Record details

Title keyword
    Křídy
Monograph
    Biostratigrafická a paleoenvironmentální korelace svrchní křídy Českého masivu a Západních Karpat na základě studia nanofosilií
    Stratigrafická architektura cenomanu české křídové pánve: vztahy sedimentárních systémů a reaktivace struktur podloží křídy - 2.etapová zpráva
    Stratigrafická architektura cenomanu české křídové pánve: vztahy sedimentárních systémů a reaktivace struktur podloží křídy. Závěrečná zpráva
Article
    50 let od objevu jihočeské křídy
    Bazaltoidní explozivní brekcie s xenolity u Kytlice v okrese Česká Lípa - hlubinný "vrt" do podloží křídy
    Biostratigrafické studium (vápnitý nanoplankton) sedimentů svrchní křídy ve vrtu Pavlov-5 na jižní Moravě (34-12 Pohořelice)
    Biostratigrafický výzkum křídy ve vnějších Západních Karpatech v roce 2001 (Česká a Slovenská republika) (25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 26-11 Jablunkov)
    Biostratigrafický výzkum spodní křídy ve slezské jednotce v letech 1998-99 (vnější Západní Karpaty)
    Faciální členění příbřežních mořských sedimentů české křídy
    Fosforečnany a arseničnany crandallitové skupiny v oblasti severočeské křídy
    Fosilní kapradiny (Pteridophyta) ze spodní křídy ve Štramberku
    Fosilní půdy v sedimentech svrchní křídy severovýchodní Moravy
    Fosilní stopy a ichnostavba glaukonitických pískovců svrchní křídy u Vamberka (východní Čechy) : (14-13 Rychnov nad Kněžnou)
    Fosilní stopy a ichnostavba glaukonitických pískovců svrchní křídy u Vamberka (Východní Čechy)
    Fosilní stopy a ichnostavba glaukonitických pískovců svrchní křídy u Vamberka (východní Čechy)
    Genetické typy prokřemenění sedimentů svrchní křídy a terciéru severozápadních Čech
    Geologicko-ložiskový výzkum v. části lukavické skupiny v Železných horách a jejího s. pokračování v podloží křídy (13-42 Pardubice, 13-44 Hlinsko)
    K distribuci hlavonožců v pelagických uloženinách spodní křídy na Strážovské hornatině
    Kalpionelidy z jury a křídy jihovýchodních svahů Českého masívu
    Korelace turonských sedimentů labského a orlicko-žďárského vývoje východočeské křídy
    Korelace turonských sedimentů východočeské křídy (13-14 Poděbrady, 13-23 Chlumec nad Cidlinou, 13-42 Pardubice, 14-31 Vysoké Mýto)
    Krystalinikum a perm v podloží křídy na listu Svitavy (14-34 Svitavy)
    Manganová mineralizace v podloží křídy v okolí Hamru u České Lípy
    Metalogenetický výzkum mělkého podloží křídy u Lukavice v Železných horách (13-42 Pardubice)
    Mikropaleontologické doklady autochtonní svrchní křídy, paleocénu, eocénu a oligocénu v sedimentech vranovického a nesvačilského příkopu
    Minerální a chemické složení jílovito-karbonátových sedimentů České křídy
    Mineralogická vazba Ag v indiciích sulfidické mineralizace z podloží křídy v okolí Hamru u České Lípy
    Možnosti snížení spotřeby pyroluzitu při zpracování uranových rud severočeské křídy
    Nové poznatky o autigenním zirkonu ze severočeské křídy
    Nové poznatky o autigenním zirkonu ze severočeské křídy
    Nové poznatky o lilijicích příbřežního vývoje české křídy (kolínská litofaciální oblast) (13-14 Nymburk, 13-23 Chlumec nad Cidlinou, 13-32 Kolín, 13-41 Čáslav, 13-42 Pardubice, 13-43 Golčův Jeníkov)
    Nové poznatky o lilijicích příbřežního vývoje české křídy (kolínská litofaciální oblast)
    Nové poznatky o litologii a tektonice svrchní křídy z plynovodního výkopu na Českolipsku (úsek Jestřebí-Zakšín) (02-42 Česká Lípa, 02-44 Štětí)
    Nové poznatky v sedimentární geologii západní části české křídy
    Nové záznamy čeledi Pinaceae a Taxodiaceae v marinních sedimentech severočeské svrchní křídy a paleogénu Západních Karpat (02-12 Teplice v Čechách, 34-11 Hustopeče)
