Record details

Title keyword
    Karbonu
Monograph
    Geologické prostředí a geotechnické vlastnosti pokryvu karbonu české části hornoslezské pánve
    Kordaity svrchního karbonu a permu Českého masívu (Studium epidermálních struktur)
    Sborník referátů 1. česko-polské konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve
    Sborník referátů 2. česko-polské konference o sedimentologii karbonu Hornoslezské pánve
Article
    2. česko-polská konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve
    4. česko-polská konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve a 2. česko-polské geomechanické sympozium
    4. česko-polská konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve
    Alternativy dělení spodního karbonu
    Biostratigrafie a paleogeografie famenu a spodního karbonu na východní a jihovýchodní Moravě
    Biostratigrafie famenu a spodního karbonu v hlubokých vrtech jihovýchodně od Brna
    Charakteristika geologické stavby produktivního karbonu v průzkumném poli Frenštát-západ
    Chemické složení sfaleritů z hydrotermálních žil v horninách spodního karbonu Nízkého Jeseníku a kry Maleníku
    Chemické složení sfaleritů z hydrotermálních žil v horninách spodního karbonu Nízkého Jeseníku a kry Maleníku
    Co nového v práci Subkomise pro stratigrafii karbonu při IUGS?
    Co řešila Subkomise pro stratigrafii karbonu (SCCS) v Pekingu 1987?
    Česko-polská konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve
    Činnost Subkomise pro stratigrafii karbonu (SCCS) v období červen 1991-květen 1992
    Ewolucja klimatu oraz allocyklicznóšč i autocyklicznošč sedymentacji na przykładzie osadów kontynentalnych górnego karbonu i permu w Sudetach
    Geneza žyl klastycznych w skaĺach karbonu rejonu Rybnika
    Hodnocení salinity sedimentačního prostředí na příkladu rozvoje faun svrchního karbonu
    Hydrotermální asociace na žilách v klastických horninách spodního karbonu Drahanské a Zábřežské vrchoviny: genetické aspekty : 14-43 Mohelnice, 24-21 Jevíčko, 24-22 Olomouc, 24-23 Protivanov, 24-24 Prostějov, 24-41 Vyškov
    Hydrotermální asociace na žilách v klastických horninách spodního karbonu Drahanské a Zábřežské vrchoviny: genetické aspekty
    Hydrotermální mineralizace v břidlicových souvrstvích spodního karbonu Nízkého Jeseníku : 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 25-12 Hranice
    Ichnofosilie Cruziana problematica ve svrchním karbonu hornoslezské pánve (15-44 Karviná)
    Ichnofosilie Cruziana problematica ve svrchním karbonu Hornoslezské pánve
    Interval spodního karbonu v Českém masívu (kulm, raná molasa a horotvorné fáze)
    K biostratigrafii karbonu v doubravských vrstvách hornoslezské černouhelné pánve
    K problému hiátů v karbonu středočeských pánví
    K tektonické stavbě karbonu plzeňské pánve
    Klasifikace alterovaných uhlí spjatých s tělesy pestrých vrstev karbonu hornoslezské černouhelné pánve
    Klastické granáty a chromity spodního karbonu Moravy a jejich provenience
    Klimatické změny při přechodu z rifové do flyšové sedimentace ve svrchním devonu a karbonu na Moravě
    Kyslík v karbonu
    Litostratigrafická korelace karbonu v české a polské části hornoslezské pánve
    Mineralogie uhlonosného karbonu
    Nález ichnofosilie Cruziana problematica ve svrchním karbonu hornoslezské pánve
    Názory na současné členění karbonu
    Několik poznámek k otázkám prostředí vzniku a stavby sedimentů produktivního karbonu české části hornoslezské pánve
    Nové nálezy supergenních minerálů v horninách spodního karbonu (kulmu) v okolí Olomouce
    Nové nálezy supergenních minerálů v horninách spodního karbonu (kulmu) v okolí Olomouce
    Nové nálezy trilobitů ve spodním karbonu nízkého Jeseníku
    Nové polohy sapropelitů v petřkovických vrstvách uhlonosného karbonu české části hornoslezské pánve z dobývacího prostoru Staříč
    Nové poznatky o karbonu centrální části vnitrosudetské pánve
    Paleoekologická charakteristika rostlinného společenstva z reliktu svrchního karbonu na Štilci u Žebráku (12-34 Hořovice)
