Record details

Title keyword
    Jizerských
Monograph
    Geologická a strukturní charakteristika granitoidů z vodárenských tunelů v Jizerských horách : etapa 2004-2005 (multidisciplinární výzkum)
    Geologická a strukturní charakteristika granitoidů z vodárenských tunelů v Jizerských horách
    Geologicko strukturní charakteristika granitoidů z tunelu v Bedřichovově v Jizerských horách
    Mapa morfologie skalních výchozů a zásahu kontinentálního zalednění v severním svahu Jizerských hor
    Mapa výsledků tvrdoměrných měření v severním svahu Jizerských hor
    Studium dynamiky puklinové sítě granitoidů ve vodárenském tunelu Bedřichov v Jizerských horách
    Studium dynamiky puklinové sítě granitoidů ve vodárenském tunelu Bedřichov v Jizerských horách, Etapa 2006-2008
Article
    Acidifikace půd v Jizerských horách: výsledky vybraných projektů
    Automatická analýza obrazu stěny bedřichovského tunelu v Jizerských horách - klasifikace intenzity alterace granitu
    Charakter eluvií granitoidů v severozápadní části Jizerských hor: typické profily a distribuce draslíku
    Chrostíci (Trichoptera) Jizerských hor a Frýdlantska
    Geneze jizerských "ortorul"
    Historický srážkový rekord z Jizerských hor z roku 1897 dodnes nepřekonán
    Historie experimentálních povodí v Jizerských horách
    Hydroekologický výzkum ÚH AV ČR v Jizerských horách
    Komplexní zhodnocení geofaktorů životního prostředí Jizerských hor
    Komplexní zhodnocení geofaktorů životního prostředí Jizerských hor
    Koutulovití (Diptera) Jizerských hor a Frýdlantska
    Maximální dosah kontinentálního zalednění na úpatí Ořešníku a Poledníku v severním svahu Jizerských hor
    Modelování kamenitohlinitých přívalových proudů na Smědavské hoře v Jizerských horách
    Možnosti a omezení Ellenbergových indikačních indexů pro odhad změn vodního režimu v Jizerských horách
    Neolitičtí kameníci v podhůří Jizerských hor
    Nerosty z jižní části masívu Nekrasu (859 m) v Jizerských horách
    Netopýři krasových jeskyní v Jizerských horách
    Novotvořené minerály v bedřichovském vodárenském tunelu v Jizerských horách - příklad uvolňování uranu z jizerského granitu
    Objev neolitické těžby zelených břidlic na jižním okraji Jizerských hor (severní Čechy)
    Ovádovití (Diptera) Jizerských hor a Frýdlantska
    Petrografie jizerských ortorul na listu 03-142 Hejnice
    Pleistocenní glacigenní a nivační modelace Jizerských hor
    Posouzení ohrožení Jizerských hor plošnou vodní erozí
    Použití analýzy jílových minerálů a tvrdoměrných měření skalních výchozů pro vymezení rozsahu kontinentálního zalednění v severním svahu Jizerských hor
    Předběžná zpráva o mineralogickém výzkumu malé Jizerské louky v Jizerských horách
    Radiokarbonová data rašelin z oblasti Josefova Dolu v Jizerských horách (03-14 Liberec)
    Radiokarbonová data rašelin z oblasti Josefova Dolu v Jizerských horách
    Sledování kvality vody a nasycených ploch na experimentálních povodích ČHMÚ, VUV T. G. M. a FSV ČVUT v Jizerských horách
    Současnost experimentálních povodí Jizerských hor
    Svahové deformace a granitová tektonika na Smědavské hoře v Jizerských horách
    Širopasí blanokřídlí (Hymenoptera: Symphyta) Jizerských hor a Frýdlantska.
    Vliv stromového patra (buku lesního a smrku ztepilého) na vybrané půdní charakteristiky na lokalitě Paličník v Jizerských horách
    Vodárenské tunely a podzemní převaděče povrchových vod v Jizerských horách
    Vodohospodářská problematika Jizerských hor
    Využití tvrdoměrných měření a analýz jílových minerálů pro určení trimline v severním svahu Jizerských hor
    Základní charakteristika zkoumaného území Jizerských hor a Frýdlantska
    Změny chemismu spadu a povrchového odtoku jako indikátor zhoršování kvality lesních půd Jizerských hor
    Změny kvality povrchového a podpovrchového odtoku v důsledku dlouhodobé imisní zátěže Jizerských hor
    Žíly karbonátů v puklinách granitoidů bedřichovského vodárenského tunelu v Jizerských horách
    Žulová krása Jizerských hor