Record details

Title keyword
    Jz
Article
    Bismutové minerály zlatonosného zrudnění z Kasejovic v jz. Čechách
    Bismutové sulfotelluridy Au-ložiska Kasejovice (jz. Čechy)
    Datolit a nepřeměněný fluorapofylit z alpských žil v amfiolitech z Libodřic (jz. od Kolína)
    Geochemie a petrogeneze klatovského a kozlovického granodioritu - jz část středočeského plutonického komplexu (21-24 Klatovy)
    Geologie a historie opuštěných důlních děl v jz. okolí Oder
    Granitoidní masivy oblasti Zamtyn Nuruu, jz. Mongolsko
    Granodioritová intruze u Lubné jz. od Rakovníka (12-14 Rakovník)
    Hydrotermálne premeny produktov ryolitového vulkanizmu na jz. okraji Kremnických vrchov
    Hydrotermální alterace a mineralizace uranového ložiska Nahošín jz. od Blatné, Česká republika
    Kasiterit z Muckova jz. od Českého Krumlova
    Kvantitativní studie spodnomiocenních měkkýšů v jz. části karpatské předhlubně na Moravě (okolí Znojma a Miroslavi) (34-11 Znojmo, 24-33 Moravský Krumlov, 24-34 Ivančice)
    Magnetická anomálie u Bzenova, JZ. od Prešova
    Magnetitové zrudnění v pestré skupině moravského moldanubika u Čáslavic, jz. od Třebíče
    Mikrofosílie v horninách jámy Lill v Příbrami a v lomu u Kovár jz. od Kralup
    Mineralogie zlatonosného zrudnění z dolu Jakub u Kasejovic (jz. Čechy)
    Mladopaleozoické vulkanity jz. křídla vnitrosudetské pánve
    Mordenit z Morcinova, jz. od Lomnice nad Popelkou
    Nové poznatky o uranové mineralizaci v jz. části Českého masívu
    Petrochemické vlastnosti diabasových hornin jz. části velké Prahy
    Petrofaciální srovnání drob kulmských souvrství sv. a jz. od zlatohorsko-krnovského zlomu (15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno p.Pradědem)
    Poznámky k výskytu barytu v okolí Klatov (jz. Čechy)
    Proudové zvrstvení v pískovcích korycanských vrstev v oblasti Maštalí, jz. od Litomyšle
    Příspěvek k mineralogii polymetalického ložiska Plánička - Stříbrník u Klatov v jz. Čechách (Česká republika)
    Příspěvek k mineralogii polymetalického ložiska Plánička-Stříbrník u Klatov v jz. Čechách (Česká republika)
    Sedimentologické studium miocénu jz. části karpatské předhlubně
    Selenidy z uranového ložiska Ustaleč (JZ Čechy)
    Selenidy z uranového ložiska Ústaleč (jz. Čechy)
    Spodní miocén (eggenburg a ottnang) jz. části čelní hlubiny na Moravě
    Spodnokarbonské droby a slepence mezi Hostěradicemi a Kadovem (jz. od Brna) (34-11 Znojmo)
    Spodnokarbonské droby a slepence mezi Hostěradicemi a Kadovem (jz. od Brna)
    Statistické zpracování asociací těžkých minerálů spodního miocénu v jz. části karpatské předhlubně
    Šikmé zvrstvení v cenomanských pískovcích jz. okraje české křídové pánve (12-11 Žatec, 12-12 Louny, 12-14 Rakovník, 12-21 Kralupy nad Vltavou, 12-23 Kladno)
    Terasový systém řek Dourdou a Rance v okolí St. Sernin-Sur-Rance, jz. okraj Centrálního masivu (Francie)
    Terasový systém řek Dourdou a Rance v okolí St. Sernin-sur-Rance, jz. okraj Centrálního masivu (Francie)
    Umělý odkryv ve sprašové závěji na jv. úpatí kopce Damil (k. 396 m) na jz. okraji Tetína (Český kras)
    Vápnitý nanoplankton karpatu z hydrogeologikých vrtů z jz. části karpatské předhlubně na Moravě
    Vybrané výsledky mikrozoopaleontologického studia peruckých vrstev (cenoman) při jz. okraji Prahy (12-42 Praha)
    Výskyt polymetalických rud u Zvěstova, jz. od Vlašimi
    Výskyt žilných metaporfyritů v amfibolitovém lomu u Libodřic (jz. od Kolína)
    Výskyt žilných metaporfyritů v amfibolitovém lomu u Libodřic (jz. od Kolína)
    Výskyty magnetitu v jz. části příbramského uran-polymetalického revíru
    Výsledky sedimentologického studia spodnomiocenních rohovcových štěrků v jz. části karpatské předhlubně
    Vývoj sedimentace a fosilních společenstev ve spodním miocénu v jz. části karpatské předhlubně na Moravě
    Významné paleontologické lokality spodního ordoviku na Komárovsku (JZ část pražské pánve)
    Zlato a doprovodné minerály z aluviálních sedimentů Otavy u Kestřan (jz. od Písku)
    Zlato a doprovodné minerály z aluviálních sedimentů Otavy u Kestřan (jz. od Písku)
    Zpráva o výzkumu spodnomiocenních sedimentů v jz. části karpatské předhlubně na Moravě
    Železem bohaté granáty z devonských kvarcitů a svorů při jz. okraji jesenického amfibolitového masivu v okolí Bělé (14-242, Bělá pod Pradědem)
    Železnorudné ložisko Gara Djebilet v JZ Alžírsku