Record details

Title keyword
    Konferencja
Monograph
    3. miedzynarodowa konferencja techniki urabiania 2003. Materialy konferencyjne
    4. Międzynarodowa konferencja techniki urabiania 2005. Materiały konferencyjne
    Aktualne problemy hydrogeochemii : XIV międzynarodowa konferencja naukowa Hydrogeochemia '13
    Biuletyn pokonferencyjny : Konferencja Klodzko-Orlicka 2005
    I Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzedu 'Badania paleobotaniczne jako podstawa rekonstrukcji zmian klimatu w czwartorzedzie Polski'
    II Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzedu
    III Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzedu. Paleośrodowiska i zmiany roślinności terenów podgórskich i polskich gór
    IV Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzedu. Późnoglacjalne i holoceńskie zmiany środowiska abiotycznego i ich zapis paleobotaniczny
    IX Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski, Plejstocen Pomorza Środkowego i strefa marginalna lobu Parsety
    Konferencja Geomorfologów Polskich nt. Metody badań w geomorfologii
    Konferencja Klodzko - Orlicka 2007
    Konferencja Paleontologiczna kregowce Kopalne - Morfologia, Systematyk, Ewolucja
    Neotektonika Europy Środkowej. VIII Ogólnopolska Konferencja z cyklu "Neotektonika Polski", Sklarska Poreba - Turoszów, 24-27.06.2009. Materialy konferencyjne
    Plejstocen Kujaw i dynamika lobu Wisly w czasie ostatniego zlodowacenia XIV Konferencja
    Teraźniejszość Kluczem do Przeszłości: Współczesne Procesy Sedymentacyjne i ich Zapis Kopalny. IV Polska Konferencja Sedymentologicza - POKOS´4
    V. konferencja naukowa na temat petrologii węgla - streszczenie referatówt5th scientific conference of coal petrology - abstracts
    V Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzedu. Czlowiek i jego wplyw na środowisko przyrodnicze w przeszlości i csasach historycznych
    VI Polska konferencja paleobotaniki czwartorzedu. Osady morskie, lagunowe i torfowisk nadbrzeznych jako zrodlo informacji o paleośrodowiskach i klimacie
    VIII Konferencja Stratigrafia Plejstocenu Polski
    VIII Konferencja "Stratygrafia plejstocenu Polski" : serie rzeczne i lodowcowe południowej Opolszczyzny : Jarnołtówek, 3-7 września 2001
    XI konferencja Stratigrafia plejstocenu Polski. Zlodowacenia i interglacjaly wschodniej Polski. Problemy plejstocenu Wysoczyzny Bialostockiej
    XIX Konferencja. Stratygrafia plejstocenu Polski. Korelacja osadów plejstocenu na pograniczu polsko-niemieckim w dolinie dolnej Odry.Cedynia, 3.-7.9.2012
    XV Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski. Plejstocen Tatr i Podhala - zlodowacenie tatrzańskie, Zakopane 1-5 września 2008
    XVI Konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski. Strefa marginalna ladolodu zlodowacenia warty i pojezierza plejstoceńskie na poludniowym Podlasiu
    XVII Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski. Dynamika zaniku lądolodu podczas fazy pomorskiej w północno-wschodniej części Pojezierza Mazurskiego. Jeziorowskie, 6-10.09.2010
Article
    3. Konferencja Geoekologiczne problemy Karkonoszy : Przesieka, 15-18 X 1997 r
    7. Europejska Konferencja Paleobotaniczno-Palinologiczna - Praga, Czechy 6-11.09.2006
    13. Czesko-Słowacko-Polska Konferencja Paleontologiczna - Brno, Czechy, 18-19.10.2012
    Europejska konferencja weglowa '95 Praga, Czechy, 26.06.-01.07.1995
    II Morawska konferencja geograficzna CONGEO '97 : Valtice, 15-19 IX 1997 r.
    Konferencja ENVIWEATH '96 oraz inauguracyjne spotkanie uczestników Projektu nr 405 IGCP Anthropogenic Impact on Weathering Processes - Brno, Czechy, 01-03.12.1996
    Konferencja pt. Georóżnorodność Karkonoszy dla rozwoju regionu - Szklarska Poręba, 10.09.2010
    Miedzynarodowa konferencja Genetic significance of phosphorous in fractionated granited - Peršlák, Czechy, 21-24.09.1998
    III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna w Ostrawie
    XVI Konferencja - Mineralogia i Petrologia Skal Ilastych - Karlowe Wary, Czechy, 27.-31.08.2000
    XVII Konferencja z cyklu Mineralogia i Petrologia Skał Ilastych, Praga, Czechy, 13-17.09.2004