    Nové záznamy čeledi Pinaceae a Taxodiaceae v marinních sedimentech severočeské svrchní křídy a paleogénu Západních Karpat. A new records and evidence of the family Pinaceae and Taxodiaceae within the marine sediments of the Bohemian Upper Cretaceous and Palaeogene of Western Carpathians
    Nový nález biodetritických vápenců svrchní křídy u Pyšné (Stolzenhahn) v Krušných horách (02-33 Chomutov)
    O některých nepublikovaných rostlinných nálezech z peruckých vrstev z Prahy-Slivence a Rakovnicka a o společných prvcích z křídy Grónska a Českého masivu (12-12 Louny, 12-42 Zbraslav, 24-12 Letovice, 24-21 Jevíčko)
    Obsahy organického uhlíku a palynofacie spodní křídy slezské jednotky : 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 26-11 Jablunkov
    Palynoflóra a vápnité nanofosilie turonu a coniaku v sedimentech spodní podskupiny gosauské křídy, Severní Vápencové Alpy, Rakousko
    Palynoflóra a vápnité nanofosilie turonu a coniaku v sedimentech spodní podskupiny gosauské křídy, Severní Vápencové Alpy, Rakousko
    Palynologická charakteristika anoxické facie české křídy a vokonstké pánve
    Palynologická charakteristika anoxické facie české křídy a vokontské pánve.Palynological characteristics of the anoxic facies: Bohemian Cretaceous and Vocontian Basins
    Permokarbon v podloží křídy severovýchodně od Litoměřic
    Povrchové tvary v pískovcích velkoopatovické křídy
    Předběžná zpráva o výzkumu nevápenitých dinoflagelát spodní křídy slezské jednotky (25-22 Frýdek-Místek, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 26-11 Jablunkov)
    Předběžné výsledky studia foraminifer beskydské křídy z vrtů Vlčovice - J1, J2, J3, J4 (25-21 Nový Jičín)
    Rekonstrukce reliéfu krystalinika v podloží střední části české křídy. Poster a abstrakt
    Sedimentologie svrchní křídy v Králickém příkopu
    Současný stav problematiky stanovení hranice jury a křídy z hlediska klasické lokality Štramberk
    Souhrnné výsledky mikropaleontologických analýz sedimentů podorlické křídy se zaměřením na foraminifery : 14-11 Nové Město nad Metují, 14-13 Rychnov nad Kněžnou
    Stavební a sochařské opuky české křídy
    Strukturně-tektonická stavba křídy Roudnicka
    Studium komplexního využití U-Zr zrudnění severočeské křídy jako možná alternativa budoucnosti
    Tafonomie echinodermat štramberské spodní křídy
    Technologické vlastnosti uranových rud severočeské křídy
    Transgrese křídy na proterozoikum u Jenče (unhošťsko-turský hřbet, střední Čechy)
    Útes Stevns Klint v Dánsku a jeho význam pro hranici křídy a terciéru
    Variabilita v poměrném zastoupení prvků vzácných zemin v synchysitu ze severočeské křídy
    Vjačeslavit, U4+(PO4)(OH).nH2O ze severočeské křídy - první výskyt v Československu
    Výskyty fosforitů v příbřežním vývoji české křídy (12-22 Mělník, 12-23 Kladno, 12-24 Praha, 13-32 Kolín, 13-43 Golčův Jeníkov)
    Výskyty fosforitů v příbřežním vývoji české křídy
    Výzkum nerozpustných zbytků v jílovito-karbonátových sedimentech severočeské křídy
    Význam prací Břetislava Zahálky pro současný výzkum české křídy
    Význam prací Čeňka Zahálky pro současný výzkum české křídy
    Význam profesora G.C. Laubeho pro poznání amonitů české křídy
    Vztah palynofacií a izotopu 13C v sedimentech křídy slezské jednotky : 25-22 Frýdek-Místek
    Zaniklé lázeňské lokality na území západomoravské křídy (24-12 Letovice)
    Zirkonium a možnosti jeho získávání z uranových rud severočeské křídy
    Zlato v cenomanských sedimentech severočeské křídy
    Zpráva o biostratigrafickém výzkumu spodní křídy manínské jednotky v roce 2002 (lom Butkov, Strážovské vrchy, centrální Západní Karpaty)
    Žraločí fauna v sedimentech svrchní křídy na Lounsku (02-34 Bílina, 12-11 Žatec, 12-12 Žatec)