v územích ohrožených nepříznivými klimatickými jevy
    Program "ISPROFIN" č. 215120 "Podpora a prevence v územích ohrožených nepříznivými klimatickými jevy". Podprogram 215124-1 Dokumentace a mapování...
    Pseudokrasové jevy v horninách české křídové pánve
    Pseudokrasové jevy v horninách české křídové pánve: sborník příspěvků ze semináře
    Sborník příspěvků z Workshopu 2000 ke grantovému úkolu GAČR Extrémní hydrologické jevy v povodích reg.č. 103/99/1470
    Sborník příspěvků z Workshopu Adolfa Patery 2005 na téma "Extrémní hydrologické jevy v povodích"
    Sborník příspěvků z Workshopu Adolfa Patery 2006 na téma "Extrémní hydrologické jevy v povodích"
    Sborník příspěvků z Workshopu Adolfa Patery 2007 Extrémní hydrologické jevy v povodích
    Sborník příspěvků z Workshopu Adolfa Patery 2008 "Extrémní hydrologické jevy v povodích/EExtreme Hydrological Events in Catchments"
    Sborník příspěvků z Workshopu Adolfa Patery 2012 na téma Extrémní hydrologické jevy v povodích
    Sborník příspěvků z Workshopu Adolfa Patery "Extrémní hydrologické jevy v povodích"
    Sborník příspěvků ze Semináře Adolfa Patery 2013 na téma Extrémní hydrologické jevy v povodích
    Workshop 2000-Extrémní hydrologické jevy v povodích
Article
    Chráněné geologické jevy u Turzovky
    Desetiletí použití waveletové transformace pro důlně indukované seizmické jevy na ÚGN
    Drobné krasové jevy ve Sv.Petru v Krkonoších
    Důlní indukované geodynamické jevy
    Extrémní hydrologické jevy v krajině
    Geodynamické jevy na severovýchodním okraji Příhrazské plošiny
    Geodynamické jevy v okolí Turnova : (mapový list měřítka 1:25000: 03-324 Turnov, 03-342 Rovensko pod Troskami)
    Geodynamické jevy v okolí Turnova
    Geologická a geomorfologická inventarizace skalních tvarů v pískovcích magurského flyše. Pseudokrasové jevy v horninách české křídové pánve.. Pseudokrasové jevy v horninách české křídové pánve.
    Geologická stavba a pseudokrasové jevy v Doupovských horách
    Jevy spojené s odtáváním sněhové pokrývky v tundrové zóně Krkonoš
    Krasové a abrazní jevy černomořského pobřeží v okolí Kamen Brjagu (sv. Bulharsko)
    Krasové a pseudokrasové jevy v okolí Miskovic
    Krasové jevy a tvary masívů Marseilleveyre a Puget ve Francii
    Krasové jevy hřbetu Karžhantau (západní Ťan-Šan, jižní Kazachstán)
    Krasové jevy Kameňanského krasu
    Krasové jevy Kravského lomu v Horních Albeřicích
    Krasové jevy Mokerské plošiny v jižní části Moravského krasu
    Krasové jevy pruhu Devonských vápenců mezi hradem Veveří a Malhostovicemi
    Krasové jevy pruhu devonských vápenců mezi hradem Veveří a Malhostovicemi
    Krasové jevy stradnej časti horehronského krasu
    Krasové jevy u Bezděčína
    Krasové jevy u Nehodivi
    Krasové jevy ve v. Turecku
    Ledové jevy na malých tocích
    Málo známé krasové a pseudokrasové jevy Českého ráje
    Málo známé krasové a pseudokrasové jevy Českého ráje
    Mikrokrasové jevy na příbramských karbonátových žilách
    Nebezpečné geodynamické jevy na území Kosmonoské výšiny : (03-33 Mladá Boleslav)
    Nebezpečné geodynamické jevy na území Kosmonoské výšiny
    Některé pseudokrasové jevy v horninách české křídové pánve
    Některé souvislosti mezi vybranými heliogeofyzikálními a meterologickými jevy a kardiovaskulární úmrtností
    Nové a kontroverzní jevy vyplývající z faciálních map paleozoického karbonátového komplexu na Moravě
    Periglaciální jevy u Náměště na Hané
    Periglaciální jevy ve sprašovém souvství u Vedrovic, okres Znojmo
    Pobřežní krasové jevy neogenního stáří od Zbraslavce (okres Blansko)
    Pohyb Slunce a solárně terrestrické jevy
    Posouzení seizmického zatížení Stonavy slabými důlně indukovanými seizmickými jevy - výsledky experimentálního měření
    Povrchové a podpovrchové jevy na Čecheru v Hostýnských vrších
    Pseudokrasové jevy na ložisku Jílové u Děčína
    Pseudokrasové jevy odkrývané hornickou činností
    Pseudokrasové jevy v buližnících Vraní skály u Zdic
    Pseudokrasové jevy v pískovcích v severních Čechách
    Pseudokrasové jevy v psefitech a pelitech Českého masívu
    Půda a abnormální klimatické jevy : půda má obrovskou schopnost zmírňovat abnormální klimatické jevy
    Seismické jevy vyvolané trhacími pracemi v povrchových dolech
    Sezónní sesuvné jevy na jaře 2006 ve flyšovém pásmu Západních Karpat na Moravě
    Slapové síly a anomální geomechanické jevy
    Využití důlně měřických metod při stanovení prostorového a časového průběhu vlivu dobývání v oblasti ohrožené otřesovými jevy
    Živá tektonická struktura Českého středohoří a jeho širšího okolí v morfologických projevech : tektonogravitační jevy