Record details

Title keyword
    Klasifikácia
Monograph
    Diagnostika, klasifikácia a mapovanie pôd
    Diagnostika, klasifikácia a mapovanie pôd. Monografie
Article
    Gemmologická a genetická klasifikácia drahých a ozdobných kameňov Slovenska
    Genetická klasifikácia opálov Slovenska
    Geologická stavba bradlovej a pribradlovej zóny stredného Považia a litologická klasifikácia kriedových sedimentov novovymedzených sekvencií
    Geologicko-ložisková klasifikácia výskytov zeolitov na Slovensku
    Inženierskogeologická klasifikácia a charakteristika poloskalnych hornín
    Klasifikácia a nomenklatúra eruptívnych hornín subkomise IUGS - dočasná definitíva?
    Klasifikácia bansko-geologických podmienok dobývania na bani Handlová
    Klasifikácia územia z hľadiska vhodnosti lokalizácie skládok tuhého komunálneho odpadu
    Medzinárodná klasifikácia pôd, jej súčasný stav a ciele
    Petrografická klasifikácia intruzívnych telies na základě zloženia základnej hmoty
    Počítačová klasifikácia chloritov