Record details

Title keyword
    Koncepce
Monograph
    Energetická koncepce ČR : Otázky ropného zlomu a jeho dopadu na chod společnosti : zpráva pro Nezávislou energetickou komisi při Úřadu vlády ČR
    Koncepce a rozvoj národní geologické mapové databáze v návaznosti na evropské a globální datové infrastruktury
    Odborné vyjádření k problematice budoucího využití výhradního ložiska Radvanice u Lipníka nad Bečvou (č.l. 3190700) v návaznosti na stávající platné dokumenty a koncepce Regionální (krajská) surovinová politika Olomouckého kraje, Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje a další závazné a strategické podklady, pro společnost Photon SPV 11 s.r.o., v zastoupení paní Magdy Gärtnerové
    Odborné posouzení a aktuální analýza problematiky využívání ložisek štěrkopísků ve specifické oblasti ST4 se zřetelem na potřebu otvírky nového nevýhradního ložiska štěrkopísků Věrovany (D5273700) v návaznosti na stávající platné dokumenty a koncepce
    Posouzení vlivu koncepce Aktualizace regionální surovinové politiky Libereckého kraje na evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny , v platném znění
    Posuzování vlivu koncepce "Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje" na životní prostředí a veřejné zdraví dle zák. č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Article
    Geobiocenologický přístup v ekologii krajiny: koncepce, výsledky, aplikace
    Geologický model ložiska - koncepce a využití při automatizaci báňsko-geologických výpočtů v SHR
    Koncepce databanky geologických údajů na EC 1034
    Koncepce devonských ostrovních elevací a vývoj porozit v macošském souvrství
    Koncepce devonských ostrovních elevací a vývoj porozit v macošském souvrství
    Koncepce devonských ostrovních elevací a vývoj porozit v macošském souvrství
    Koncepce geotechnického monitoringu ve středověkém dole
    Koncepce jednoduché aparatury pro geoelektrická měření v aridních oblastech
    Koncepce jednotné vertikální stavby ložisek UDZČ KP
    Koncepce modernizace seismické stanice Ostrava-Krásné Pole
    Koncepce nových norem pro zakládání
    Koncepce odvodnění výhledového lomu Libouš
    Koncepce odvodňování lokality J. Šverma-západ
    Koncepce rozvoje dolu Stachanov ve východočeském uhelném revíru
    Koncepce řešení ekologických škod vzniklých těžební činnosti v Ústeckém a Karlovarském kraji
    Koncepce řešení ekologických škod vzniklých těžební činností v Ústeckém a Karlovarském kraji
    Koncepce sanace chemické těžby uranu ve Stráži pod Ralskem
    Koncepce státní energetické politiky České republiky, její cíle a nástroje v podmínkách tržní ekonomiky
    Krajinotvorná koncepce rekultivací
    Kvalita vody a nová koncepce řešení pásem hygienické ochrany vodních zdrojů
    Návrh koncepce racionalizovaného systému hodnocení geologických údajů a zpracování geologických podkladů pro báňskou činnost
    Nepřijatelná palivoenergetická koncepce sz. Čech
    Nová koncepce řešení pásem hygienické ochrany povrchových vodních zdrojů
    Posouzení vlivu koncepce sanace chemické těžby a úpravy uranu na životní prostředí na ložisku Stráž pod Ralskem
    Přijatelná palivoenergetická koncepce sz. Čech
    Současný vývoj Státní energetické koncepce
    Surovinová základna VHJ čs. kamenoprůmysl, její využití a koncepce rozvoje