Record details

Title keyword
    Komplexní
Monograph
    Etapová zpráva o výsledcích řešení projektu VaV630/3/00 Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí v roce 2001, DÚ 02 - Geochemická interakce mezi fluidy a puklinovým horninovým prostředím
    Hydrodynamické testy ve vrtech PTP3 a PTP4a na lokalitě Potůčky-Podlesí (In Pačes T. a kol. (2002): Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí)
    Komplexní a systémové řešení směřující k zastavení degradace lesních půd pod vlivem imisí
    Komplexní aktualizace vlivů hlubinné těžby na povrch - klasifikace a kategorizace poddolovaných ploch po těžbě nerostných surovin ve zkoumaném území sokolovsko ? karlovarské aglomerace. Dílčí zpráva k projektu VaV ?1D/8/17/II/04, MŽP ČR Praha
    Komplexní charakteristika referenčních vzorků sedimentů - In: P. Müller et al.: Závěrečná zpráva programu výzkumu a vývoje MŽP/630/3/00 - Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí
    Komplexní ložiskové zhodnocení nerudního surovinového potenciálu (zejména ložisek kaolínů a jílů) v karlovarské aglomeraci (v čankovsko-otovické, božíčanské a hroznětínské pánvi) s promítnutím výsledků rebilance
    Komplexní mineralogická studie pegmatitu 'Weiser Stein' u Lázní Kynžvartu
    Komplexní výzkum a využití Ag-Au surovin
    Mezolit severních Čech - Komplexní výzkum skalních převisů na Českolipsku a Děčínsku, 1978-2003
    Mezolit severních Čech : komplexní výzkum skalních převisů na Českolipsku a Děčínsku, 1978-2003. Dolnověstonické studie, sv. 9
    Stanovisko ČGS ke komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Michalovice u Velkých Žernosek
    Vyjádření ČGS ke komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Dolní Chřibská - stanovení podmínek
    Vyjádření ČGS ke komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Srbská Kamenice - stanovení podmínek
    Vytvoření komplexní radonové informace pro administrativní jednotky - 2. část - Internetová aplikace
    Závěrečná zpráva programu výzkumu a vývoje MŽP VaV/630/3/00 Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí - DÚ 02 - Geochemická interakce mezi fluidy a puklinovým horninovým prostředím
    Zpracování dat DPZ a komplexní geografický informační systém sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušené těžbou a úpravou hnědého uhlí a nerudních surovin
Article
    Aplikace komplexní metodiky pro sledování drobných úniků ropy nebo produktu z dálkovodů
    Databázový podklad komplexní radonové informace pro administrativní jednotky
    Dosavadní výsledky úkolu "Komplexní geologicko-ekologický výzkum severočeské hnědouhelné pánve"
    Geologické a komplexní exkurze do krasových oblastí
    Jakost vody v ČR : komplexní monitoring
    Komplexní analýzy přírodní minerální vody z nově jímaného karlovarského vřídla
    Komplexní charakteristika referenčních vzorků půd, dnových sedimentů a slabě zpevněných pískovců.
    Komplexní charakteristika výplně České křídové pánve ( pozice v rámci platformních křídových pánví v Evropě,litofacielní vývoj, stratigrafie ,tektonická stavba, vztah litofacií a hydrogeologických parametrů )
    Komplexní geodetické a geofyzikální měření v poklesové kotlině
    Komplexní geofyzikální průzkum při vyhledávání ekologicky vhodných lokalit na skládky odpadu
    Komplexní geologický výzkum melechovského masivu
    Komplexní hodnocení starých hald po těžbě rud na Kutnohorsku
    Komplexní hodnocení zdrojů těženého kameniva
    Komplexní metalogenetická interpretace geofyzikálních a geochemických dat ve východní části Železných hor (13-41 Čáslav, 13-42 Pardubice, 13-43 Golčův Jeníkov, 13-44 Hlinsko, 14-31 Vysoké Mýto, 14-33 Polička, 23-22 Ždár nad Sázavou)
    Komplexní mineralogická analýza tonsteinů z vybraných uhelných slojí ostravsko-karvinského revíru
    Komplexní modelování ložisek nerostných surovin a jeho využití při automatizovaném projektování, plánování a řízení těžby
    Komplexní návrh hospodaření s odpady v okrese Nový Jičín
    Komplexní Nb-Ta-Ti oxidy z pegmatitu ve Vepicích u Milevska, masiv Čertova břemene
    Komplexní Nb-Ta-Ti oxidy z pegmatitu ve Vepicích u Milevska, masív Čertova břemene
    Komplexní posouzení vlivu fyzikálně-chemických vlastností hornin na jejich tepelnou roztažnost
    Komplexní problematika revitalizace území po skončení těžby hnědého uhlí v podkrušnohorských revírech
    Komplexní přírodovědná exkurze jako efektivní prostředek propojení teoretické a praktické složky výuky v přípravě učitelů přírodovědných předmětů
    Komplexní přírodovědná exkurze: text pro kombinovanou formu vzdělávání
    Komplexní přístup v péči o přírodní prostředí
    Komplexní seismická inverze
    Komplexní sledování geotechnických problémů lokality Čistá - Důl Jeroným, období 2004-2005
    Komplexní sledování geotechnických problémů lokality Čistá-Důl Jeroným, období 2004-2005
    Komplexní svahová deformace Smrdutá v Hostýnských vrších - struktura, kinematika a historie
    Komplexní systém hodnocení nerostných ložisek a geologického průzkumu
    Komplexní systém nakládání s nebezpečnými odpady
    Komplexní vyhodnocení jakosti vody řeky Berounky
    Komplexní výzkum a využití Ag-Au surovin
    Komplexní výzkum Dolní jeskyně č.1119 u Koněprus v Českém krasu
    Komplexní zhodnocení geofaktorů území listu Halenkov, 25-411
    Komplexní zhodnocení geofaktorů životního prostředí Jizerských hor
    Komplexní zhodnocení geofaktorů životního prostředí Jizerských hor
    Komplexní zhodnocení W-Sn lokality Tehov
    Komplexní zpracování starých popisů uhlí a hornin
    Komplexní způsob řešení geomechaniky ve slánské oblasti
    Krušné hory vyžadují komplexní pohled
    Návrh kritérií na komplexní zhodnocení starých hald po těžbě rudních a uranových ložisek na příkladu vybraných lokalit Kutnohorska a Příbramska
    Odstraňování uranu z pitných vod - komplexní technologické řešení
    Pohybové trendy severní části moravsko-slezské zóny Českého masívu - komplexní analýza, kapitola 9.8.4. Vědecké aplikace
    Sanace sesuvu na silnici I/35 u tunelu Hřebeč a jeho komplexní monitoring
    Spolupráce spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko a České republiky v oblasti komplexní transformace podkrušnohorského regionu
    Vodní bilance : komplexní systém bilancování množství a jakosti povrchových a podzemních vod