Record details

Title keyword
    Klasifikácii
Monograph
    Zborník abstraktov: Nové trendy v diagnostike, klasifikácii a mapování pod. 2. konferencia Slovenskej a Českej pedologickej spoločnosti v Rožňave 29.9.-1.10
Article
    Nové smery v klasifikácii sedimentárnych panví so zameraním na panvy s ložiskami uhľovodíkov
    Poznámky k nomenklatúre a klasifikácii pyroklastických a úlomkovitých uloženín