Record details

Title keyword
    Kůry
Monograph
    Geologicko-geofyzikální model zemské kůry podél profilu 9HR/93,94
    Geologicko-geofyzikální model zemské kůry v místě křížení profilů 8HR/85 a CEL 10
    Geologicko-geofyzikální model zemské kůry v místě křížení profilů KII a CEL 10
    Mechanismy transformace struktury minerálů eklogitové facie během deformace v podmínkách spodní a střední kůry: příklad HP metabazitů centrální části kutnohorského krystalinika. Záverečná zpráva. MS ČGS Praha
Article
    Alpinská křídová deformace variské kůry v Západních Karpatech: výsledek subdukce a počínající kolise
    Antropogenní karbonátové a sulfátové kůry z okolí Králova Dvora
    Antropogenní karbonátové a sulfátové kůry z okolí Králova Dvora
    Antropogenní karbonátové kůry v okolí Radotínské cementárny
    Antropogenní karbonátové kůry v okolí Radotínské cementárny
    Členění a vývoj kůry Českého masívu a její vliv na mineralizaci
    Elektrická vodivost zemské kůry
    Geotermické modelování zemské kůry s využitím údajů hlubinného seizmického sondování
    Granulity taveniny vmístěné do spodní kůry
    Hlavní výsledky státního úkolu "Geofyzikální výzkum hlubinné stavby zemské kůry pro potřeby ložiskového výzkumu v ČSSR" za léta 1985-1987
    Hlubokomořské minerální zdroje - polymetalické konkrece, kobaltonosné Fe/Mn kůry, masivní sulfidy
    K otázce výzkumu hlubinné stavby zemské kůry
    Látková charakteristika, stáří a procesy vzniku zemské kůry arabo-nubijského masívu
    Limonitové kůry na pískovcích a jejich vliv na genezi některých pseudokrasových jevů
    Morfotektonika, blokové členění zemské kůry a fyzickogeografická regionalizace
    Nástin variské tektonické rotace na Moravě při hlubokém porušení kůry
    Nástin variské tektonické rotace na Moravě při hlubokém porušení kůry
    Nástin variské tektonické rotace na Moravě při hlubokém porušení kůry
    Některé problémy interpretace hlubinné stavby zemské kůry v Českém masívu
    Nové výsledky získané při korelaci tepelného toku s mocností zemské kůry na území Československa a v jeho nejbližším okolí
    Plášťový velehřib ve střední křídě : epizoda, při níž se v krátkém časovém úseku 5 milionů let zdvojnásobila celosvětová produkce oceánské kůry
    Příčiny vertikálních pohybů zemské kůry
    Pseudorutil, chromspinel a pyrop z předkartérní kůry ultrabazitů
    Recentní geodynamika západních Čech ve vztahu ke stavbě zemské kůry (unikátní přírodní laboratoř)
    Sádrovcové kůry - důsledek kyselých dešťů?
    Skalní kůry a "hydrofobní" skalní povrchy v Demänovské jeskyni Svobody
    Skalní kůry a povlakové minerály pískovců magurského flyše na Vsetínsku (25-23 Rožnov, 25-32 Zlín, 25-41 Vsetín)
    Skalní kůry a povlakové minerály pískovců magurského flyše na Vsetínsku
    Skalní kůry a povlakové minerály pískovců magurského flyše na Vsetínsku
    Skalní kůry a solné zvětrávání v CHKO Labské pískovce
    Skalní útvary v údolí Kury
    Stavba zemské kůry na úzení ČSSR a geofyzikální syntéza na podkladě explozívní seismologie
    Vývoj zemské kůry v západní části Čech během proterozoika a paleozoika
    Vývoj zemské kůry v západní části Čech během proterozoika a paleozoika
    Vývoj zemské kůry v západní části Čech během proterozoika a paleozoika
    Walkerova hypotéza o vzniku měsíční a zemské kůry seriálním magmatismem
    Závislost chemismu podzemních a povrchových vod na poruchách zemské kůry (s příklady z Československa)