Record details

Title keyword
    Jih
Monograph
    Kaolíny Kaznějov jih. Závěrečná zpráva
    Stanovisko ČGS k Posudku na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, "Stanovení dobývacího prostoru Kaznějov II a dobývání další části výhradního ložiska kaolinů Kaznějov - jih 2"
    Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit v přírodních rezervacích a přírodních památkách na území "Morava - jih"
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-342 Brno - jih
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-432 Brno - jih - Mapa geofaktorů životního prostředí
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, mapa inženýrskogeologického rajonování, 24-342 Brno - jih
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, odkrytá geologická mapa 24-342 Brno - jih
Article
    Devonští tabulátní koráli z hlubokých vrtů v oblasti "Jih"
    Geologické poznatky o stavbě mesozoika v úseku jih jihovýchodních svahů Českého masívu
    Hydrogeologické poznatky z hloubení jam dolu ČSM sever a ČSM jih
    Lokality axinitu v barrandienském proterozoiku vltavského údolí na jih od Prahy
    Možnosti řešení území Praha - Kunratice jih a obnovení protipovodňové a rekreační vodní nádrže "královský rybník"
    Rugosní koráli paleozoika svahů Českého masívu v oblasti "Jih"
    Sedimentologické zhodnocení bazálních klastik devonu a karbonátového paleozoika v úseku JIH
    Výsledky a perspektivy průzkumu na ropu a zemní plyn v úseku jih jv. svahu Českého masívu
    Zhodnocení obsahu a distribuce přirozených radioaktivních prvků v prostoru speleoterapeutické léčebny na 2. patře ložiska Zlaté Hory - jih (15-13 Vrbno pod Pradědem)