    Paleogeografie karbonu svrchnopaleozoických pánví středočeské oblasti
    Paleontologické výzkumy v karbonu v okolí Jesenice (žihelská pánev)
    Pierwsze przegladowe mapy geologiczno - zlozowe karbonu polskiej i czeskiej czasci Górnoslaskiego Zaglabia Waglowego (komunikat)
    Po stopách těžby uhlí v reliktech karbonu v okolí plzeňské a kladensko-rakovnické pánve (geologicko-paleontologická exkurze)
    Polymetalická mineralizace v podloží karbonu na dole Slaný (12-21 Kralupy n. Vltavou)
    Polymetalické rudy ve spodním karbonu ve vrtu NT-1 (25-22 Frýdek-Místek)
    Poměry prouhelnění v západočeském karbonu ve světle reflektance
    Poziomy otwornicowe karbonu dolnego w zapadlisku przedkarpackim
    Poznatky o změnách uhelných slojí v zóně zvětrávání produktivního karbonu čs. části hornoslezské pánve (OKR)
    Problemy podzialu litostratygraficznego karbonu produktywnego górnoslaskiego zaglebia weglowego
    Prognóza uhelných zásob produktivního karbonu na Příborsku v hloubce 1000 až 1500 m
    Představitelé rodu Glabrocingulum Thomas v produktivním karbonu čsl. části Hornoslezské pánve (namur A)
    Příspěvek ke stratigrafické interpretaci karbonu u Nelahozevsi (12-21 Kralupy nad Vltavou)
    Rozsah a pozice fylitové série a karbonu v Moldavě-Vápenici ve východních Krušných horách
    Rozwój utworów węglonośnych karbonu Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
    Rybí fauna svrchního devonu a spodního karbonu na Moravě (24-41, Vyškov)
    Sborník referátů 1. česko-polské konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve
    Sborník referátů 2. česko-polské konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve
    Sedimenty terciéru na jižním okraji karbonu plzeňské pánve, hranice terciér-karbon (21-222 Dobřany)
    Sedimenty terciéru na jižním okraji karbonu plzeňské pánve, hranice terciér-karbon
    Sedymentacja utworów górnego dewonu i dolnego karbonu depresji Šwiebodzic (Sudety zachodnie)
    Sekundární minerály mědi v horninách kulmu (spodního karbonu) na Olomoucku
    Sorbovaný metan v uhelných slojích karbonu mšensko-roudnické pánve (02-44 Štětí, 03-33 Mladá Boleslav, 12-22 Mělník, 13-11 Benátky nad Jizerou)
    Současné trendy ve stratigrafii karbonu
    Stratigrafie hraničního intervalu devonu a karbonu v Lesním lomu (Brno-Líšeň)
    Stručná historie a práce Subkomise pro stratigrafii karbonu (SCCS) při IUGS
    Svahová karbonátová sedimentace ve spodním karbonu Drahanské vrchoviny (24-21, Jevíčko)
    Tektonicky podmíněné eventy v karbonu na Moravě
    Tufogenní horizonty v karbonu české části hornoslezské pánve (namur A,B,C, vestfál A)
    Tvary zvětrávání a odnosu slepenců spodního karbonu v Lubawské bráně
    Uloženiny karpatské soustavy v pokryvu produktivního karbonu v důlních jámách podbeskydské části hornoslezské pánve
    Upřesnění litologického profilu produktivního karbonu ostravska přibližnými překryty karotážních křivek
    Výchozy karbonu na Hladovém vrchu v Ostravě-Hošťálkovicích (Slezsko, Česká republika)
    Vyčlenění uhelných a uhelně prachovcových poloh ve svrchním karbonu v oblasti JV svahů Českého masívu podle karotáže
    Výsledky petrologického výzkumu klastických sedimentů spodního karbonu ve vojenském výcvikovém prostoru Březina (střední Morava) (24-41, Vyškov; 24-23, Protivanov)
    Vysvětlivky a komentář k mapám paleoreliéfu karbonu, mocnosti pokryvu a typologie pokryvných útvarů
    Využití poznatků o indukované a přirozené seismicitě v problematice geologie karbonu na Ostravsku
    X. mezinárodní kongres o stratigrafii a geologii karbonu
    XIII. mezinárodní kongres o karbonu a permu
    XIII. mezinárodní kongres o karbonu a permu v Krakově
    XIV. mezinárodní kongres o stratigrafii karbonu a permu, Calgary, 17.-21. srpna 1999
    Zlato v karbonu radnické pánve
    Znaczenie karbonu dolniego Gór Kaszawskich dla budowy i rozwoju Sudetów zachodnich
    Způsob dochování dvouchlopňových schránek jako kritérium původu faun v cyklotémách ostravského produktivního karbonu