Record details

Title keyword
    Klastických
Monograph
    Petrografické složení a sedimentární prostředí klastických sedimentů spodního paleozoika (kambrium - devon)
    Studium původu klastických sedimentů barrandienského středního devonu: geochronologie detritických zirkonů pomocí laserové ablace ICPMS
Article
    Asociace těžkých minerálů v klastických jeskynních sedimentech Českého krasu
    Asociace těžkých minerálů v klastických jeskynních sedimentech Českého krasu
    Asociace těžkých minerálů v klastických jeskynních sedimentech Českého krasu.
    Charakteristika spodnokarbonských klastických sedimentů na listu 25-123 Hranice (25-12 Hranice)
    Charakteristika spodnokarbonských klastických sedimentů na listu 25-123 Hranice
    Drobné synsedimentární deformační struktury v klastických sedimentech bílinské delty (miocén, mostecká pánev)
    Geologicko-petrografické(granulometrické) zhodnocení spodnomiocénních klastických sedimentů z vrtu Ždánice-29
    Geomorfologická pozice hrubě klastických sedimentů spodního miocénu v širším prostoru vyvýšeniny Bohutický les na jižní Moravě a jejich vztahy k neotektonickému vývoji reliéfu
    Hydrotermální asociace na žilách v klastických horninách spodního karbonu Drahanské a Zábřežské vrchoviny: genetické aspekty : 14-43 Mohelnice, 24-21 Jevíčko, 24-22 Olomouc, 24-23 Protivanov, 24-24 Prostějov, 24-41 Vyškov
    Hydrotermální asociace na žilách v klastických horninách spodního karbonu Drahanské a Zábřežské vrchoviny: genetické aspekty
    Kde je zdroj klastických sedimentů miocénu Brněnska?
    Kvantitativní stanovení vybraných minerálů v klastických sedimentech metodou infračervené spektroskopie
    Možnosti rtuťové porózimetrie při identifikaci klastických sedimentů užívaných na stavbách a sochách nebo při jejich opravách
    Odraz sialického vulkanismu na východním okraji Českého masivu v klastických sedimentech devonu : 24-32 Brno
    Odraz sialického vulkanismu na východním okraji Českého masivu v klastických sedimentech devonu
    Pozoruhodné společenstvo klastických sedimentů v nadloží slojonosného miocénu bývalého lomu Kristina u Hrádku nad Nisou (Česká republika) (03-12 Hrádek nad Nisou)
    Pozoruhodné společenstvo klastických sedimentů v nadloží slojonosného miocénu bývalého lomu Kristina u Hrádku nad Nisou (Česká republika)
    Přehled vltavínonosných klastických sedimentů na Moravě
    Příspěvek k měření pevnosti v tlaku u karbonských klastických sedimentárních hornin
    Příspěvek k poznání vysoko položených klastických sedimentů u Horního a Dolního Dvořiště
    Příspěvěk k problému klasifikace klastických sedimentů
    Rtuťově porozimetrická charakterizace klastických sedimentárních hornin
    Rychlost prouhelnění a diageneze v SHR odvozená ze studia klastických žil na lomu Most
    Sedimentologické studium klastických sedimentů spodního badenu Moravské brány
    SEDIMENTOLOGICKÉ STUDIUM KLASTICKÝCH SEDIMENTŮ SPODNÍHO BADENU NA VYBRANÝCH LOKALITÁCH MORAVSKÉ BRÁNY
    Sedimentologické studium klastických sedimentů spodního badenu na vybraných lokalitách Moravské brány
    Stanovení karbonátů v klastických sedimentech metodami fázové analýzy
    Struktury a textury kvartérních klastických sedimentů v České republice
    Struktury a textury kvartérních klastických sedimentů v České republice. Textures and structures of Quaternary clastic sediments in the Czech Republic
    Studium těžkých minerálů v klastických sedimentech kambrického a devonského stáří na jihovýchodní Moravě - provenience a sedimentologie
    Studium těžkých minerálů v klastických sedimentech kambrického a devonského stáří na jihovýchodní Moravě - provenience a sedimentologie
    Svrchnokřídová výplň klastických žil v ernstbrunnských vápencích Pavlovských vrchů
    Svrchnokřídová výplň klastických žil v ernstbrunských vápencích Pavlovských vrchů : 34-142 Mikulov
    Výsledky petrologického výzkumu klastických sedimentů spodního karbonu ve vojenském výcvikovém prostoru Březina (střední Morava) (24-41, Vyškov; 24-23, Protivanov)
    Výsledky vyhledávání náhrad křemenných surovin v nezpevněných klastických sedimentech českých krajů
    Využití těžkých minerálů při studiu alochtonních klastických jeskynních sedimentů Českého krasu
    Využití těžkých minerálů při studiu alochtonních klastických jeskynních sedimentů Českého krasu.