Record details

Title keyword
    Kalů
Monograph
    Flokulace odpadních kalů z Úpravny uhlí Komořany
Article
    Hydrometalurgické zpracování neutralizačních kalů s obsahem barevných kovů
    Linka pro likvidaci odpadních výplachů a kalů utrácením v cihelnách - příspěvek pro ekologii
    Možnosti využití odkališť pro neuranovou činnost - ukládání galvanických kalů v závodě Chemická úpravna
    Možnosti zpracování galvanických kalů
    Netradiční způsob úpravy černouhelných kalů
    Produkce a využití kalů z ČOV
    Příspěvek k výzkumu vlivu zrnitostního složení na flotaci uhelných kalů
    Radiometrické hustoměry uhelných kalů
    Vhodné využití odpadních glazurových kalů - krok k bezodpadové technologii v keramice
    Vliv uhelných kalů na ekologii ostravské aglomerace
    Využitelnost černouhelných kalů
    Využití kalů z čištění odpadních splaškových vod pro účely ozelenění odvalu po těžbě a zpracování radioaktivních surovin
    Využití odpadních kalů z těžby drob jako netradiční cihlářské suroviny
    Využití odpadních kalů z těžby drob jako netradiční cihlářské suroviny
    Využití odpadního síranu vápenatého z leštících sklářských kalů
    Zneškodňování galvanických kalů
    Zpracování a využití uhelných kalů v lotrinské uhelné pánvi