Record details

Title keyword
    Košickej
Article
    Fyzikálne a mechanické vlastnosti neogénnych jemnozrnných zemín v severnej části Košickej kotliny
    Hydrohalloyzit, halloyzit a gibbsit v súvrství košickej štrkovej formácie
    K problému košickej štrkovej formácie, kvartéru a svahových deformácií pri východnom okraji Košíc
    K vývoju náplavových kužeĺov Delne a Šebastovky v severnej časti košickej kotliny
    Kvartérne sedimenty severnej časti košickej kotliny a Slanských vrchov
    Litofaciálny vývoj molasových sedimentov staršieho miocénu v severnej časti košickej kotliny
    Počiatky vyučovania banských odborníkov pre obvod Košickej komory v Smolníku
    Sedimentačné prostredie hrubých detritov vrchného bádenu v severnej časti Košickej kotliny
    Svahové deformácie severnej časti košickej kotliny a priľahlej časti Slanských vrchov
    Vplyv kvartérnej tektoniky na vývoj územia v severnej časti Košickej kotliny